Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczeciniedata publikacji: 2012-03-07, termin otwarcia ofert: 2012-03-07

Szczecin, dnia   7  marca  2012 r.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

Tel.: +48 91 43 03 439, 091 43 03 465

Faks: +48 91 43 03 450, +48 91 43 03 606

e-mail:  bog@szczecin.uw.gov.pl

 

O.G.2-272/2/12[MB]


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

i o terminie zawarcia umowy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

I część -  materiały  eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek -  Szczecin

Ofertę nr 4 złożoną przez:

PHU "RAKPOL" Władysław Wojciech Rak Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31,70-313 Szczecin

Cena oferty: 248.819,91 zł brutto

II część - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek - Koszalin

Ofertę nr 3 złożoną przez:

PHU WIPPOL Piotr Kucharczyk
 09-400 Płock, ul. Kwiatka 37

Cena oferty: 35.322,00 zł brutto                                   

UZASADNIENIE

Wykonawcy spełnili wymagane w postępowaniu warunki udziału, złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i zaproponowali najniższe ceny oraz ich  oferty  otrzymały najwyższą, maksymalną liczbę 100, 00 punktów.

Poniżej dane wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert.

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto oferty

Liczba pkt  w kryterium cena 100% - 100 pkt

 I część zamówienia

1

Systemy Biurowe Integracja Marcola i Wspólnicy spółka jawna

ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

 

295.419,31 zł

 

84,23

2

EL TORO Krzysztof Bobrowski, Piotr Blatkiewicz spółka jawna

Stargard Szczeciński ul. Racławicka 23

Biuro Handlowe ul. Żubrów 3,

71-617 Szczecin

298.541,00

83,34

3

WIPPOL PHU Piotr Kucharczyk
09-400 Płock, ul. Kwiatka 37

318.772,00

78.06

4

PHU "RAKPOL" Władysław Wojciech Rak Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 31,70-313 Szczecin

248.819,91 zł

100,00

5

BIURO PLUS-KITTA I SPÓŁKA SP.J.
70-485 Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 25

380.343,38 zł

Odrzucona

II część zamówienia

 

1

Systemy Biurowe Integracja Marcola i Wspólnicy spółka jawna

ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

 

47.716,62 zł

 

74,02

2

 

EL TORO Krzysztof Bobrowski, Piotr Blatkiewicz spółka jawna

Stargard Szczeciński ul. Racławicka 23

Biuro Handlowe ul. Żubrów 3,

71-617 Szczecin

48.397,00 zł

72,98

 

3

WIPPOL PHU Piotr Kucharczyk
09-400 Płock, ul. Kwiatka 37

35.322,00 zł

100,00

5

BIURO PLUS-KITTA I SPÓŁKA SP.J.
70-485 Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 25

49.653,79 zł

71,14


Zamawiający odrzuca z postępowania dla I część zamówienia - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek - Szczecin ofertę nr 5 wykonawcy - BIURO PLUS-KITTA I SPÓŁKA SP. J., 70-485 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 25, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) i 6) ustawy PZP, który stanowi:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: […] 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; [...] 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.”

jako ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i która zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Wykonawca, w formularzu cenowym (załącznik 3 do SIWZ) - poz. 80 „Toner RICOH AFICIO AP 610N typ 215” podał i wycenił nieodpowiednią ilość tonerów.

W SIWZ przekazanym wszystkim wykonawcom zamawiający wymagał wyceny 15 szt. tonerów natomiast  w/w wykonawca w ofercie wpisał niezgodną z podaną przez zamawiającego ilość - 10 szt. tych tonerów, co jest niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec zapisu pkt 15.1 SIWZ, który brzmi:

15.1 Cena oferty brutto podana w polu RAZEM formularza cenowego dla danej części zamówienia powinna wynikać z iloczynu podanej ilości sztuk danego asortymentu oraz wartości ceny jednostkowej brutto towaru dla danej pozycji asortymentu.”

wykonawca zmieniając wymaganą przez zamawiającego ilość tonerów z 15 szt. na 10 szt. spowodował że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ oraz błędnie obliczył cenę oferty. Błędnie podanej ilość tonerów w formularzu cenowym nie można potraktować jako oczywistej omyłki rachunkowej, pisarskiej lub innej omyłki i poprawić w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. Opisane powyżej uchybienie przesądza o uznaniu oferty jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i która zawiera błędy w obliczeniu ceny, co prowadzi do obowiązku jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) i 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w części I - nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast w części II - niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

O terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

Zamawiający

 

 

Dyrektor Generalny
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewódzkiego
Barbara Kondrat Kawczak


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2012-03-07 o godzinie: 14:29:50 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2012-07-26 o godzinie: 08:14:29 przez użytkownika END: Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2012-03-07 o godzinie: 14:56:09 przez użytkownika Marzena Dzierżawska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2354 razy.
historia wersji:
2012-03-07, 14:56:09 - Marzena Dzierżawska
2012-03-07, 14:29:50 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o terminie zawarcia umowy
.pdf
1077.1 kB
2012-03-07, 14:30:34
cofnij do druku na górę