Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1.Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań objętych konkursem w obszarach pierwszym i drugim przeznaczone
są środki finansowe w wysokości 250.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, w tym na:

 

W ramach przyjętego do realizacji Programu nie będą przyznane środki finansowe do wykorzystania na:

4. Termin i warunki realizacji zadania

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później
niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową na realizację zadania.

5. Termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Termin składania ofert upływa dnia 25 lutego 2019 r. Przy wnioskach przesyłanych pocztą decyduje data nadania.

Oferta realizacji zadania publicznego winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019.

Dodatkowe załączniki:


Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone w niniejszym ogłoszeniu zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Po złożeniu oferty wraz z załącznikami dokumentacja nie podlega uzupełnieniu ani korekcie.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 7. ocena form i zasięgu pomocy oferowanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,
 8. ocena efektywności dotychczasowych działań podmiotu.

Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarach pierwszym i drugim zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 12 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji podmiotom nie przysługuje odwołanie.

7. Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej

W roku 2018 na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z podmiotami niepublicznymi Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył kwotę 250.000 zł. Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2018, traktowany jako część niniejszego ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019.

W 2019 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju nie przekazywano środków finansowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-02-04 o godzinie: 13:38:39 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-02-04 o godzinie: 13:58:22 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2019-02-04 o godzinie: 13:58:22 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1276 razy.
historia wersji:
2019-02-04, 13:58:22 - Paweł Pacała
2019-02-04, 13:45:31 - Paweł Pacała
2019-02-04, 13:45:09 - Paweł Pacała
2019-02-04, 13:44:34 - Paweł Pacała
2019-02-04, 13:38:39 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie konkursu - projekty pomoc społeczna 2019
.docx
24.4 kB
2019-02-04, 13:46:17
2
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV AIDS na 2019 rok
.pdf
195.7 kB
2019-02-04, 13:46:41
3
Oferta realizacji zadania publiczngo 2016 wzór
.pdf
209 kB
2019-02-04, 13:46:06
4
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (wzór 2016)
.pdf
175.6 kB
2019-02-04, 13:47:06
5
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku
.pdf
148.4 kB
2019-02-04, 13:47:23
cofnij do druku na górę