Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Alfabetyczny wykaz spraw

Alfabetyczny wykaz spraw realizowanych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


1

Afrykański Pomór Świń

Punkty informacyjne w sprawie ASF

2

Dane przestrzenne

3

Dodatek elektryczny

4

Dodatek energetyczny

5

Dodatek osłonowy

6

Dodatek węglowy

7

Droga z windy - paszporty

8

Drugi paszport

9

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

10

Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego

11

Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatki, rekompensaty, wyrównania).

12

Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

13

Informacja w języku migowym

14

Information for foreigners who want to apply for stay in Poland

15

Kościoły i związki wyznaniowe

16

Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

17

Możliwość zapoznania się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

18

Nadanie obywatelstwa

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

19

Numery pokojów i telefonów

20

Obsługa klienta - godziny urzędowania

21

Odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

22

Ogólna klauzula informacyjna - RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

23

Okres ważności paszportów

24

Opłaty paszportowe

25

Ostrzeżenia i informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

26

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

27

Paszport dla osoby małoletniej

28

Paszport dla osoby pełnoletniej

29

Paszport tymczasowy

30

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

31

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

32

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

33

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

34

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

35

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

36

Pozwolenie na budowę

37

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - nie dotyczy zgłoszenia obiektu tymczasowego na 180dni

38

Pozwolenie na rozbiórkę

39

Program Razem Bezpieczniej

40

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

41

Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowania dotyczące przekazywania organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

42

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

43

Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

44

Przywrócenie obywatelstwa - informacja

Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

45

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

46

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

47

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego

48

Refundacja podatku VAT

49

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Nabywanie mienia przez Skarb Państwa lub jednotski samorządu terytorialnego z mocy prawa.

50

Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika

51

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

52

Rezerwacja wizyt- informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce

53

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców

54

Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

55

System wniosków interaktywnych / Interactive application forms system / Система интерактивных форм заявлений

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

56

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

57

Szkody w rolnictwie

58

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

59

Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

60

Utrata lub zniszczenie paszportu

61

Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

62

Uznanie za obywatela polskiego

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego

63

Uznanie za repatrianta

64

Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

65

Uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

66

Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

67

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia

68

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

69

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

70

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE/wydanie karty pobytowej

application for registering the residence

71

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

72

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

73

Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

74

Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

75

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

76

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

77

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

78

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

79

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

80

Wydanie dziennika budowy

81

Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

82

Wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej

83

Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu - druk ZUS RP-7

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS RP-7"

84

Zainwestuj w Zachodniopomorskie

85

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

WNIOSEK O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ / application to enter the invitation into the invitation register

86

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

87

Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

88

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

89

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:

90

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

91

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

92

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

93

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

94

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

95

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

96

Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

97

Zmiany w podziale terytorialnym województwa

98

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

99

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

100

Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщiinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:32:54 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 19042 razy.
historia wersji:
2011-09-30, 11:32:54 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:32:40 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:29:49 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:28:48 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę