Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Ochrony Ludności

pok. 128
tel. 91 4303 391
fax. 91 4303 372
e-mail: rszydlowski@szczecin.uw.gov.pl

stanowisko pracy do spraw planowania przygotowań i realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego
pok. 133; tel. 91 4303 673

stanowisko pracy do spraw stanowisk kierowania, kwalifikacji wojskowej oraz przygotowań obronnych w ochronie zdrowia
pok. 133; tel. 91 4303 638

stanowisko pracy do spraw militaryzacji, ochrony obiektów oraz zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych
pok. 133; tel. 91 4303 672

stanowisko pracy do spraw planowania przygotowań i realizacji zadań ochrony ludności oraz utrzymania i wyposażenia wojewódzkiego magazynu obrony cywilnej oraz przeciwpowodziowego
pok. 124; tel. 91 4303 730

stanowisko pracy do spraw ewakuacji ludności i infrastruktury technicznej obrony cywilnej oraz kontroli zarządczej i Lokalnego Administratora Danych Osobowych
pok. 124; tel. 91 4303 372

serwis i pracownia kalibracji przyrządów /”Z”/ - stanowisko pracy do spraw konserwacji sprzętu łączności radiowej oraz konserwacji i kalibracji sprzętu dozymetrycznego
pok. 014; tel. 91 4303 262

Wojewódzki Magazyn Sprzętu OC i ppow. - kierownik magazynu
m. Lubieszyn; tel. 91 430 3653

Wojewódzki Magazyn Sprzętu OC i ppow. - stanowisko pracy do spraw przyjmowania, magazynowania i wydawania sprzętu z magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego
m. Lubieszyn; tel. 91 430 3656

 


 

DO ZADAŃ ODDZIAŁU SPRAW OBRONNYCH i OCHRONY LUDNOŚCI  należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w województwie;
 2. opracowywania i aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzoru nad opracowywaniem takich planów przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na które nałożono zadania obronne;
 3. opracowywania programu i kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 4. planowania i realizacji w województwie zadań w zakresie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz organizacja współdziałania w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania obronne;
 5. organizowania współdziałania organów samorządowych, podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa; 
 6. organizowania systemu stałych dyżurów w województwie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 7. przygotowania stanowisk kierowania Wojewody oraz koordynowania przedsięwzięć w tym zakresie podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i kierowników wojewódzkiej administracji zespolonej;
 8. organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez organy wojewódzkiej administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podporządkowane oraz nadzorowane przez Wojewodę, w tym przez przedsiębiorców;
 9. zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w zakresie akcji kurierskiej oraz koordynowania w województwie zadań w dotyczących planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;
 10. zabezpieczenia realizacji zadań w stosunku do wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa – gospodarza (Host Nation Support -HNS);
 11. organizowania i przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w województwie, w tym sprawowanie bieżącego nadzoru nad jej przebiegiem, opracowaniem sprawozdań po jej zakończeniu, ponadto opracowania zarządzeń Wojewody powołujących wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, a także opracowanie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej;
 12. zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznych badań dla potrzeb komisji lekarskich;
 13. planowania, tworzenia i nadzoru nad formowaniem i przygotowaniem do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji; 
 14. obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz prowadzenia ich ewidencji;
 15. obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz szczególnej ich ochrony i prowadzenia ich ewidencji;
 16. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań Wojewody wynikających z wprowadzenia stanu wojennego;
 17. rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast o nałożeniu obowiązku wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 18. planowania i prowadzenia kontroli w zakresie:
  1. zadań obrony cywilnej realizowanych przez szefów obrony cywilnej powiatów,
  2. wykonywania zadań obronnych, realizowanych przez wydziały urzędu wojewódzkiego, wojewódzką administrację zespoloną, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne realizujące zadania obronne nałożone na Wojewodę;
 19. kierowania i koordynacji przygotowań oraz realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie województwa, a także ustalania zadań w tym zakresie dla szefów obrony cywilnej powiatów;
 20.  współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej;
 21. dokonywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej województwa;
 22. opracowywania, aktualizacji i wdrażania planu obrony cywilnej województwa oraz uzgadniania powiatowych planów obrony cywilnej;
 23.  opracowania programów i planów szkolenia obronnego w województwie oraz koordynowanie ich opracowania w jednostkach samorządu terytorialnego i w jednostkach organizacyjnych realizujących zadania obronne;
 24. uzgadniania wojewódzkiego i powiatowych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 25. sporządzania wieloletnich i rocznych planów działania województwa w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadniania rocznych planów działania powiatów; 
 26. koordynowania, planowania i organizowania wojewódzkich szkoleń i ćwiczeń w zakresie:
  1. spraw obronnych i obrony cywilnej prowadzonych na szczeblu wojewódzkim,
  2. dyrektorów wydziałów Urzędu oraz starostów powiatu na wyższych kursach obronnych,
  3.  udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie opracowywanie planów i treningów i ćwiczeń jednostkom samorządu terytorialnego;
 27. przygotowania i zapewnienia działania pod względem techniczno-finansowym wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach;
 28. ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie wojewódzkiego planu obrony cywilnej;
 29. tworzenia i przygotowywania do działań wojewódzkich jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 30. koordynowania przygotowań i organizacji do ewakuacji (przyjęcia) II i III stopnia ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze województwa;
 31. koordynowania procesu szacowania strat w infrastrukturze technicznej jednostek samorządu terytorialnego powstałych na skutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych i uruchamiania środków finansowych z budżetu państwa na likwidację ich skutków;
 32. koordynowania, planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności; 
 33. koordynowania działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 34. wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy; 
 35. koordynowania zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
 36. koordynowania i zabezpieczenia środków łączności radiowej systemu kierowania i zarządzania Wojewody;
 37. zaopatrywania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu oraz środków technicznych;
 38. współpracy z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań obrony cywilnej;
 39. opiniowania aktów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
 40. planowania i organizacji pracy Wojewódzkiej komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze technicznej jednostek samorządu terytorialnego na skutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;
 41. gospodarki finansowej i materiałowo-technicznej, w tym:
  1. planowania i realizacji środków finansowych na wydatki bieżące, majątkowe i dotacje na zadania realizowane przez wydział w zakresie: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, ratownictwa medycznego i systemu powiadamiania ratunkowego,
  2. zagadnień związanych z planowaniem, rozbudową i funkcjonowaniem infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
  3.  zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  4. gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego będącego w użytkowaniu wydziału,
  5. zapewnienia warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, uwierzytelniania dozymetrycznych przyrządów pomiarowych, remontu i wymiany sprzętu, środków technicznych i umundurowania służącego wykonywaniu zadań obrony cywilnej;
 42. wyposażania i utrzymywania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-16 o godzinie: 15:44:31 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-02-03 o godzinie: 07:35:35 przez użytkownika Andrzej Lorenc
publikacja treści wykonana dnia: 2023-02-03 o godzinie: 07:35:35 przez użytkownika Andrzej Lorenc
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 11459 razy.
historia wersji:
2023-02-03, 07:35:35 - Andrzej Lorenc
2023-01-31, 11:17:33 - Andrzej Lorenc
2023-01-31, 11:12:31 - Andrzej Lorenc
2023-01-31, 10:47:08 - Andrzej Lorenc
2020-03-10, 07:45:48 - Jakub Mirkowicz
2018-10-25, 10:46:59 - Robert Drozdowicz
2018-03-16, 12:22:48 - Ireneusz Czarnecki
2018-03-16, 12:19:34 - Ireneusz Czarnecki
2018-03-16, 12:14:25 - Ireneusz Czarnecki
2017-12-29, 08:02:01 - Robert Drozdowicz
2016-12-05, 09:40:09 - Waldemar Redmer
2016-12-02, 07:44:01 - Waldemar Redmer
2016-12-02, 07:40:14 - Waldemar Redmer
2016-12-01, 15:22:55 - Waldemar Redmer
2016-12-01, 07:56:28 - Waldemar Redmer
2016-12-01, 07:51:13 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 14:39:54 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 11:45:46 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 11:09:10 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 11:05:55 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 10:32:57 - Waldemar Redmer
2016-11-25, 15:22:35 - Waldemar Redmer
2016-11-25, 15:14:32 - Waldemar Redmer
2016-11-23, 14:20:53 - Waldemar Redmer
2016-07-14, 11:34:10 - Robert Drozdowicz
2015-12-23, 08:40:49 - Robert Drozdowicz
2015-12-23, 08:40:17 - Robert Drozdowicz
2015-10-09, 11:53:53 - Jerzy Nitka
2015-06-17, 14:14:39 - Piotr Pieleszek
2015-06-17, 14:14:10 - Piotr Pieleszek
2015-03-18, 10:45:42 - Jerzy Nitka
2015-03-18, 10:44:17 - Jerzy Nitka
2015-03-18, 10:41:29 - Jerzy Nitka
2013-12-04, 11:58:28 - Jerzy Nitka
2013-04-05, 09:54:00 - Jerzy Nitka
2012-07-18, 09:38:22 - Jerzy Nitka
2012-04-22, 00:09:22 - Piotr Pieleszek
2011-05-16, 15:50:13 - System Administrator
2011-05-16, 15:45:29 - System Administrator
2011-05-16, 15:44:31 - System Administrator

Zobacz również artykuły:

1
Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie
2
Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.
3
Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wytyczne Szefa OCK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń OC
.pdf
1520 kB
2012-12-03, 10:41:29
2
Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018
.docx
148.9 kB
2018-02-06, 07:48:05
3
Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa na 2018 r.
.docx
38.8 kB
2018-02-06, 07:47:27
4
Wytyczne Szefa OCK w zakresie kwalifikacji i dzialalnosci instruktorow oc - 29.06.2012
.pdf
3724.1 kB
2015-12-17, 09:07:10
5
Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań
.pdf
36740.8 kB
2014-06-24, 10:21:06
6
Wytyczne Szefa OCK z dnia 11.01.2016 w sprawie zasad organizacji i sposobu szkoleń z zakresu oc - wersja edytowalna
.pdf
751.6 kB
2016-04-11, 12:46:15
7
Zarządzenie Nr 18/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
.pdf
38.6 kB
2016-07-18, 09:37:45
8
Założenia do akcji kurierskiej dla terenu województwa zachodniopomorskiego
.pdf
50.7 kB
2016-07-18, 09:40:48
9
Wytyczne SOCK z dnia 30.08.2016 w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony luudności i OC w województwachwie
.pdf
575.3 kB
2016-09-08, 10:44:14
10
Załacznik do wytycznych SOCK z dnia 30.08.2016 w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony luudności i OC w województwachwie
.xlsx
189.4 kB
2016-09-08, 10:44:21
11
WYTYCZNE Wojewody Zachodniopomorskiego - SOCW z dnia 10 grudnia 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.
.pdf
801.8 kB
2018-12-11, 11:43:48
12
Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.
.docx
194.1 kB
2019-01-10, 08:13:37
cofnij do druku na górę