Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2018-05-24

Ogólna klauzula informacyjna - RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail iod@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91 4303 444; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie lub otrzymaliśmy je od: organów samorządu terytorialnego, organów I instancji w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, na postawie przepisów obowiązującego prawa.
IV. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie kompetencji Wojewody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, na podstawie obowiązku z ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w zakresie właściwości Wojewody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
V. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
zgodne z instrukcja kancelaryjną w zakresie obowiązku przechowywania akt, w których znajdują się dane.
VII. Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda Zachodniopomorski jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie)
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego!).
X. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2018-05-24 o godzinie: 08:53:38 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-24 o godzinie: 08:53:38 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-24 o godzinie: 08:53:38 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3365 razy.
historia wersji:
2018-05-24, 08:53:38 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę