Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2018-03-26

Uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

UWAGA

Informujemy, że zgodnie z pismem Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z dnia 4 grudnia 2019 r. znak: ABPA-063-38/2019/PG na podstawie art. 12a ust 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882 t.j.), mówiącym iż Dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program kursu doskonalącego uprzejmie informuję, że nowy program kursu doskonalącego został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 20 listopada 2019 r.

Każda zmiana programu kursu doskonalącego oraz warunków realizacji programu powoduje obowiązek ponownego uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, o czym mowa w art. 12c ust 12.

Mając na uwadze powyższe, zapisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprzejmie informuję, że dotychczasowe wpisy na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, przestają obowiązywać.

 

Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce, w którym ten podmiot będzie realizował kurs doskonalący, o którym mowa w art. 12e pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 t.j.), do którego dołącza się:

 

Wniosek, o którym mowa w art. 12c ust. 3 ustawy o PRM, zawiera:

 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 2 wyżej powołanej ustawy, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku, o którym mowa w art. 12c ust. 3, oraz załączonych dokumentów i przekazuje je do CMKP w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą o PRM.

 

W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wojewoda wzywa do ich uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Kurs doskonalący odbywa się na podstawie programu kursu doskonalącego, który zawiera:

 

Program kursu doskonalącego aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy, zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 4. Program kursu doskonalącego redaguje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”, i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

 

CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowany przez zespół ekspertów program kursu doskonalącego.

 

Kurs doskonalący mogą prowadzić podmioty, które:

 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem.

Dyrektor CMKP zamieszcza informacje o terminie kursu doskonalącego na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dostępnej na stronie internetowej CMKP.


 

Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Ratownictwa Medycznego

Wały Chrobrego 4;

70–502 Szczecin

 

Kontakt:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 133

tel. 91 43 03 586

fax  91 43 03 330

e-mail: ismaruj@szczecin.uw.gov.pl

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2020 r., poz. 882 t.j.);

Rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2464);

Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1620);


 Lista załączników:

- wniosek o wpis na listę podmiotów do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych;

lub

- wniosek o wpis na listę podmiotów do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych;

Formularze ww. wniosków znajdują się na stronie internetowej CMKP:

www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/formularze-ratownikow-medycznych/

- regulamin organizacyjny kursu, zgodny z warunkami określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”;

lub

- regulamin organizacyjny kursu, zgodny z warunkami określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”;
Programy kursów doskonalących dostępne są na stronie internetowej CMKP:
www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/programy-kursow-ratownikow-medycznych/

- potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i staż pracy przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, zawodu psychologa kadry dydaktycznej kursu, prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia) tj. (dyplomy i zaświadczenia o zatrudnieniu w zespołach ratownictwa medycznego, dokumenty poświadczające ukończenie specjalizacji, bądź zaświadczenia o specjalizowaniu się w określonych przepisami dziedzinach medycyny itp.); 

- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych są zgodne z warunkami kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych”;

lub

- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych są zgodne z warunkami kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych”.

 

 

Informacja wymagana w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych, wraz z terminem i miejscem kursu, który to termin jest zgodny z zapisami art. 12c ust. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mówiący, że podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem – uznajemy, iż podmiot zgłasza również termin i miejsce kursu.

W przypadku organizacji kursu w miejscu innym niż siedziba organizatora, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wynajem sal dydaktycznych, zawierającego termin kursu.

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2018-03-26 o godzinie: 13:28:16 przez użytkownika Robert Drozdowicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-05-27 o godzinie: 11:17:35 przez użytkownika Robert Drozdowicz
publikacja treści wykonana dnia: 2020-05-27 o godzinie: 11:17:35 przez użytkownika Robert Drozdowicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2237 razy.
historia wersji:
2020-05-27, 11:17:35 - Robert Drozdowicz
2019-12-12, 14:35:51 - Urszula Świerżewska
2019-06-06, 11:35:00 - Robert Drozdowicz
2019-06-06, 11:33:40 - Robert Drozdowicz
2018-11-20, 13:35:07 - Urszula Świerżewska
2018-11-20, 13:33:54 - Urszula Świerżewska
2018-07-13, 12:41:45 - Urszula Świerżewska
2018-04-09, 13:01:05 - Urszula Świerżewska
2018-03-26, 14:15:03 - Robert Drozdowicz
2018-03-26, 14:13:02 - Robert Drozdowicz
2018-03-26, 14:06:18 - Robert Drozdowicz
2018-03-26, 13:55:35 - Robert Drozdowicz
2018-03-26, 13:28:16 - Robert Drozdowicz

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca składania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH
.pdf
107.6 kB
2020-05-27, 13:18:18
2
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca składania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
.pdf
201.6 kB
2020-05-27, 13:18:36
cofnij do druku na górę