Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2020-08-07

Ogłoszenie nr 42 (KPRM 65252) starszy inspektora ds. postępowań administracyjnych w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
2
2020-08-07

Ogłoszenie nr 41 (KPRM 65315) -inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
3
2020-08-07

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w trybie bezprzetargowym

Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 113/7 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gmina Mielno, przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w trybie bezprzetargowym.

czytaj wiecej
4
2020-08-06

Informacja o pozwoleniu na budowę estakady miedzy obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 102/2020, z 03.08.2020 r., znak: AP-1.7840.1.97-3.2020.WP o pozwoleniu na budowę estakady miedzy obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo magazynowy z projektowaną instalacją PDH w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 114 w Policach, na dz. nr 3007/19, nr 3007/14 obręb 0003 m. Police oraz nr 3263/1 obręb 0002 m. Police.

czytaj wiecej
5
2020-08-06

karta informacyjna-decyzja budowa estakady miedzy obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo – magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach

Budowa estakady miedzy obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo – magazynowy z projektowaną instalacją PDH w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 114, na dz. nr 3007/19, nr 3007/14 obręb 0003 m. Police, nr 3263/1 obręb 0002 m. Police.

czytaj wiecej
6
2020-08-06

ogłoszenie nr 53 - starszy inspektor do spraw kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
7
2020-08-06

Ogłoszenie nr 48 - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - ogłoszenie na zastępstwo

czytaj wiecej
8
2020-08-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, tj.działki 144/15 o powierzchni 0,0144 ha położonej w obrębie Wapnica, gmina Międzyzdroje

czytaj wiecej
9
2020-08-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, tj. działki nr 101, 149 o powierzchni 74 m2 zabudowanych położonej w obrębie Dziwnówek, gmina Dziwnów.

czytaj wiecej
10
2020-08-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 79 lokal mieszkalny 5b/2) o powierzchni 38,62 m2 położonej obręb Duniewo, gmina Świerzno.

czytaj wiecej
11
2020-08-05

Ogłoszenie nr 40 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydzale Zdrowia i Poilityki Społecznej

czytaj wiecej
12
2020-08-05

ogłoszenie nr 38 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
13
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
14
2020-08-05

Karta informacyjna - decyzja dostęp do portu.pdf

budowa z przebudową linii kolejowej na stacji Szczecin Port Centralny – Zadanie Nr 1 – stacja Szczecin Port Centralny i terminal kontenerowy Ostrów Grabowski wykonywanej w ramach inwestycji pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Zakres objęty przedmiotowym wnioskiem obejmuje zlokalizowane na obszarze miasta Szczecin dz. nr 3/16, 14/17, 14/29, 14/30, 14/37, 14/39, 14/42, 14/43, 17/8, 49/14, 95/12 obr. 1084 Śródmieście, dz. nr 2/2 obr. 1090 Śródmieście, dz. nr 1/99 obr. 1091 Śródmieście, dz. nr 1/1, 2/4 obr. 1106 Śródmieście, dz. nr 3/10 obr. 1108 Śródmieście, dz. nr 5/24 obr. 1115 Śródmieście, dz. nr 7/2 obr. 1118 Śródmieście znajdujące się w granicach Portu Morskiego w Szczecinie, na obszarach kolejowych oraz w pasie drogowym drogi krajowej.

czytaj wiecej
15
2020-08-05

Ogłoszenie nr 52 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej – ogłoszenie na zastępstwo

czytaj wiecej
16
2020-08-05

Ogłoszenie nr 51 - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- ogłoszenie na zastępstwo

czytaj wiecej
17
2020-08-05

Ogłoszenie nr 50 - starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych i budżetu w Wydziale Zdrowia Publicznego

czytaj wiecej
18
2020-08-04

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z instalacją optotelekomunikacyjną na terenie działek nr 793, 794 obręb ewidencyjny m. Wałcz

czytaj wiecej
19
2020-08-03

obwieszczenie o decyzji -Terenowa instalacja wodociągowa.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Błędowskiego, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 29.07.2020 r. wydał decyzję nr 16/2020, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Terenowa instalacja wodociągowa, kat. obiektu XXVI – sieci wodociągowe”.

czytaj wiecej
20
2020-08-03

obwieszczenie o decyzji -Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Błędowskiego, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 29.07.2020 r. wydał decyzję nr 17/2020, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej, kat. obiektu XXVI – sieci kanalizacyjne”.

czytaj wiecej
21
2020-08-03

Ogłoszenie nr 49 inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
22
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
23
2020-07-31

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przekazanych w drodze darowizny w powiecie wałeckim.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz przekazanych w drodze darowizny w trybie bezprzetargowym.

czytaj wiecej
24
2020-07-31

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Działki nr 348, 386, 125, 80 obręb Pniewo w gminie Płoty.

czytaj wiecej
25
2020-07-29

Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia w pasie DK 20 w Brzeźnicy

Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 – dz. nr 6 obr. Brzeźnica, gm. Biały Bór w ramach zadania pn. „Sieć gazowa PE 100 RC SDR 11 de 180 x 16,4 mm podwyższonego średniego ciśnienia od miejscowości Biały Bór do miejscowości Miastko, gm. Biały Bór/Miastko”

czytaj wiecej
26
2020-07-29

obwieszczenie - wszczęcie - Rozbudowa drogi woj. nr 163 i 171 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Czaplinek - Kołomąt

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.07.2020 r. (uzupełniony: 29.07.2020 r.), Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 i 171 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Czaplinek – Kołomąt”.

czytaj wiecej
27
2020-07-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 92/37, położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

czytaj wiecej
28
2020-07-28

Szczecin Trzebusz - obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 46/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie infrastruktury technicznej przy węźle przesiadkowym Szczecin Trzebusz, na terenie działki nr 3 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4806 miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
29
2020-07-28

Gryfino obr. 5 miasta - obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 47/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Dolna Odra – Gryfino polegającej na rozbiórce istniejących napowietrznych przewodów linii i istniejących słupów oraz budowie nowych, na terenie działki nr 162/12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Gryfino [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
30
2020-07-28

Marianowo obr. Trąbki - obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 48/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001922_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 12/26 obręb Trąbki gmina Marianowo, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A.

czytaj wiecej
31
2020-07-28

Kalisz Pomorski obr. 10 miasta - obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 49/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działki nr 79/12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Kalisz Pomorski [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
32
2020-07-28

Drawsko Pomorskie obr. Oleszno - obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 50/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magazynu wielobranżowego z częścią biurową, budynku pompowni, budynku stacji trafo z agregatem prądotwórczym, budynku stróżówki, wiat magazynowych, palarnianych, śmietnikowych, zbiorników zapasu wody, zbiorników rozsączających, ogrodzenia powyżej 2,2m, zagospodarowania terenu wraz z drogami, placami manewrowymi, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w kompleksie wojskowym K-5010 w Olesznie na terenie działek nr 430/6, 430/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Oleszno, gmina Drawsko Pomorskie [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
33
2020-07-28

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Budowa dwóch zbiorników magazynowych, na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania i odzysku płynnych odpadów ropopochodnych poprzez budowę zbiorników technologicznych i magazynowych z włączeniem do istniejącego systemu”, na terenie portu morskiego w Szczecinie, na działce nr 4/8, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
34
2020-07-28

karta informacyjna - decyzja celu publicznego Szczecin Trzebusz

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej przy węźle przesiadkowym Szczecin Trzebusz jako część inwestycji realizowanej pn. „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

czytaj wiecej
35
2020-07-28

karta informacyjna - decyzja celu publicznego Drawsko Pomorskie obr. Oleszno

Budowa magazynu wielobranżowego z częścią biurową, pompowni, stacji trafo z agregatem prądotwórczym, budynku stróżówki, wiat magazynowych, palarnianych, śmietnikowych, zbiorników zapasu wody, zbiorników rozsączających, ogrodzenia powyżej 2,2m, zagospodarowania terenu wraz z drogami, placami manewrowymi, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w kompleksie wojskowym K-5010 w Olesznie

czytaj wiecej
36
2020-07-28

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

czytaj wiecej
37
2020-07-24

informacja 61

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283; t.j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 89/2020 z 22.07.2020 r., znak: AP-1.7840.1.61-6.2020.WP o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS km 9,050 (proj. km 8+900) – poprzeczne przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego na obszarze morskich wód wewnętrznych na dz. nr 3/2, obręb Ognica 13, nr 640/1 obręb Karsibór 15 na terenie portu morskiego w Świnoujściu na dz. nr 9/2, nr 13, nr 637/3 obręb Karsibór 15, nr 419/15 obręb Świnoujście 10 na terenie pasa technicznego morskich wód wewnętrznych na dz. nr 638/16 obręb Karsibór 15 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
38
2020-07-24

informacja 74

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283; t.j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 90/2020 z 22.07.2020 r., znak: AP-1.7840.1.74-5.2020.WP o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS od km 56.000 do 61.200 (proj. km 55+800 ÷ 61+000) na obszarze morskich wód wewnętrznych: dz. nr 930 obręb Nad Odrą 3025, w granicach portu morskiego Szczecin: dz. nr 23/1, 17/7, 1/66 obręb Nad Odrą 3025, dz. nr 17/5 obręb Nad Odrą 3063, dz. nr 6/13 obręb Nad Odrą 3092 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
39
2020-07-24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenia na okres 10 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenia na okres 10 lat, obręb 0020 Mielno, gm. Mielno.

czytaj wiecej
40
2020-07-24

karta inf. Decyzja przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego km 9,050

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS km 9,050 (proj. km 8+900) – poprzeczne przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego na obszarze morskich wód wewnętrznych na dz. nr 3/2, obręb Ognica 13, nr 640/1 obręb Karsibór 15 oraz na terenie portu morskiego w Świnoujściu na dz. nr 9/2, nr 9/3, nr 13, nr 637/3 obręb Karsibór 15, nr 419/15 obręb Świnoujście 10 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
41
2020-07-24

karta inf. Decyzja przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego km 56.0 - 61.200

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS od km 56.000 do 61.200 (proj. km 55+800 ÷ 61+000) na obszarze morskich wód wewnętrznych: dz. nr 930 obręb Nad Odrą 3025, w granicach portu morskiego Szczecin: dz. nr 23/1, 17/7, 1/66 obręb Nad Odrą 3025, dz. nr 17/5 obręb Nad Odrą 3063, dz. nr 6/13 obręb Nad Odrą 3092 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
42
2020-07-23

karta inf. na bip-decyzja dotycząca rozbudowy rozdzielni 400kV Dunowo budowa stanowiska autotransformatora

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 258/2016 z 16.12.2016 r., znak: AP-1.7840.1.286-2.2016.GZ o pozwoleniu na budowę stanowiska autotransformatora AT3, kiosku zaworów K3, pola nr 18 rozdzielni 110 kV pól nr 2 i nr 5 rozdzielni 400 kV (Etap V), na działce nr 2/12 i nr 2/13 obręb 0072 Giezkowo, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo”.

czytaj wiecej
43
2020-07-23

karta informacyjna Szczecin Zdunowo SKM

Dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 14/4 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
44
2020-07-22

Szczecinek - obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 44/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 15kV nr 405, budowie dwóch słupów linii napowietrznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej, na terenie działek nr 662/5, 1, 705 położonych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica, gm. Szczecinek, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
45
2020-07-22

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 38 obręb 004 m. Połczyn- Zdrój i działka nr 38/2 obręb Bolkowo, gm. Połczyn- Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 38 obręb 004 m. Połczyn- Zdrój i działka nr 38/2 obręb Bolkowo, gm. Połczyn- Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży.

czytaj wiecej
46
2020-07-22

Obwieszczenie wszczęcie Worowo obiekt radiokomunikacyjny

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki nr 211/11 i 211/15 obręb ewidencyjny Worowo, gmina Łobez, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
47
2020-07-22

Obwieszczenie wszczęcie Szczecin przystanek Zdunowo

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 14/4 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
48
2020-07-22

