Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2017-04-11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2017 roku

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z :

  1. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą,
  2. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) zwanym dalej Rozporządzeniem,
  3. Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021, zwanym dalej Harmonogramem,
  4. Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017 zwanym dalej Programem.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo zachodniopomorskie, organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

 

1. Rodzaj zadania

Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017

Maksymalna łączna wysokość środków w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na realizację zadania wynosi 60.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

3. Zasady przyznawania dotacji

 

4. Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Zadanie będzie realizowane zgodnie z Ustawą oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową na realizację zadania. Dofinansowaniu będą podlegać tylko zadania i przedsięwzięcia nieinwestycyjne, realizowane do 31 grudnia 2017 r.

 

5. Termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego pok. 245 lub nadsyłać na adres Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Zdrowia Publicznego, ul Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do 4 maja 2017 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa wyżej, nie będą rozpatrywane. Przy ofertach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Wymagane dokumenty:

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty na działania wykraczające poza określone zadania zostaną odrzucone. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz nieistotnych błędów, niemających wpływu na treść oferty Oferenci będą wzywani telefonicznie do złożenia sprostowania w terminie 3 dni od wezwania.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

Złożone w konkursie oferty kierowane są pod obrady komisji konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którym winne być zawarte umowy. Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu złożonych ofert, kierować się będzie następującymi kryteriami:

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie
do 19 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i Ustawy każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

W roku 2016 na zadanie przeznaczono kwotę 60.000 złotych.  Zadanie było realizowane przez następujących wykonawców:

 

Data ogłoszenia 11 kwietnia 2017 r.                                       


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-04-11 o godzinie: 15:24:59 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-04-11 o godzinie: 15:31:10 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2017-04-11 o godzinie: 15:31:10 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 271 razy.
historia wersji:
2017-04-11, 15:31:10 - Paweł Pacała
2017-04-11, 15:26:14 - Paweł Pacała
2017-04-11, 15:24:59 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę