Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2013-03-04

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

 

Prezydent RP może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

 1. Obywatel polski zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Obywatel polski zamieszkały za granicą składa wniosek u konsula.

Miejsce zamieszkania ustala się na podstawie faktycznego miejsca zamieszkania, tzn. miejsca gdzie się koncentruje centrum życiowe.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne, czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 3. oryginał aktualnego tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć,
 4. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport).
 5. poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
 6. aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 7. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE),

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dodatkowo załącza:

 

Pozostałe wymagania

Wniosek należy wypałnić na druku urzędowo określonym. 

Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą, z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

Czas przyjmowania pojedynczego wniosku: około 20-30 min.

 

Opis działań

 1. Wojewoda niezwłocznie występuje do Komendanta Wojewódzkiego Policji, a w razie potrzeby do innych organów o przekazanie w ciągu miesiąca informacji niezbędnych do prowadzonego postępowania.
 2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Komplet dokumentów po przeprowadzeniu w urzędzie postępowania opiniującego trwającego do 2 miesięcy, wojewoda przekazuje do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji w Warszawie, które następnie są przekazywane do Biura Obywatelstwa i Prawa Łaski w Kancelarii Prezydenta RP.
 4. Wojewoda informuje stronę o przekazaniu akt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 5. W postępowaniu przed Prezydentem RP o nadanie obywatelstwa nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego /za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń/. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP nie jest związany żadnym terminem ustawowym do rozpatrzenia wniosku.
 6. Po podpisaniu przez Prezydenta RP postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa polskiego, Biuro Obywatelstwa i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP wysyła stosowne zaświadczenia do Urzędu Wojewódzkiego w celu wręczenia ich zainteresowanym.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Szczecin

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin

Godziny urzędowania

poniedziałek od 8.00 do 16.45, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
pokój Nr 96, tel. 91 43 03 498;
pokój 15, tel. 91 43 03 232;
pokój 11, tel. 91 43 03 691;
faks 91 422 57 12;

www.wsoim@szczecin.uw.gov.pl.

 

Koszalin

Delegatura Urzędu w Koszalinie
Ul. Władysława Andersa 34
70-950 Koszalin

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 7.45 do 17.45, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00;
Pok.138, tel. 94 34 28 396;
Pok. 134, tel. 94 34 28 338.

 

Tryb odwoławczy

brak

 

Opłaty

brak

 

Uwagi

Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu.
Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).

Podstawa prawna

– art. 49 ustawy z dnia 09 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. Nr 28, poz. 161).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-03-04 o godzinie: 12:45:22 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-14 o godzinie: 11:38:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-14 o godzinie: 11:38:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 9371 razy.
historia wersji:
2018-05-14, 11:38:02 - Piotr Pieleszek
2018-05-14, 11:37:20 - Piotr Pieleszek
2018-05-14, 11:35:23 - Piotr Pieleszek
2016-01-07, 10:34:33 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-21, 10:24:59 - Joanna Zmudziejewska
2014-04-09, 13:11:47 - Piotr Pieleszek
2014-04-09, 13:05:48 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 14:27:49 - Piotr Pieleszek
2013-03-04, 12:45:22 - Joanna Zmudziejewska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie sie obywatelstwa polskiego
.pdf
65.9 kB
2013-03-04, 12:46:44
2
Aneks do wniosku o wyrazenie zgody na zrzeczeczenie obywatelstwa dla małoletniego
.pdf
41 kB
2013-03-04, 12:47:09
cofnij do druku na górę