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 164 obręb Lubin, gm. Międzyzdroje i działka nr 846/41obręb Międzywodzie, gm. Dziwnów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 164 obręb Lubin, gm. Międzyzdroje i działka nr 846/41 obręb Międzywodzie, gm. Dziwnów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat w trybie bezprzetargowym.

czytaj wiecej
49
2020-07-22

karta infor. na bip wniosek - poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - Ostrów Grabowski

Budowa z przebudową linii kolejowej na stacji Szczecin Port Centralny – Zadanie Nr 1 – stacja Szczecin Port Centralny i terminal kontenerowy Ostrów Grabowski wykonywanej w ramach inwestycji pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Zakres objęty przedmiotowym wnioskiem obejmuje zlokalizowane na obszarze miasta Szczecin dz. nr 3/16, 14/17, 14/29, 14/30, 14/37, 14/39, 14/42, 14/43, 17/8, 49/14, 95/12 obr. 1084 Śródmieście, dz. nr 2/2 obr. 1090 Śródmieście, dz. nr 1/99 obr. 1091 Śródmieście, dz. nr 1/1, 2/4 obr. 1106 Śródmieście, dz. nr 3/10 obr. 1108 Śródmieście, dz. nr 5/24 obr. 1115 Śródmieście, dz. nr 7/2 obr. 1118 Śródmieście znajdujące się w granicach Portu Morskiego w Szczecinie, na obszarach kolejowych oraz w pasie drogowym drogi krajowej.

czytaj wiecej
50
2020-07-21

Rąbino - obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10763_LE202_Nielep_039_A / ORx202-245911-XXX-01 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na działkach nr 159/2 i 210, położonych w obrębie ewidencyjnym Nielep, gmina Rąbino, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
51
2020-07-21

Mirosławiec - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym MON

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu radiokomunikacyjnego ILS z DME wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku w Mirosławcu na terenie działek nr 3/13, 3/3, 39/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127, gmina Mirosławiec, stanowiących teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
52
2020-07-21

Świdwin - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym MON

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu radiokomunikacyjnego ILS z DME wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 11/2, 10/1, 4/7, 415/4, 415/5, 415/6 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiących teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
53
2020-07-21

Białogard - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx202-212142-XXX-01/10764_LE202_Nosowko_033_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na działkach nr 102/11, 102/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Nosówko, gmina Białogard, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
54
2020-07-21

karta inf. wniosek budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowy z instalacą PDH w Policach - teren kolejowy

Budowa estakady między obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo – magazynowy z projektowaną instalacją PDH nad linią kolejową nr 406 Szczecin – Trzebież na terenie zamkniętym PKP w Policach, na dz. nr 3020/2 obręb 0002 m. Police.

czytaj wiecej
55
2020-07-20

karta inf. wniosek budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowy z instalacą PDH w Policach - droga wojewódzka

Budowa estakady miedzy obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo – magazynowy z projektowaną instalacją PDH w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 114, na dz. nr 3007/19, nr 3007/14 obręb 0003 m. Police, nr 3263/1 obręb 0002 m. Police.

czytaj wiecej
56
2020-07-20

karta inf. wniosek budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowy z instalacą PDH w Policach - port

Budowa estakady między obiektowej łączącej projektowany Terminal przeładunkowo – magazynowy z projektowaną instalacją PDH w tym: estakady pod rurociągi technologiczne i nadziemne instalacje między obiektowe (obiekt 900-OB-008), podpory niskie pod rurociągi nadziemne i nadziemne instalacje między obiektowe (obiekt 900-SL-004), instalacje podziemne i naziemne: elektryczna i teletechniczna, rurociąg technologiczny propanu, rurociąg technologiczny etylenu, rurociąg technologiczny gazu ziemnego w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18 obręb 0003 m. Police.

czytaj wiecej
57
2020-07-20

karta informacyjna-wniosek rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej port w Szczecinie

