Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Ochrony Ludności

pok. 128
tel. 91 4303 391
fax. 91 4303 372
e-mail: rszydlowski@szczecin.uw.gov.pl

stanowisko pracy do spraw planowania przygotowań i realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego
pok. 420; tel. 91 4303 673

stanowisko pracy do spraw stanowisk kierowania, kwalifikacji wojskowej oraz przygotowań obronnych w ochronie zdrowia
pok. 421; tel. 91 4303 638

stanowisko pracy do spraw militaryzacji, ochrony obiektów oraz zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych
pok. 419; tel. 91 4303 672

stanowisko pracy do spraw planowania przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej oraz szkolenia
pok. 124; tel. 91 4303 730

stanowisko pracy do spraw ewakuacji ludności i infrastruktury technicznej obrony cywilnej oraz kontroli zarządczej i Lokalnego Administratora Danych Osobowych
pok. 124; tel. 91 4303 372

stanowisko pracy do spraw finansowych, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
pok. 123; tel. 91 4303 761

warsztat - stanowisko pracy do spraw napraw i konserwacji sprzętu systemu łączności radiowej oraz urządzeń ostrzegania ludności o zagrożeniach
pok. 014; tel. 91 4303 260

pracownia kalibracji przyrządów /”Z”/ - stanowisko pracy do spraw napraw, konserwacji i kalibracji sprzętu dozymetrycznego
pok. 014; tel. 91 4303 262

Wojewódzki Magazyn Sprzętu OC - stanowisko pracy do spraw ewidencjonowania, przyjmowania, magazynowania i wydawania sprzętu z magazynu obrony cywilnej
m. Lubieszyn; tel. 91 4335 855

 


 

DO ZADAŃ ODDZIAŁU SPRAW OBRONNYCH i OCHRONY LUDNOŚCI  należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w województwie;
 2. opracowywania aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzoru nad opracowaniem takich planów przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na które nałożono zadania obronne;
 3. opracowywania programu i kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 4. planowania i realizacji w województwie zadań w zakresie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz organizacja współdziałania w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania obronne;
 5. organizacja współdziałania organów samorządowych, podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa;
 6. organizowania systemu stałych dyżurów w województwie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 7. przygotowania stanowisk kierowania Wojewody oraz koordynowania przedsięwzięć w tym zakresie podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i kierowników administracji zespolonej;
 8. organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez organy wojewódzkiej administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podporządkowane oraz  nadzorowane przez Wojewodę, w tym przez przedsiębiorców;
 9. zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w zakresie akcji kurierskiej oraz koordynowania w województwie zadań dotyczących planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;
 10. koordynowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. organizowania przygotowania kwalifikacji wojskowej i nadzoru nad prawidłowością jej przebiegu;
 12. planowania, tworzenia i nadzoru nad formowaniem i przygotowaniem do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 13. opracowywania założeń akcji kurierskiej w województwie zachodniopomorskim i nadzoru nad ich realizacją;
 14. obowiązkowej i szczególnej ochrony obiektów;
 15. prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych oraz koordynowania działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych;
 16. szkolenia obronnego, w tym koordynowania szkolenia obronnego organizowanego przez organy samorządu terytorialnego;
 17. kierowania oraz koordynowania przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej;
 18. opracowywania planu obrony cywilnej województwa, nadzoru nad opracowywaniem takich planów w organach samorządu terytorialnego;
 19. sporządzania programu doskonalenia obrony cywilnej w ramach programowania obronnego;
 20. dokonywania oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie;
 21. przygotowania do współdziałania organów i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności, w tym prowadzenia i koordynowania szkoleń i ćwiczeń;
 22. koordynacja przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 23. tworzenia i przygotowania do działania jednostek obrony cywilnej;
 24. koordynacja przygotowania warunków do ochrony ludności, zabezpieczenia mienia i produktów żywnościowych, zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń;
 25. zaopatrywania organów i jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania;
 26. funkcjonowania: wojewódzkiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, wojewódzkiego warsztatu remontu sprzętu, pracowni kalibracji przyrządów dozymetrycznych.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-16 o godzinie: 15:44:31 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-10 o godzinie: 07:45:48 przez użytkownika Jakub Mirkowicz
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-10 o godzinie: 07:45:48 przez użytkownika Jakub Mirkowicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 9303 razy.
historia wersji:
2020-03-10, 07:45:48 - Jakub Mirkowicz
2018-10-25, 10:46:59 - Robert Drozdowicz
2018-03-16, 12:22:48 - Ireneusz Czarnecki
2018-03-16, 12:19:34 - Ireneusz Czarnecki
2018-03-16, 12:14:25 - Ireneusz Czarnecki
2017-12-29, 08:02:01 - Robert Drozdowicz
2016-12-05, 09:40:09 - Waldemar Redmer
2016-12-02, 07:44:01 - Waldemar Redmer
2016-12-02, 07:40:14 - Waldemar Redmer
2016-12-01, 15:22:55 - Waldemar Redmer
2016-12-01, 07:56:28 - Waldemar Redmer
2016-12-01, 07:51:13 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 14:39:54 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 11:45:46 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 11:09:10 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 11:05:55 - Waldemar Redmer
2016-11-30, 10:32:57 - Waldemar Redmer
2016-11-25, 15:22:35 - Waldemar Redmer
2016-11-25, 15:14:32 - Waldemar Redmer
2016-11-23, 14:20:53 - Waldemar Redmer
2016-07-14, 11:34:10 - Robert Drozdowicz
2015-12-23, 08:40:49 - Robert Drozdowicz
2015-12-23, 08:40:17 - Robert Drozdowicz
2015-10-09, 11:53:53 - Jerzy Nitka
2015-06-17, 14:14:39 - Piotr Pieleszek
2015-06-17, 14:14:10 - Piotr Pieleszek
2015-03-18, 10:45:42 - Jerzy Nitka
2015-03-18, 10:44:17 - Jerzy Nitka
2015-03-18, 10:41:29 - Jerzy Nitka
2013-12-04, 11:58:28 - Jerzy Nitka
2013-04-05, 09:54:00 - Jerzy Nitka
2012-07-18, 09:38:22 - Jerzy Nitka
2012-04-22, 00:09:22 - Piotr Pieleszek
2011-05-16, 15:50:13 - System Administrator
2011-05-16, 15:45:29 - System Administrator
2011-05-16, 15:44:31 - System Administrator

Zobacz również artykuły:

1
Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie
2
Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.
3
Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie Nr 213/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach
.pdf
613 kB
2013-06-24, 12:52:13
2
Wytyczne Szefa OCK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń OC
.pdf
1520 kB
2012-12-03, 10:41:29
3
Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018
.docx
148.9 kB
2018-02-06, 07:48:05
4
Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa na 2018 r.
.docx
38.8 kB
2018-02-06, 07:47:27
5
Wytyczne Szefa OCK w zakresie kwalifikacji i dzialalnosci instruktorow oc - 29.06.2012
.pdf
3724.1 kB
2015-12-17, 09:07:10
6
Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań
.pdf
36740.8 kB
2014-06-24, 10:21:06
7
Wytyczne Szefa OCK z dnia 11.01.2016 w sprawie zasad organizacji i sposobu szkoleń z zakresu oc - wersja edytowalna
.pdf
751.6 kB
2016-04-11, 12:46:15
8
Zarządzenie Nr 18/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
.pdf
38.6 kB
2016-07-18, 09:37:45
9
Założenia do akcji kurierskiej dla terenu województwa zachodniopomorskiego
.pdf
50.7 kB
2016-07-18, 09:40:48
10
Wytyczne SOCK z dnia 30.08.2016 w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony luudności i OC w województwachwie
.pdf
575.3 kB
2016-09-08, 10:44:14
11
Załacznik do wytycznych SOCK z dnia 30.08.2016 w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony luudności i OC w województwachwie
.xlsx
189.4 kB
2016-09-08, 10:44:21
12
WYTYCZNE Wojewody Zachodniopomorskiego - SOCW z dnia 10 grudnia 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.
.pdf
801.8 kB
2018-12-11, 11:43:48
13
Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.
.docx
194.1 kB
2019-01-10, 08:13:37
cofnij do druku na górę