Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2015-03-16

Zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej zawierający informacje zgodnie z art. 57 ust. 3 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t.).
 2. Kopia dokumentu potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom (np. akt własności lub umowa dzierżawy).
 3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu, określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 j.t.).
 4. Opinia Powiatowej Straży Pożarnej, że obiekt spełnia wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 j.t.).
 5. Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ze obiekt spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1263 j.t.).
 6. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt.
 7. W przypadku podmiotów wymienionych art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ww. ustawy (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby fizyczne) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi   do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 8. Informacja o sposobie finansowania domu.
 9.  Zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 10. Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 11. Zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem.
  

Termin i sposób załatwiania sprawy

Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.
 
 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych                                                        
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 71
tel. 0 91 43-03-539, 43-03-238, 43-03-233 
faks 0 91 433-55-31
www.szczecin.uw.gov.pl
 
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Opłaty: 

brak

 

 

Podstawa prawna:

Art. 22 pkt 3 i art.  57  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t.).informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-03-16 o godzinie: 10:54:05 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-03-16 o godzinie: 13:50:41 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-03-16 o godzinie: 13:50:41 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4309 razy.
historia wersji:
2015-03-16, 13:50:41 - Piotr Pieleszek
2015-03-16, 11:02:12 - Tomasz Zarębski
2015-03-16, 11:00:54 - Tomasz Zarębski
2015-03-16, 10:54:05 - Tomasz Zarębski
cofnij do druku na górę