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu – port w Szczecinie, część przedsięwzięcia zlokalizowana na terenie portu, na obszarze kolejowym, terenie zamkniętym PKP i w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 (ulica Energetyków i ulica Gdańska), działki: nr 1/48, 1/51, 3/2, 3/4, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13, 3/16, 4/6, 4/8, 4/10, 14/22, 14/23, 14/30, 14/40, 17/7, 17/8, 20, 21/17, 21/18, 21/19, 21/27, 21/35, 22/5, 24/2, 24/4, 24/5, 24/6, 27/1, 27/3, 37/4, 38/3, 44/1, 45/1, 46/3, 49/14, 50/13, 50/14, 51/1, 53/10, 53/13, 53/15, 53/19, 53/20, 54/7, 64/4, obręb 1084 Szczecin; nr 8, obręb 1085 Szczecin; nr 18, obręb 1086 Szczecin; nr 2/2, 4/5, obręb 1090 Szczecin; nr 2, obręb 1092 Szczecin; nr 5/4, obręb 1093 Szczecin; nr 2/1, 2/2, obręb 1094 Szczecin; 14/3, obręb 1095 Szczecin; nr 1/5, 6/5, 6/7, 6/8, 6/10 i 11, obręb 1107 Szczecin; nr 2/2, obręb 1108 Szczecin; nr 6/3, obręb 1118 Szczecin; nr 18/2, 933, obręb 3025 Szczecin

czytaj wiecej
58
2020-07-20

karta infor. na bip - wniosek dotyczący rozbudowy i modernizacji portu w Swinoujściu

Budowa przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” – Port w Świnoujściu, na terenie portu morskiego oraz na terenie zamkniętym PKP, informuje, że inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 9/3, 20/2, 20/3, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 51, 56, obręb Świnoujście 0011, na działkach nr: 3, 8/1, 8/5, 47/1, 47/2, 48/2, 49/1, 50/3, 50/5, 51, 55, 57, 88, 115, 116, 117, 118, 119, 134, 140, 141, 142, 143, 144, 186/1, 194/1, 261, 263, 266, 273, obręb Świnoujście 0014 i na działce nr 19/12, obręb Świnoujście 0016.

czytaj wiecej
59
2020-07-20

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 14/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 12 Police, gmina Police, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat.

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 14/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 12 Police, gmina Police, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat.

czytaj wiecej
60
2020-07-15

obwieszczenie - decyzja GINB utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę dla inwestycji Baltic Pipe.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 z późn. zm.) zawiadamia się, że 03 lipca 2020 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał ostateczną decyzję znak DOA.7110.150.2020.KKR utrzymującą w mocy decyzję nr 8/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów -DN1000”, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach nr ew. 115/4 i 115/8, obr. 0010 Przypólsko, gmina Osina.

czytaj wiecej
61
2020-07-15

informacja - Wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę Bramy Torowej - tor wodny - 62

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 85/2020 z 14.07.2020 r., znak: AP-1.7840.1.62-5.2020.WP o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – BRAMA TOROWA Nr 4 – rozbiórka kabli elektrycznych oraz remont i przebudowa zewnętrznych instalacji elektrycznych na obszarze morskich wód wewnętrznych na dz. nr 1094/10 obręb Trzebież 1 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
62
2020-07-15

karta inf. DECYZJA brama torowa

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – BRAMA TOROWA Nr 4 – rozbiórka kabli elektrycznych oraz remont i przebudowa zewnętrznych instalacji elektrycznych na obszarze morskich wód wewnętrznych na dz. nr 1094/10 obręb Trzebież 1 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
63
2020-07-15

karta inf. DECYZJA przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego km 40.500

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS km 40.500 (proj. km 40+340) – poprzeczne przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego na obszarze morskich wód wewnętrznych, na dz. nr 836, obręb Dębostrów 0001, nr 4/8 obręb Zalew Szczeciński 0001 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

czytaj wiecej
64
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
65
2020-07-10

obwieszczenie-Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.07.2020 r., Pana Ryszarda Przybyła, występującego w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”.

czytaj wiecej
66
2020-07-10

karta informacyjna Debno wiadukt kolejowy.pdf

Dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego obiektu na terenie działki nr 44/25 obręb ewidencyjny Dębno 6, miasto Dębno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
67
2020-07-10

karta informacyjna Debno i Dargomysl gm Debno most kolejowy.pdf

Dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu kolejowego nad rzeką Myślą na terenie działki nr 29 obręb ewidencyjny Dębno 7, gmina Dębno – miasto i działki nr 591 obręb ewidencyjny Dargomyśl, gmina Dębno – tereny wiejskie, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
68
2020-07-10

karta informacyjna Cychry gm Debno wiadukt kolejowy.pdf

Dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego obiektu na terenie działki nr 919/11 obręb ewidencyjny Cychry, gm. Dębno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
69
2020-07-10

Karta informacyjna - wniosek Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102.pdf

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102

czytaj wiecej
70
2020-07-09

Ogłoszenie nr 27 (KPRM: 62191 i 62192) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
71
2020-07-09

Ogłoszenie nr 24 (KPRM: 62386) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
72
2020-07-09

obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegająca na budowie drogi dla rowerów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 7 w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) zawiadamia się, iż Wojewoda Zachodniopomorski wydał 07.07.2020 r. decyzję Nr 9/2020 uchylającą w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr 47/21 obręb 0009 Pełczyce, gmina Pełczyce decyzję ostateczną Nr 13/2019 z dnia 11.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich)”.

czytaj wiecej
73
2020-07-09

Karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę gazociągu w pasie drogi krajowej nr 20 Brzeźnica gm. Biały Bór

Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 - dz. nr 6 obr. Brzeźnica, gm. Biały Bór

czytaj wiecej
74
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
75
2020-06-30

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
76
2020-06-29

ogłoszenie ne 16 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
77
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
78
2020-06-22

ogłoszenie nr 11 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
79
2020-06-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 76/3 i nr 76/4, obręb Podańsko gmina Goleniów, przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 76/3 i nr 76/4, obręb Podańsko gmina Goleniów, przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
80
2020-06-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 292/6 obręb Chrząszczewo przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 292/6 obręb Chrząszczewo przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

czytaj wiecej
81
2020-06-15

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1106/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1106/2019 z 28 listopada 2019r. znak: B.6740.61.2019.ŁD

czytaj wiecej
82
2020-06-15

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1105/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1105/2019 z 28 listopada 2019r. znak: B.6740.58.2019.ŁD

czytaj wiecej
83
2020-06-15

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1104/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1104/2019 z 28 listopada 2019r. znak: B.6740.59.2019.ŁD

czytaj wiecej
84
2020-06-15

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1102/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1102/2019 z 28 listopada 2019r. znak: B.6740.60.2019.ŁD

czytaj wiecej
85
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
86
2020-06-05

ogłoszenie nr 21 - starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
87
2020-06-05

ogłoszenie nr 20 - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
88
2020-06-05

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
89
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
90
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
91
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
92
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
93
2020-05-25

ogłoszenie nr 23 - starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
94
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
95
2020-05-19

Ogłoszenie nr 120 (KPRM 58352) - inspektor wojeódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
96
2020-05-19

Ogłoszenie nr 131 (KPRM 58780) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
97
2020-05-19

Ogłoszenie nr 123/2019 (KPRM 58841) - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
98
2020-05-19

Ogłoszenie nr 133/2019 - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
99
2020-05-18

ogłoszenie nr 28 (KPRM: 62210) starszy inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
100
2020-05-18

Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19”

czytaj wiecej
101
2020-05-15

Ogłoszenie nr 29 (KPRM 62482) - specjalista ds. bhp / inspektor ppoż.

czytaj wiecej
102
2020-05-15

Ogłoszenie nr 8 (KPRM 60457) - starszy inspektor / dyżurne stanowisko pracy w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
103
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
104
2020-05-13

Ogłoszenie nr 26 (KPRM: 62183)- starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 0,5 etatu w godzinach 15:00-19:00

czytaj wiecej
105
2020-05-11

Ogłoszenie nr 25 - zastępca kierownika w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
106
2020-05-11

Ogłoszenie nr 3 - zastępca kierownika w Oddziale Inwestycji, remontów i gospodarowania mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
107
2020-05-11

Ogłoszenie nr 100 - inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
108
2020-05-07

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.

Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

czytaj wiecej
109
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
110
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
111
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
112
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
113
2020-04-17

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

czytaj wiecej
114
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
115
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
116
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
117
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
118
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
119
2020-03-17

ogłoszenie nr 19 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
120
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
121
2020-03-10

Zaproszenie do udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię informacyjno- edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”.

czytaj wiecej
122
2020-02-26

Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
123
2020-02-24

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazoci

czytaj wiecej
124
2020-02-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej.

czytaj wiecej
125
2020-02-14

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych

czytaj wiecej
126
2020-02-04

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, odprowadzenie wody z odwodni

czytaj wiecej
127
2020-02-04

Obwieszczenie o udzielieniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazo

czytaj wiecej
128
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
129
2020-02-03

obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 287/1 obręb 0003 Kartlewo

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 287/1 o pow. 0,0472 ha (powstała z podziału geodezyjnego działki nr 287) obręb ewidencyjny 0003 Kartlewo, gm. Przybiernów.

czytaj wiecej
130
2020-02-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

czytaj wiecej
131
2020-01-31

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020

czytaj wiecej
132
2020-01-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
133
2020-01-27

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obs

czytaj wiecej
134
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
135
2020-01-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
136
2020-01-22

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
137
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
138
2020-01-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

czytaj wiecej
139
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
140
2020-01-08

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 31.12.2019 r.

czytaj wiecej
141
2020-01-02

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 24.12.2019 r.

czytaj wiecej
142
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
143
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
144
2020-01-01

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
145
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
146
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000

czytaj wiecej
147
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17 grudnia 2019 r.

Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów – DN1000

czytaj wiecej
148
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
149
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
150
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
151
2019-11-29

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 rok.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 r. ”

czytaj wiecej
152
2019-11-29

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. konkursu FIO, edycja 2020 oraz Programu PROO na lata 2018-2030

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

czytaj wiecej
153
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
154
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
155
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
156
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
157
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
158
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
159
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
160
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
161
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
162
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
163
2019-10-24

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
164
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
165
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
166
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
167
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
168
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
169
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
170
2019-08-09

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114,poz 761) informuje się, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie posiada składniki majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie i ze względu na znaczne zużycie oraz uszkodzenia zakwalifikowane zostały jako składniki zużyte.

czytaj wiecej
171
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
172
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
173
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
174
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
175
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
176
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
177
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
178
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
179
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
180
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
181
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
182
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
183
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
184
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
185
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
186
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
187
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
188
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
189
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
190
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
191
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
192
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
193
2019-05-13

Wyniki naboru na stanowisko zastepcy Dyrektora Biura Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
194
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
195
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
196
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
197
2019-04-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
198
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
199
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
200
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
201
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
202
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
203
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
204
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
205
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
206
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
207
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
208
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
209
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
210
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
211
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
212
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
213
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
214
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
215
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
216
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
217
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
218
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
219
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
220
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
221
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
222
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
223
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
224
2018-12-10

Program Opieka 75+ edycja 2020

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej

czytaj wiecej
225
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
226
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
227
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
228
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
229
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
230
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
231
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
232
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
233
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
234
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
235
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
236
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
237
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
238
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
239
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
240
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
241
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
242
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
243
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
244
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
245
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
246
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
247
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
248
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
249
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
250
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
251
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
252
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
253
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
254
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
255
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
256
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
257
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
258
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
259
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
260
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
261
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
262
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
263
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
264
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
265
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
266
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
267
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
268
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
269
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
270
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
271
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
272
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
273
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
274
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
275
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
276
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
277
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
278
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
279
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
280
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
281
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
282
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
283
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
284
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
285
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
286
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
287
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
288
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
289
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
290
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
291
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
292
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
293
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
294
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
295
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
296
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
297
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
298
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
299
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
300
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
301
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
302
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
303
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
304
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
305
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
306
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
307
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
308
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
309
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1108 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę