Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2014-09-16

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w załącznikach znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewodzie Zachodniopomorskim

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt na terytorium RP może pobrać formulrz w pokoju 92, tel. 91 43 03 728, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie, tel. 94 342 83 82, orazoraz w załączeniu, na dole strony.

Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży (paszport) oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 

  1. w przypadku wymiany karty pobytu przedkłada dodatkowo kserokopię aktualnie posiadanej karty pobytu lub informację o utracie aktualnej karty pobytu,
  2. w przypadku wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży przedkłada dodatkowo kserokopię decyzji wskazującej na rodzaj zezwolenia pobytowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. w przypadku wydania lub wymiany polskiego dokumentu tożsamości przedkłada dodatkowo:
    • akt urodzenia wraz z tłumaczeniem w przypadku małoletniego,
    • kserokopię decyzji wskazującej na rodzaj zezwolenia pobytowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa około 15 minut.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania mogą być przyjmowane od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

W terminie do miesiąca wojewoda zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wydania bądź odmowy wydania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek osobistego odebrania dokumentu.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

pokój 92

Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00

tel. 91 43 03 728

fax 91 42 25 712

e-mail so@szczecin.uw.gov.plTryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN.

Opłata za wydanie polskiego dokumentu podróży wynosi 100 PLN.

Opłata za wydanie polskiego dokumentu tożsamości wynosi 50 PLN.


ULGI I ZWOLNIENIA

50% ulga przysługuje po przedstawieniu:

  1. zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
  2. zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
  3. odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
Wpisując tytuł wpłaty "za wydanie karty pobytu /polskiego dokumentu podróży / polskiego dokumentu tożsamości".

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.

Podstawa prawna:

Dział VII ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 maja 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom.informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2014-09-16 o godzinie: 08:03:01 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-25 o godzinie: 10:55:19 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-25 o godzinie: 10:55:19 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 11594 razy.
historia wersji:
2018-05-25, 10:55:19 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-25, 10:54:37 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-25, 09:48:29 - Joanna Zmudziejewska
2018-01-08, 12:00:06 - Joanna Zmudziejewska
2017-10-02, 13:05:44 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 13:05:28 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 13:05:04 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 13:02:28 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 13:01:39 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 12:53:19 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 12:50:18 - Piotr Pieleszek
2015-08-26, 10:29:36 - Grażyna Stojecka
2015-08-26, 10:23:09 - Grażyna Stojecka
2015-01-20, 10:02:23 - Piotr Pieleszek
2015-01-20, 10:01:42 - Piotr Pieleszek
2014-09-16, 08:03:01 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży
.pdf
2229.4 kB
2014-09-16, 08:04:59
2
Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości
.pdf
1962.8 kB
2014-09-16, 08:05:19
3
Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu
.pdf
2989.9 kB
2014-09-16, 08:05:40
4
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
.pdf
136.4 kB
2018-05-25, 09:48:58
cofnij do druku na górę