Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

DOSTAWA RENTGENOWSKIEGO URZĄDZENIA DO PRZEŚWIETLANIA BAGAŻU NA POTRZEBY LOTNICZEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGOdata publikacji: 2018-07-10, termin otwarcia ofert: 2018-07-18

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin (dalej: „ZUW”) przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego ZUW informuje, że: Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. W toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD ZUW Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4; e-mail: iod@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91 4303 444. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZUW. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZUW mogło prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ZUW dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2018-07-10 o godzinie: 09:02:11 przez użytkownika Marzena Dzierżawska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-11-09 o godzinie: 13:08:28 przez użytkownika END: Marzena Dzierżawska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-07-10 o godzinie: 09:02:11 przez użytkownika Marzena Dzierżawska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1283 razy.
historia wersji:
2018-07-10, 09:02:11 - Marzena Dzierżawska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamowieniu
.pdf
141.9 kB
2018-07-10, 09:03:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
.pdf
864 kB
2018-07-10, 09:03:51
Załączniki
1
załącznik nr 1 Formularz oferty
.pdf
648.1 kB
2018-07-10, 09:04:52
2
załącznik nr 1 Formularz oferty wersja edytowalna
.docx
23 kB
2018-07-10, 09:05:45
3
załacznik 1 a_Opis przedmiotu zamówienia
.pdf
317.6 kB
2018-07-10, 09:06:49
4
załącznik 1 a _Opis przedmiotu zamówienia wersja edytowalna
.doc
239.5 kB
2018-07-10, 09:07:50
5
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oswiadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.
.pdf
493.6 kB
2018-07-10, 09:08:59
6
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oswiadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. wersja edytowalna
.docx
21.7 kB
2018-07-10, 09:09:46
7
załacznik nr 4 wzór umowy
.pdf
228 kB
2018-07-10, 09:10:18
8
załącznik nr 5 dot. gr kapitałowej
.pdf
285.6 kB
2018-07-10, 09:10:53
9
załaczni nr 5 oswiadczenie gr. kapitałowa wersja edytowalna
.doc
38 kB
2018-07-10, 09:11:28
10
protokol z otwarcia ofert
.pdf
382.9 kB
2018-07-18, 13:39:38
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
wyjasnienie terści siwz
.pdf
525.7 kB
2018-07-13, 13:28:34
Wynik postępowania
1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
193.3 kB
2018-08-06, 13:17:27
cofnij do druku na górę