Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2023-01-31

ogłoszenie nr 12 (KPRM 114857) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
2
2023-01-30

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 347,obr. 0005, Czaplinek,

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 347,obr. 0005, Czaplinek,

czytaj wiecej
3
2023-01-30

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Karlino

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 31/26 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Karlino [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
4
2023-01-30

Obwieszczebie dot. utrzymania decyzji Starosty Myśliborskiego ws „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”, gm. Myślibórz

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Myśliborskiego Nr 309/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. (znak: BOŚ.6740.1.283.2022.KK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2119Z w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”, gm. Myślibórz, na dz. o nr ewid. gruntu: 92, 108/6, 41/7, 41/6, 45/1, 95/9, 87, 89/1, 82/4, 88/2, 423/6, 108/6, 43 i 77 obr. Pszczelnik, Wojewoda Zachodniopomorski 18 stycznia 2023 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.259.2022.MJ(1) orzekającą o utrzymaniu w mocy ww. decyzji Starosty Myśliborskiego.

czytaj wiecej
5
2023-01-30

Obwieszczenie RDOŚ ws udzialu społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. budowy obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”.

czytaj wiecej
6
2023-01-27

Obwieszczenie RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania ws stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych dla inwestycji Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe etap 1

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie i likwidację urządzeń wodnych wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: SZ.RUZ.421.133- 9.2019.ZK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie” Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do terminala Konarzewo – DN900 „Odwodnienia wykopów wzdłuż trasy gazociągu DN900 oraz linii telemetrycznej światłowodowej.”

czytaj wiecej
7
2023-01-27

Obwieszczenie RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania ws stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych dla inwestycji Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe etap 2

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie i likwidację urządzeń wodnych wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 lutego 2020 r., znak: SZ.RUZ.421.158- 7.2019.ZK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa” Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty – DN1000 „Odwodnienia wykopów wzdłuż trasy gazociągu DN1000 oraz linii telemetrycznej światłowodowej.”

czytaj wiecej
8
2023-01-27

Obwieszczenie RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania ws stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych dla inwestycji Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.112-7.2019.LK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa, Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty – DN1000 wraz z Węzłem Płoty oraz Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo – DN900 wraz z Terminalem Konarzewo.”

czytaj wiecej
9
2023-01-27

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

czytaj wiecej
10
2023-01-26

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 63 o powierzchni 0,-1ha, obręb 0005, Miasto Białogard

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 63 o powierzchni 0,1ha, obręb 0005, Miasto Białogard

czytaj wiecej
11
2023-01-26

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 402 o powierzchni 0,3100 ha, obręb 0029, Dargikowo, Gmina Białogard

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 402 o powierzchni 0,3100 ha, obręb 0029, Dargikowo, Gmina Białogard

czytaj wiecej
12
2023-01-26

Karta infromacyjna wniosek budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej Świnoujcie

„Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę miasto Świnoujście na terenie dz. nr 217 (na terenie morskich wód wewnętrznych – kanał Mulnik) i 348/1 (w pasie drogi krajowej nr 93 ul. Karsiborskiej) obręb 10 miasta Świnoujście”

czytaj wiecej
13
2023-01-26

Zawiadamienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.86.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadajacą nieuregulowany stan prawny.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy znak: GN-2.7570.86.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12 o pow. 0,0048 ha.

czytaj wiecej
14
2023-01-26

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.775.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.775.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0035, Wełtyń II, gm. Gryfino, oznaczoną jako działki nr: 112/1 o pow. 0,3441 ha i 112/2 o pow. 0,0011 ha (wydzielone z działki nr 112), która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem 27 września 2022 r., tj. z dniem ostateczności decyzji nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: AP-4.7820.251-11.2022.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
15
2023-01-25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - dz.40/61, 40/62, obręb 12, Złocieniec

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - dz.40/61, 40/62, obręb 12, Złocieniec

czytaj wiecej
16
2023-01-25

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Gmina Wałcz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12069_L403_Rutwica_101 / ORx403-038853-XXX-01 systemu GSM-R na terenie działki nr 95 obręb 0051 Rutwica, gmina Wałcz, powiat wałecki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
17
2023-01-25

Obwieszczenie o przekazaniu odpowiedź na skargę do WSA znak AP-2.7840.202-11.2022.PZ

Zgodnie z art. 54 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329) w przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.

czytaj wiecej
18
2023-01-25

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz.564/5, 564/7, 564/15, 564/19, 564/24, obręb Knyki, Gmina Barwice

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz.564/5, 564/7, 564/15, 564/19, 564/24, obręb Knyki, Gmina Barwice

czytaj wiecej
19
2023-01-25

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 252 obręb Mosina, gmina Szczecinek, przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 252 obręb Mosina, gmina Szczecinek, przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
20
2023-01-25

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 15/2 obręb Wojsławiec, gmina Barwice, przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 15/2 obręb Wojsławiec, gmina Barwice, przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
21
2023-01-25

Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy (K-AP-2.7840.65-6.2022.PP z 18.01.2023r.)

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Koszalińskiego z 27 lipca 2022 r. nr B/539/2022, znak: B.6740.363.2022.DK odmawiającej Adamowi Usidusowi i Patrycji Karasińskiej – AP INVEST Adam Usidus, Patrycja Karasińska s.c., 76-032 Mielno, ul. Pionierów 6/10, zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z montażem indywidualnych zewnętrznych schodów w m. Mielno, przy ul. Sosnowej 4, na terenie działki nr 91/3 w obr. Mielno

czytaj wiecej
22
2023-01-24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 185/21, obr. Darzowice, Gmina Wolin - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 185/21, obr. Darzowice, Gmina Wolin - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku

czytaj wiecej
23
2023-01-24

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. 219/1, Widuchowa Międzyodrze

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. 219/1, Widuchowa Międzyodrze

czytaj wiecej
24
2023-01-23

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 52/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Miasto i Gmina Darłowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na terenie działek nr 288, 141/1 w obrębie ewidencyjnym Żukowo Morskie, gmina Darłowo, działki nr 2/34 w obrębie ewidencyjnym Darłowo-1, miasta Darłowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty MON

czytaj wiecej
25
2023-01-20

Administrator Systemu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
26
2023-01-20

ogłoszenie nr 10 (KPRM 114270) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysysowego

czytaj wiecej
27
2023-01-20

ogłoszenie nr 9 (KPRM 114269) - inspektor wojewódzki na rzecz zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na zastępstwo

czytaj wiecej
28
2023-01-19

ogłoszenie nr 1 (KPRM 113202) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
29
2023-01-19

ogłoszenie nr 169 (KPRM 113096) - inspektor wojewódzki ds. zadań realizowanych na rzecz poprawny stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na zastepstwo

czytaj wiecej
30
2023-01-19

obwieszczenie-Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 07.12.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6”.

czytaj wiecej
31
2023-01-19

Karta informacyjna - wniosek Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.pdf

Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6

czytaj wiecej
32
2023-01-18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, lokal 1-10, 1-11 i lokal 1-16, 1-17 oraz działka nr 463/1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, lokal 1-10, 1-11 i lokal 1-16, 1-17 oraz działka nr 463/1

czytaj wiecej
33
2023-01-18

Obwieszczenie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące sprawy znak:GN-2.7570.545.2022.BW

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy znak: GN-2.7570.545.2022.BW przed wydaniem decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania i szkód powstałych na nieruchomości posiadającej w 1/2 części nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyn, gmina Nowogard, oznaczonej jako działka nr 9 o pow. 1,61 ha , w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.: ”Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”, uchyloną w części i orzeczoną w tym zakresie decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2019 r., znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20, wygaszoną w części decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 15/W/2019, znak: AP-1.747.16-2.2019.WP, ustaloną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 16/2019, znak: AP-1.747.17-5.2019.WP oraz decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 11/2020, znak: AP-4.747.13-5.2020.PM/MM.

czytaj wiecej
34
2023-01-18

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego JATKI oraz GOSTYNIEC do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno

czytaj wiecej
35
2023-01-18

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego NIESPOROWICE 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce

czytaj wiecej
36
2023-01-18

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego PRUSINOWO do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

czytaj wiecej
37
2023-01-18

obwieszczenie Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 13.01.2023 r. Pana Piotra Kałeniuka, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
38
2023-01-18

Karta informacyjna - wniosek -Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
39
2023-01-18

ogłoszenie nr 8 (KPRM 114079) - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Spolecznej

czytaj wiecej
40
2023-01-17

Karta informacyjna - wniosek o przebudowe Nabrzeża w porcie Lubin

Przebudowa Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin na dz. nr 2/3, 157/2, 156 obręb 0024 Lubin oraz na dz. nr 163/1 obręb 0024 Lubin stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

czytaj wiecej
41
2023-01-17

ogłoszenie nr 163 (KPRM 112547) - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
42
2023-01-17

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Świdwin

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 3/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działki nr 37/8 w obrębie ewidencyjnym Niemierzyno, gmina Świdwin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
43
2023-01-17

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Sianów

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działki nr 15 w obrębie ewidencyjnym Sianów 2, gmina Sianów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
44
2023-01-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, dz. nr 466/1, obr. 0018 Przytór, Miasto Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, dz. nr 466/1, obr. 0018 Przytór, Miasto Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
45
2023-01-16

Ogłoszenie nr 165 KPRM (112721) - starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
46
2023-01-16

obwieszczenie decyzja Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek Pani Adeli Jackowiak-Olszewskiej, występującej w imieniu inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 10.01.2023 r. decyzję nr 1/2023, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 mm PE z przyłączem gazu DN 160 mm PE RC i stacją gazową redukcyjno- pomiarową Q=1250 m3/h dla potrzeb zasilenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
47
2023-01-13

Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

czytaj wiecej
48
2023-01-13

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Mieszkowice

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 1176/7 obręb 0001 Mieszkowice, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński

czytaj wiecej
49
2023-01-12

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2023 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
50
2023-01-12

Informacja o wydaniu decyzji dla zamierzenia pn.: Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 1029 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zmianami), zawiadamia się, że w dniu 12.01.2023 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: AP-1.7840.1.146.2022.AN(8), uchylająca decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2023 z 2 stycznia 2023 r. znak AP-1.7840.1.146-4.2022.AN w części dotyczącej dz. nr nr 70/12 i 70/13 oraz zmieniająca decyzję w zakresie nazwy inwestora zamiast wydanej na Adler Schiffe Polska sp. z o.o.

czytaj wiecej
51
2023-01-12

Karta informacyjna - wniosek - zmiana decyzji ZRID nr 16-2019 z 26.09.2019 r. dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13

zmiana decyzji Wojewody Zach. nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JR z 26.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022, znak AP-4.7820.243-12.2021.JR z 22.03.2022 r.

czytaj wiecej
52
2023-01-12

Karta informacyjna - wniosek - Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia. Odcinek 2

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)

czytaj wiecej
53
2023-01-12

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa -dz. nr 2/2, obręb 4081 Szczecin, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 2/2, obręb 4081 Szczecin, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

czytaj wiecej
54
2023-01-11

Obwieszczenie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko-Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 28.12.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko-Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110”.

czytaj wiecej
55
2023-01-11

ogłoszenie nr 160 (KPRM 112375) - inspektor wojeódzki ds. bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
56
2023-01-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr -część działki ewidencyjnej nr 288/3 o powierzchni 0,4334 ha, - część działki ewidencyjnej nr 288/4 o powierzchni 2,1036 ha, - działkę ewidencyjną nr 291/6 o powierzchni 4,7402 ha, - część działki

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr -część działki ewidencyjnej nr 288/3 o powierzchni 0,4334 ha, - część działki ewidencyjnej nr 288/4 o powierzchni 2,1036 ha, - działkę ewidencyjną nr 291/6 o powierzchni 4,7402 ha, - część działki ewidencyjnej nr 291/7 o powierzchni 0,2456 ha, - część działki ewidencyjnej nr 291/8 o powierzchni 0,4327 ha, - część działki ewidencyjnej nr 292/9 o powierzchni 0,1011 ha, - część działki ewidencyjnej nr 292/10 o powierzchni 6,9153 ha, - część działki ewidencyjnej nr 293/9 o powierzchni 1,2603 ha, - część działki ewidencyjnej nr 293/10 o powierzchni 6,5263 ha, - część działki ewidencyjnej nr 294/1 o powierzchni 0,7704 ha, - część działki ewidencyjnej nr 294/2 o powierzchni 0,1965 ha, - część działki ewidencyjnej nr 294/3 o powierzchni 5,5176 ha, - część działki ewidencyjnej nr 289/1 o powierzchni 0,2020 ha, - część działki ewidencyjnej nr 289/2 o powierzchni 5,7948 ha, wraz z znajdującym się na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 60,6 m2. stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy gmina Sianów,

czytaj wiecej
57
2023-01-10

Karta informacyjna dot wniosku ws Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

czytaj wiecej
58
2023-01-10

Obwieszczenie dot. wszęcia postępowania ws budowy infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) zawiadamia się, że na wniosek z 23.12.2022 r., Pana Łukasza Ktacza, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Zaprojektowaniei wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

czytaj wiecej
59
2023-01-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 95/16 i nr 95/17, obręb 1084, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 95/16 i nr 95/17, obręb 1084, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
60
2023-01-09

Obwieszczenie wszczecia postępowania ws Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 09.11.2022 r. (uzupełniony: 05.01.2023 r.) Pana Mariusza Mierzwy, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JR z 26.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022, znak AP-4.7820.243-12.2021.JR z 22.03.2022 r.

czytaj wiecej
61
2023-01-09

Obwieszczenie wszczecia postępowania ws Budowy obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 13.12.2022 r. (uzupełniony: 05.01.2023 r.) Pana Mariusza Mierzwy, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)”.

czytaj wiecej
62
2023-01-05

ogłoszenie nr 161 (KPRM 112531) - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysysowego

czytaj wiecej
63
2023-01-05

ogłoszenie nr 159 (KPRM 112018) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
64
2023-01-05

ogłoszenie nr 158 (KPRM 112355) - inspektor wojewódzki ds. konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
65
2023-01-05

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dot. Dostosowania nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego w Szczecinie

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dot. Dostosowanie nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego w Szczecinie do głębokości 12,5 m na dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin

czytaj wiecej
66
2023-01-05

Decyzja dot. dostosowanie nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego

Decyzja dot. Budowy zadania pn. „Dostosowanie nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego w Szczecinie do głębokości 12,5 m na dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
67
2023-01-04

Obwieszczenie - Decyzja- rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu DW nr 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 21.10.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 23.12.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 20/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II – przejście przez m. Stepniczka”.

czytaj wiecej
68
2023-01-04

Karta informacyjna - decyzja -Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II

dot. decyzji - Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II – przejście przez m. Stepniczka

czytaj wiecej
69
2023-01-04

Decyzja - rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu DW nr 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

dotyczy wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

czytaj wiecej
70
2023-01-03

Karta informacyjna dot decyzji - dostosowanie Nabrzeża Zbożowego do głębokosci 12,5 m

Dostosowanie nabrzeża Zbożowego w porcie w Szczecinie do głębokości 12,5 m, dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin”.

czytaj wiecej
71
2023-01-03

Ogłoszenie nr 36 (KPRM: 96731) inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zastępstwo)

czytaj wiecej
72
2023-01-02

Karta informacyjna dot. decyzji pozwolenia na budowe - Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Rozbudowa molo w Międzyzdrojach o kładkę dojściową do przystani morskiej i do plaży, łączącą drogę wewnętrzną z pomostem molo i schodami na plażę na terenie dz. nr 70/12, 70/13 i 70/29 obr. 0020 w Międzyzdrojach, gm. Międzyzdroje

czytaj wiecej
73
2022-12-30

Karta informacyjna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczali ścieków w Moryniu (etap III)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczali ścieków w Moryniu (etap III), zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 125 na dz. nr 70/1, 1/2, obręb Moryń 1 i dz. nr 9, 16/15 obręb Przyjezierze 2, gm. Moryń.

czytaj wiecej
74
2022-12-29

Ogłoszenie nr 157 (KPRM 111698) inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
75
2022-12-22

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał korekty rozstrzygnięcia "Program asystent rodziny" na rok 2022

czytaj wiecej
76
2022-12-20

Ogłoszenie nr 155 KPRM (111386) - starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
77
2022-12-20

ogłoszenie nr 156 (KPRM: 110901) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
78
2022-12-20

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

16 grudnia 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego pt.: "Jestem świadomy HIV/AIDS, dbam o bezpieczeństwo swoje i innych" - kierowanego do uczniów szkół podstawowych klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wyniki konkursu znajdą Państwo w poniższym załączniku.

czytaj wiecej
79
2022-12-19

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

czytaj wiecej
80
2022-12-14

ogłoszenie nr 150 (KPRM: 110939) - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
81
2022-12-12

ogłoszenie nr 153 (KPRM 110591) - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
82
2022-12-12

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2022

czytaj wiecej
83
2022-12-09

ogłoszenie nr 134 (KPRM: 108604) - starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (miejsce wykonywania pracy: Delegatura ZUW w Koszalinie)

czytaj wiecej
84
2022-12-07

ogłoszenie nr 142 (KPRM: 108570) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli (2 etaty w Delegaturze ZUW w Koszalinie)

czytaj wiecej
85
2022-12-07

Lista rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2022 r. - moduł I

czytaj wiecej
86
2022-12-07

ogłoszenie nr 154 (KPRM 110589) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
87
2022-12-02

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego RATAJKI XI oraz RATAJKI XII do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów

czytaj wiecej
88
2022-12-02

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego SMĘCINO oraz SMĘCINO II do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

czytaj wiecej
89
2022-12-01

ogłoszenie nr 144 (KPRM: 109100) - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
90
2022-12-01

ogłoszenie nr 147 (KPRM: 109130) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
91
2022-12-01

ogłoszenie nr 151 (110203) - inspektor wojewódzki ds. zadań realizowanych na recz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na zastępstwo

czytaj wiecej
92
2022-11-30

ogłoszenie nr 145 (KPRM:109170) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
93
2022-11-30

ogłoszenie nr 146 (KPRM: 109149) - inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
94
2022-11-24

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego: zawiadomienie z dnia 21 listopada 2022 r.

Dotyczy: Obwieszczenia Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 listopada 2022 r., znak: SP.4103.1.2022.KD o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

czytaj wiecej
95
2022-11-22

Program asystent rodziny na rok 2022

czytaj wiecej
96
2022-11-22

ogłoszenie nr 141 (KPRM 108344) - starszy inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
97
2022-11-22

ogłoszenie nr 139 (KPRM 108277) - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpueczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
98
2022-11-22

ogłoszenie nr 137 (KPRM 108255) - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
99
2022-11-17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 17 listopada 2022 r., znak: K-GN-4.7570.152.2022.AG

czytaj wiecej
100
2022-11-17

ogłoszenie nr 126 (KPRM:107882) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
101
2022-11-16

ogłoszenie nr 138 (KPRM 108269)- inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń - na zastępstwo

czytaj wiecej
102
2022-11-15

ogłoszenie nr 148 (KPRM 109086) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
103
2022-11-15

ogłoszenie nr 136 (KPRM 108187) - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
104
2022-11-15

Ogłoszenie nr 143 KPRM (108467) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
105
2022-11-15

Ogłoszenie nr 133 (BIP KPRM 107898) - Główny Księgowy Budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
106
2022-11-09

ogłoszenie nr 135 (KPRM 108178) - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - na zastępstwo

czytaj wiecej
107
2022-11-07

ogłoszenie nr 131 (KPRM:107829) starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
108
2022-11-02

ogłoszenie nr 116 (KPRM: 107729)- inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
109
2022-10-31

ogłoszenie nr 132 (KPRM 107409) - starszy inspektor ds. obsługi Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepłnosprawności

czytaj wiecej
110
2022-10-26

czytaj wiecej
111
2022-10-26

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

czytaj wiecej
112
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.264.2022.JD

czytaj wiecej
113
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskieg

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.261.2022.JD

czytaj wiecej
114
2022-10-24

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

czytaj wiecej
115
2022-10-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

czytaj wiecej
116
2022-10-06

Ogłoszenie nr 125 KPRM (106451) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
117
2022-10-06

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek w km 256,293 – 256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin

czytaj wiecej
118
2022-09-29

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - wprowadzenie do Studium Gminy złoża gazu ziemnego Trzebusz, gm. Trzebiatów pow. gryficki

Zarządzenie Zastępcze nr 8/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego TRZEBUSZ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

czytaj wiecej
119
2022-09-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
120
2022-08-30

Bezpieczne gospodarstwo rolne - konkurs

czytaj wiecej
121
2022-08-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
122
2022-08-25

Informacja o konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny

czytaj wiecej
123
2022-08-19

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. pilotażu instrumentów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 projektu pn.

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

czytaj wiecej
124
2022-08-19

Zmiany Programu o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz zmiany Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne

czytaj wiecej
125
2022-07-22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 lipca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.36A.2016.J

czytaj wiecej
126
2022-07-22

Zmiana Zarządzenia Nr 167/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania oddziałów okulistycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

czytaj wiecej
127
2022-07-14

Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

czytaj wiecej
128
2022-07-04

Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu

czytaj wiecej
129
2022-07-01

Informacja o konkursie grantowym MRiPS - deinstytucjonalizacja usług społecznych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

czytaj wiecej
130
2022-06-30

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

czytaj wiecej
131
2022-06-28

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 czerwca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.1034.2021.AG

czytaj wiecej
132
2022-06-22

Zaproszenie do udziału w wideokonferencji w dniu 28.06.2022 r. - organizowanej w ramach projektu

Ponownie zapraszamy pracowników JST i OPS do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego".

czytaj wiecej
133
2022-06-13

Ogłoszenie wyników rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 13 czerwca 2022 r. dokonał wyboru ofert zachodniopomorskich NGO na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

czytaj wiecej
134
2022-06-09

Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej

czytaj wiecej
135
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK

czytaj wiecej
136
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.834.2021.PK

czytaj wiecej
137
2022-05-24

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna w 2022 r. nagrody za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
138
2022-05-12

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

czytaj wiecej
139
2022-05-12

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.18.2022.MD

czytaj wiecej
140
2022-05-10

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2022-2024

czytaj wiecej
141
2022-04-22

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r., zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023" (Obszar I, II i III)

czytaj wiecej
142
2022-04-21

Zaproszenie do składania ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz związki zawodowe do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

czytaj wiecej
143
2022-04-21

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2020 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2020 rok"

czytaj wiecej
144
2022-04-06

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

czytaj wiecej
145
2022-03-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 r., znak: K-GN-4.7570.708.2021.JM

czytaj wiecej
146
2022-03-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

czytaj wiecej
147
2022-03-14

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

czytaj wiecej
148
2022-03-11

Ogłoszenie nr 9 (KPRM 91157) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
149
2022-03-10

ogłoszenie nr 5 (KPRM 92979) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
150
2022-03-09

Informacja o konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób, podmiotów bądz instytucji działających w ekologicznym łańcuchu dostaw.

czytaj wiecej
151
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

czytaj wiecej
152
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

czytaj wiecej
153
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

czytaj wiecej
154
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

czytaj wiecej
155
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

czytaj wiecej
156
2022-03-01

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2021 r., znak: K-GN-4.7570.595.2021.JM

czytaj wiecej
157
2022-02-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2022

czytaj wiecej
158
2022-02-21

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

czytaj wiecej
159
2022-02-10

ogłoszenie nr 12 (BIP KPRM 91306) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
160
2022-02-04

Wydłużenie terminu zatwierdzenia wniosków w ramach dodatkowego naboru do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
161
2022-01-26

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

czytaj wiecej
162
2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

czytaj wiecej
163
2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

czytaj wiecej
164
2022-01-21

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
165
2022-01-13

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2022 r.

czytaj wiecej
166
2022-01-12

Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

czytaj wiecej
167
2022-01-07

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
168
2021-12-20

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

czytaj wiecej
169
2021-12-15

Ogłoszenie nr 107(KPRM 87853) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
170
2021-12-01

Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.

czytaj wiecej
171
2021-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął "Program współpracy (...) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023".

czytaj wiecej
172
2021-11-25

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”

czytaj wiecej
173
2021-11-19

List Wojewody Zachodniopomorskiego do Pracowników Służb Społecznych

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wystosował list z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada w niedzielę 21 listopada 2021 roku.

czytaj wiecej
174
2021-11-12

Zaproszenie na Kongres Pro NGO 2021 oraz do uruchomienia Newslettera dedykowanego przedstawicielom urzędów współpracującym z organizacjami pozarządowymi

Fundacja Pro NGO zaprasza do udziału w Kongresie Pro NGO 2021, który odbędzie się w trybie on-line w dniu 18 listopada 2021 r. w godz. 9:00-16:30.

czytaj wiecej
175
2021-11-12

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

czytaj wiecej
176
2021-11-10

Konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”

czytaj wiecej
177
2021-11-04

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja na rok 2022” – nabór dla gmin

Możliwość poszerzenia form wsparcia udzielanego przez gminy w ramach "Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy. Edycja 2022"

czytaj wiecej
178
2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

czytaj wiecej
179
2021-10-26

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
180
2021-10-25

Program asystent rodziny na rok 2021

czytaj wiecej
181
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
182
2021-10-12

Rekomendacja MRiPS dla projektu STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich JST, OPS, PCPR i ROPS w całym kraju w ramach Projektu „STRATEGOR (…)”. Projekt jest rekomendowany przez MRiPS. Umożliwia ujednolicenie metodologii, aktualizację, opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

czytaj wiecej
183
2021-10-12

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

czytaj wiecej
184
2021-10-12

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

czytaj wiecej
185
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
186
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
187
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
188
2021-09-30

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r.

czytaj wiecej
189
2021-09-28

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
190
2021-09-10

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁĄDNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
191
2021-08-18

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

czytaj wiecej
192
2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
193
2021-07-06

Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

czytaj wiecej
194
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
195
2021-05-27

Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
196
2021-05-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

czytaj wiecej
197
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
198
2021-05-11

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
199
2021-05-11

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

czytaj wiecej
200
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
201
2021-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”

czytaj wiecej
202
2021-04-26

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

czytaj wiecej
203
2021-04-21

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2021 r.

czytaj wiecej
204
2021-04-19

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020

czytaj wiecej
205
2021-04-15

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

PIERWSZA PUBLIKACJA

czytaj wiecej
206
2021-04-07

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2020

czytaj wiecej
207
2021-04-07

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
208
2021-04-01

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
209
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
210
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
211
2021-03-22

Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj wiecej
212
2021-03-19

STRATEGOR. Bezpłatne usługi dla gmin - wspierane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług w ramach projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

czytaj wiecej
213
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
214
2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

czytaj wiecej
215
2021-02-12

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:

czytaj wiecej
216
2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

czytaj wiecej
217
2021-01-21

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
218
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
219
2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

czytaj wiecej
220
2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

czytaj wiecej
221
2020-12-11

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

czytaj wiecej
222
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

czytaj wiecej
223
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

czytaj wiecej
224
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
225
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
226
2020-09-29

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
227
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
228
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
229
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
230
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
231
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
232
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
233
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
234
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
235
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
236
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
237
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
238
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
239
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
240
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
241
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
242
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
243
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
244
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
245
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
246
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
247
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
248
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
249
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
250
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
251
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
252
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
253
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
254
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
255
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
256
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
257
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
258
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
259
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
260
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
261
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
262
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
263
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
264
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
265
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
266
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
267
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
268
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
269
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
270
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
271
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
272
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
273
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
274
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
275
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
276
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
277
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
278
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
279
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
280
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
281
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
282
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
283
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
284
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
285
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
286
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
287
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
288
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
289
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
290
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
291
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
292
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
293
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
294
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
295
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
296
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
297
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
298
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
299
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
300
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
301
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
302
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
303
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
304
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
305
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
306
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
307
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
308
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
309
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
310
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
311
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
312
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
313
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
314
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
315
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
316
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
317
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
318
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
319
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
320
2018-12-10

czytaj wiecej
321
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
322
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
323
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
324
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
325
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
326
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
327
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
328
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
329
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
330
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
331
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
332
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
333
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
334
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
335
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
336
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
337
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
338
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
339
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
340
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
341
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
342
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
343
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
344
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
345
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
346
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
347
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
348
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
349
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
350
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
351
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
352
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
353
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
354
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
355
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
356
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
357
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
358
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
359
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
360
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
361
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
362
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
363
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
364
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
365
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
366
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-10-20 o godzinie: 10:34:18 przez użytkownika Zuzanna Czopek
publikacja treści wykonana dnia: 2020-10-20 o godzinie: 10:34:18 przez użytkownika Zuzanna Czopek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 94122 razy.
historia wersji:
2020-10-20, 10:34:18 - Zuzanna Czopek
2020-10-20, 10:33:12 - Zuzanna Czopek
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała

Zobacz również artykuły:

1
III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpieczeństwa w Gospodarstwie Rolnym " Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami"
2
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
3
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 402 o powierzchni 0,3100 ha, obręb 0029, Dargikowo, Gmina Białogard
4
Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych: projektu ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego
5
Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych: projektu ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego
cofnij do druku na górę