Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Dyrektor Wydziału

Marta Zagórska
pokój 324
tel.  91 4303-554
fax. 91 4303-522
email:
wk@szczecin.uw.gov.pl

 

Sekretariat

Anna Kucznerowicz
pokój 323
tel.  91 4303-554
fax. 91 4303-522
email:
wk@szczecin.uw.gov.pl


Oddział Kontroli Finansowej

Łukasz Brzostowski - kierownik oddziału
pokój 320
tel.  91 4303-994
email:
lbrzostowski@szczecin.uw.gov.pl


Oddział Koordynacji i Realizacji Kontroli

Anna Dąbska - kierownik oddziału
pokój 322
tel.  91 4303-495
email:
adabska@szczecin.uw.gov.pl

 

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU KONTROLI

Dyrektor Wydziału kieruje całokształtem pracy Wydziału.

Wydział Kontroli składa się z:

 

Oddział Kontroli Finansowej

Do głównych zadań oddziału należy prowadzenie kontroli w zakresie finansowym, które obejmują:

1. prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa;

2. gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie w zakresie: 

3. działalność organów samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie wykonywania zadań finansowanych dotacją
    z budżetu państwa – pod względem:

4. zadania finansowane z państwowych funduszy celowych, które zgodnie z obowiązującym stanem prawnym podlegają kontroli Wojewody;

5. działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych, położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.

 

Oddział Koordynacji i Realizacji Kontroli

Do głównych zadań oddziału należy prowadzenie kontroli zewnętrznych, które obejmują:

 1. jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do:

2. organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostki podległych i nadzorowanych przez te organy - w zakresie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;

3. organy niezespolonej administracji rządowej - w zakresie zadań wynikających w ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tych ustawach;

4. działalność tłumaczy przysięgłych - w zakresie prawidłowości i rzetelności w zakresie prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia na tłumaczenia wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej;

5. działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;

6. funkcjonowanie ośrodków szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

 

Oprócz ww. zakresów przypisanych tematycznie do oddziałów, oddziały te, zajmują się również prowadzeniem kontroli w zakresie wewnętrznym oraz doraźnym.

Kontrola wewnętrzna - dotyczy działalności wydziałów i innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Kontrola w zakresie doraźnym - obejmuje badanie spraw zlecanych przez Wojewodę, Wicewojewodę i Dyrektora Generalnego Urzędu.

 

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną do oddziałów należy:

1. opracowywanie i kierowanie do kontrolowanych podmiotów wystąpień pokontrolnych oraz czuwanie nad terminową i prawidłową ich realizacją;

2. opracowywanie projektów wniosków do właściwych organów o wszczęcie postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karnego w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo, a także skarbowego w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo;

3. badanie spraw zlecanych przez Wojewodę, Wicewojewodę i Dyrektora Generalnego Urzędu w ramach kontroli doraźnych.

 

Wykonywane zadania przez Oddział Kontroli Finansowej oraz Oddział Koordynacji i Realizacji Kontroli głównie skupiają się na przeprowadzaniu kontroli, co zobowiązuje je dodatkowo do sporządzania, po zakończeniu każdego roku, sprawozdania z prowadzonej działalności kontrolnej oraz przygotowania zbiorczego sprawozdania z prowadzonej działalności kontrolnej w Urzędzie.

  

Wieloosobowe stanowisko do spraw kontroli zarządczej

Zakres działalności wydziału realizowany przez wieloosobowe stanowisko do spraw kontroli zarządczej obejmuje:

1. koordynację zadań oraz sprawowanie w imieniu Wojewody nadzoru nad funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

2. sprawowanie nadzoru i koordynację stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych przez organy kontroli zewnętrznej.


cofnij do druku na górę