Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

Określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - rozpatrywanie odwołań od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej. 

Tryb określenia zdolności do czynnej służbywojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 1. Określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej należy do powiatowej i wojewódzkiej komisji lekarskiej.
 2. Powiatową i wojewódzką komisje lekarską powołuje wojewoda w porozumieniu z szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego.
 3. Wojewódzka komisja lekarska sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich.
 4. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.
 5. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
 6. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 7. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w przypadku, o którym mowa w pkt 4 wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.
 8. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 9. Osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolne do pracy, jak również osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej (art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
 10. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej doręcza się osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

Miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Osoba stawia się do kwalifikacji wojskowej przed komisją lekarską zgodnie z wezwaniem wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

Wszelkie informacje dotyczące orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym działania komisji lekarskich można uzyskać:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności, pok. 132, tel. 91 43 03 638, e-mail: astyczynski@szczecin.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej.

 1. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Odwołanie od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej wnosi się w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 3. Odwołanie powyższe wojewódzka komisja lekarska rozpatruje w terminie 30 dni.
 4. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej służy stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.
 5. Ostateczne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B może być zmienione przez powiatową komisję lekarską z urzędu albo na pisemny wniosek osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej lub wojskowego komendanta uzupełnień, jeżeli stan zdrowia tej osoby uległ istotnej zmianie.
 6. Ostateczne orzeczenia komisji lekarskich są wiążące dla wojskowych komendantów uzupełnień. 

Opłaty

Odwołanie od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej składa się bez opłat 

Od skargi wnoszonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pobiera się wpis w wysokości 100 zł. 

Uwagi

 1. W okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska o zdolności do czynnej służby wojskowej osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej orzekają wojskowe komisje lekarskie.
 2. Odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej składa się za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała, a gdy ta nie urzęduje za pośrednictwem właściwego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu).
 3. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiej komisji lekarskiej. 

Adresy organów odwoławczych

Wojewódzka Komisja Lekarska w Szczecinie
za pośrednictwem
Powiatowej Komisji Lekarskiej w ......................
Wojewódzka Komisja Lekarska,
ul. Wały Chrobrego 4,
70 – 502 Szczecin
 

Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Szczecinie
za pośrednictwem
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Szczecinie
Wojewódzki Sąd Administracyjny,
ul. Staromłyńska 10,
70 – 561 Szczecin

Podstawa prawna

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-07-18 o godzinie: 09:50:16 przez użytkownika Robert Drozdowicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-02-03 o godzinie: 06:46:16 przez użytkownika Andrzej Lorenc
publikacja treści wykonana dnia: 2023-02-03 o godzinie: 06:46:16 przez użytkownika Andrzej Lorenc
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 7072 razy.
historia wersji:
2023-02-03, 06:46:16 - Andrzej Lorenc
2023-02-03, 06:45:10 - Andrzej Lorenc
2023-02-03, 06:42:30 - Andrzej Lorenc
2023-02-03, 06:41:43 - Andrzej Lorenc
2023-02-03, 06:41:10 - Andrzej Lorenc
2023-02-03, 06:38:48 - Andrzej Lorenc
2018-01-16, 12:57:39 - Robert Drozdowicz
2016-12-20, 08:05:46 - Robert Drozdowicz
2016-12-20, 08:04:54 - Robert Drozdowicz
2016-12-20, 08:03:01 - Robert Drozdowicz
2016-12-01, 10:19:19 - Waldemar Redmer
2016-07-18, 09:50:51 - Robert Drozdowicz
2016-07-18, 09:50:16 - Robert Drozdowicz
cofnij do druku na górę