Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015 poz.163 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego  z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 rok”

 

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 

Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane w następujących obszarach:

 

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

 

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań objętych konkursem przeznaczone są środki finansowe w wysokości 250.000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

 

Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, w tym na:

 

Z uwagi na ograniczoną wysokość pozostających w dyspozycji środków finansowych, jak również dążąc do optymalnego i racjonalnego ich wykorzystania, w ramach przyjętego do realizacji Programu nie będą przyznane środki finansowe do wykorzystania na:

 

Termin i warunki realizacji zadania

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.

 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową na realizację zadania.


Termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych pok. 75, lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Spraw Społecznych

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

Termin składania ofert upływa dnia 1 kwietnia 2016 r. Przy wnioskach przesyłanych pocztą decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl.

 

Dodatkowe załączniki:

 

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Złożone oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową w oparciu o następujące kryteria:

  1.  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
  4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  7. ocena form i zasięgu pomocy oferowanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,
  8. ocena efektywności dotychczasowych działań podmiotu.

 

Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji podmiotom nie przysługuje odwołanie.

 

Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej

W roku 2015 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z podmiotami niepublicznymi Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył kwotę 250.000,-zł. Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, traktowany jako część niniejszego ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl .

W 2016 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju nie przekazywano środków finansowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-03-11 o godzinie: 09:39:48 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-03-11 o godzinie: 11:09:21 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2016-03-11 o godzinie: 11:09:21 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2799 razy.
historia wersji:
2016-03-11, 11:09:21 - Piotr Pieleszek
2016-03-11, 11:09:00 - Piotr Pieleszek
2016-03-11, 11:08:10 - Piotr Pieleszek
2016-03-11, 10:27:33 - Tomasz Zarębski
2016-03-11, 09:39:48 - Tomasz Zarębski

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
.pdf
237 kB
2016-03-11, 11:10:18
2
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
.doc
108 kB
2016-03-11, 09:41:04
3
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
.doc
98 kB
2016-03-11, 09:41:41
4
Wyniki konkursu w 2015 r.
.pdf
79.2 kB
2016-03-11, 09:41:53
cofnij do druku na górę