Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641). Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. EU L 172 z 26.06.2019 str. 56)

Zgodnie z art. 2 pkt 8 i 12 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), zaś ponownym wykorzystaniem jest wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie,

zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat; 
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego; 
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2. 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Złożenie wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:
·         elektronicznie – na adres email ZUW: zuw@szczecin.uw.gov.pl
·         elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP, skrytka: /low5658fe1/skrytka
·         listownie na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 
Terminy i środki prawne w przypadku decyzji odmownej
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do ZUW.
Na decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw informatyzacji, które należy wnieść za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę ponownego wykorzystania danych może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
WAŻNE
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie:
1.      może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
2.      może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
3.      nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www.mswia.gov.pl i www.bip.mswia.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący
te informacje.
 
Ograniczenia
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem.”

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-09-22 o godzinie: 13:23:43 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-06-30 o godzinie: 14:52:24 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2022-06-30 o godzinie: 14:52:24 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3170 razy.
historia wersji:
2022-06-30, 14:52:24 - Piotr Pieleszek
2022-06-30, 08:43:49 - Piotr Pieleszek
2022-06-30, 08:41:39 - Piotr Pieleszek
2016-09-22, 15:03:59 - Piotr Pieleszek
2016-09-22, 14:55:25 - Piotr Pieleszek
2016-09-22, 14:52:21 - Piotr Pieleszek
2016-09-22, 14:52:14 - Piotr Pieleszek
2016-09-22, 14:52:03 - Piotr Pieleszek
2016-09-22, 13:23:43 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę