Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Alfabetyczny wykaz spraw

Alfabetyczny wykaz spraw realizowanych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


1

Paszport dla osoby pełnoletniej

2

Afrykański Pomór Świń

Punkty informacyjne w sprawie ASF

3

Dodatek energetyczny

4
ikonka artykułu: Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

5

Dodatek węglowy

6

Droga z windy - paszporty

7

Drugi paszport

8

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

9

Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego

10

Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

11

Informacja w języku migowym

12

Information for foreigners who want to apply for stay in Poland

13
ikonka artykułu: Kościoły i związki wyznaniowe

Kościoły i związki wyznaniowe

14
ikonka artykułu: Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

15

Możliwość zapoznania się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

16

Nadanie obywatelstwa

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

17

Numery pokojów i telefonów

18

Obsługa klienta - godziny urzędowania

19

Odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

20

Ogólna klauzula informacyjna - RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

21

Okres ważności paszportów

22

Opłaty paszportowe

23

Ostrzeżenia i informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

24

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

25

Paszport dla osoby małoletniej

26

Paszport tymczasowy

27

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

28

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

29

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

30

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

31
ikonka artykułu: Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

32

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

33

Pozwolenie na budowę

34

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - nie dotyczy zgłoszenia obiektu tymczasowego na 180dni

35

Pozwolenie na rozbiórkę

36
ikonka artykułu: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

37
ikonka artykułu: Program Razem Bezpieczniej

Program Razem Bezpieczniej

38

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

39
ikonka artykułu: Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowania dotyczące przekazywania organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

40

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

41
ikonka artykułu: Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

42

Przywrócenie obywatelstwa - informacja

Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

43

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

44
ikonka artykułu: Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

45

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

46
ikonka artykułu: Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Nabywanie mienia przez Skarb Państwa lub jednotski samorządu terytorialnego z mocy prawa.

47

Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika

48
ikonka artykułu: Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

49

Rezerwacja wizyt- informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce

50
ikonka artykułu: Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców

51
ikonka artykułu: Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

52

System wniosków interaktywnych / Interactive application forms system / Система интерактивных форм заявлений

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

53

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

54
ikonka artykułu: Szkody w rolnictwie

Szkody w rolnictwie

55

test

56
ikonka artykułu: Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

57
ikonka artykułu: Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

58

Utrata lub zniszczenie paszportu

59

Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

60

Uznanie za obywatela polskiego

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego

61

Uznanie za repatrianta

62
ikonka artykułu: Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

63

Uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

64

Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

65

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia

66

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

67

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

68

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE/wydanie karty pobytowej

application for registering the residence

69
ikonka artykułu: Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu  na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

70
ikonka artykułu: Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

71
ikonka artykułu: Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

72
ikonka artykułu: Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

73
ikonka artykułu: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

74
ikonka artykułu: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu  na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

75

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

76
ikonka artykułu: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

77
ikonka artykułu: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

78

Wydanie dziennika budowy

79
ikonka artykułu: Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

80

Wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej

81

Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu - druk ZUS RP-7

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS RP-7"

82
ikonka artykułu: Zainwestuj w Zachodniopomorskie

Zainwestuj w Zachodniopomorskie

83

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

84

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

85
ikonka artykułu: Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

86
ikonka artykułu: Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

87

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:

88

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

89

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

90

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

91

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

92

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

93

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

94
ikonka artykułu: Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

95
ikonka artykułu: Zmiany w podziale terytorialnym województwa

Zmiany w podziale terytorialnym województwa

96

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

97
ikonka artykułu: Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

98

Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщiinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:32:54 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13329 razy.
historia wersji:
2011-09-30, 11:32:54 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:32:40 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:29:49 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:28:48 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę