Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Prowadzone ewidencje i rejestry znajdują się w Wydziałach merytorycznych:

Biuro Wojewody

Rejestr rozporządzeń wojewody zachodniopomorskiego
Rejestr zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego
Ewidencja zaproszeń (do wglądu w pokoju nr 111)
Ewidencja świąt i rocznic państwowych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
Ewidencja aktów niepublikowanych (do wglądu w sekretariacie wojewody)
Ewidencja i zbiór aktów o powołaniu zespołów w Urzędzie (do wglądu w pokoju nr 111)
Ewidencja powołanych pełnomocników
Ewidencja przedstawicieli wojewody

Wydział Prawny

Ewidencja porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116);
Rejestr Skarg i Wniosków ZUW (do wglądu w pokoju nr 117);
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (do wglądu w pokoju nr 117);
Centralna ewidencja wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej (do wglądu w pokoju nr 138);
Ewidencja upoważnień udzielonych dyrektorom i pracownikom wydziałów do załatwiania spraw w imieniu Wojewody (do wglądu w pokoju nr 116).

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
Ewidencja instruktorów techniki jazdy
Lista kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanym Związku Spółdzielni Mieszkaniowych (do wglądu w pokoju nr 221)
Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
Rejestr upoważnień do kontroli (do wgladu w sekretariacie - pokój nr 212)
Rejestr poświadczeń od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (do wgladu w pokoju 218)

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ewidencja paszportowa.
Rejestr zaproszeń.
Rejestr wniosków i decyzji w sprawach o udzielenie i przedłużenie zezwoleń na pobyt obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rod
Rejestry wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego i osób które nabyły obywatelstwo polskie, wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i osób, które utraciły obywatelstwo polskie oraz rejestr oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa polskiego lub obcego
Rejestr wizowy
Rejestr Cudzoziemców wydalonych z terytorium RP
Rejestr udzielonych zezwoleń na pobyt Cudzoziemców na terytorium RP
Statystyki dotyczące decyzji w sprawach cudzoziemców

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat:
Rejestr wojewódzki osób uprawnionych do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP (do wglądu w pokoju nr 308).

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Rejestr postanowień wydanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Rejestr spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej lub których rozstrzygnięcie rodzi skutki prawne.
Ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
Ewidencja budowli ochronnych na terenie województwa (tajna).
Ewidencja jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).
Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (do wglądu w pokoju nr 127).

Biuro Organizacji i Kadr

Ewidencja organów kolegialnych powoływanych przez Dyrektora Generalnego Urzędu
Ewidencja upoważnień udzielonych pracownikom Urzędu i gospodarstw pomocniczych Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora Generalnego Urzędu
Ewidencja zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu
Ewidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Dyrektora Generalnego Urzędu

Wydział Finansów i Budżetu

Rejestr decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu (do wglądu w pokoju nr 160).
Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się zgodnie z obowiązującą w ZUW procedurą

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rejestr ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
Rejestr centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
Rejestr domów pomocy społeczej
Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
Rejestr placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
Rejestr tłumaczy języka migowego
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
Placówki udzielające tymczasowego schronienia
Rejestr indywidualnych programów integracji cudzoziemców
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (informacja dostępna na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl)
Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia (niedostępny dla osób nieupoważnionych - informacja w pok. 220)

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-24 o godzinie: 13:15:03 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-04-20 o godzinie: 12:47:56 przez użytkownika Tomasz Majkowski
publikacja treści wykonana dnia: 2021-04-20 o godzinie: 12:47:56 przez użytkownika Tomasz Majkowski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 9945 razy.
historia wersji:
2021-04-20, 12:47:56 - Tomasz Majkowski
2019-10-11, 10:19:40 - Piotr Pieleszek
2019-10-10, 10:54:55 - Piotr Pieleszek
2019-10-10, 10:54:09 - Piotr Pieleszek
2019-10-10, 10:53:00 - Piotr Pieleszek
2019-10-10, 10:51:50 - Piotr Pieleszek
2019-10-10, 10:49:32 - Piotr Pieleszek
2019-10-09, 15:20:44 - Monika Zwierzchowska
2019-10-09, 15:18:15 - Monika Zwierzchowska
2019-09-06, 10:05:50 - Rafał Mańczak
2019-09-06, 09:27:58 - Rafał Mańczak
2019-05-30, 09:49:51 - Monika Zwierzchowska
2019-05-27, 14:05:00 - Piotr Pieleszek
2018-03-16, 13:14:12 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-29, 15:10:38 - Rafał Mańczak
2016-11-29, 15:09:54 - Rafał Mańczak
2016-11-29, 14:20:53 - Monika Pelczar
2016-11-28, 15:08:32 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-22, 12:02:46 - Paweł Pacała
2016-10-14, 11:09:26 - Paweł Pacała
2016-10-13, 15:14:01 - Paweł Pacała
2016-10-13, 15:00:18 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:58:46 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:58:22 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:56:42 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:53:05 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:52:30 - Paweł Pacała
2016-10-13, 14:41:39 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:40:30 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:39:28 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:37:14 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-13, 14:32:50 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-11, 10:32:24 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-11, 10:31:26 - Agnieszka Pokładowska
2016-10-11, 10:30:31 - Agnieszka Pokładowska
2015-06-26, 12:37:07 - Tomasz Zarębski
2015-04-13, 08:43:05 - Tomasz Zarębski
2015-04-13, 08:38:50 - Tomasz Zarębski
2015-04-13, 08:32:14 - Tomasz Zarębski
2015-04-10, 11:50:15 - Tomasz Zarębski
2014-04-29, 07:36:57 - Tomasz Zarębski
2014-02-20, 14:18:13 - Piotr Pieleszek
2014-02-20, 14:14:30 - Piotr Pieleszek
2013-06-18, 08:21:33 - Tomasz Zarębski
2013-06-07, 10:48:00 - Piotr Pieleszek
2013-06-04, 13:59:18 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:36:45 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:34:01 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:30:56 - Piotr Solarz
2013-06-04, 08:25:33 - Piotr Solarz
2013-04-19, 13:30:20 - Justyna Pawłowska
2013-04-18, 12:04:28 - Rafał Mańczak
2013-04-17, 13:59:29 - Jagoda Gzyl
2013-04-16, 12:03:46 - Robert Drozdowicz
2013-04-16, 12:01:33 - Robert Drozdowicz
2013-04-10, 15:40:01 - Marta Budnik
2013-04-09, 14:27:54 - Monika Zwierzchowska
2013-04-08, 14:17:48 - Paweł Pacała
2013-04-08, 14:16:34 - Paweł Pacała
2013-04-08, 10:34:40 - Bartosz Herman
2013-04-04, 13:37:15 - Piotr Pieleszek
2013-04-04, 12:48:31 - Piotr Pieleszek
2013-04-04, 12:46:09 - Piotr Pieleszek
2013-04-04, 12:45:43 - Piotr Pieleszek
2012-10-19, 07:36:09 - Tomasz Zarębski
2012-10-11, 08:53:58 - Tomasz Zarębski
2012-10-11, 08:53:29 - Tomasz Zarębski
2012-07-05, 10:13:17 - Tomasz Zarębski
2012-07-05, 10:10:00 - Tomasz Zarębski
2012-03-07, 07:50:30 - Tomasz Zarębski
2012-03-06, 11:14:39 - Tomasz Zarębski
2011-06-24, 13:15:03 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr rozporządzeń wojewody zachodniopomorskiego
.html
kB
2019-10-11, 10:22:36
2
Rejestr zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego
.html
kB
2019-10-11, 10:22:28
3
Ewidencja powołanych pełnomocników
.html
kB
2019-10-11, 10:23:21
4
Ewidencja przedstawicieli wojewody
.html
kB
2019-10-11, 10:24:35
5
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
.html
kB
2019-10-11, 10:31:39
6
Ewidencja instruktorów techniki jazdy
.html
kB
2019-10-11, 10:32:02
7
Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
.html
kB
2019-10-11, 10:32:34
8
Statystyki dotyczące decyzji w sprawach cudzoziemców
.html
kB
2019-10-11, 10:33:35
9
Rejestr umów zawartych przez ZUW w Szczecinie w okresie od 01.01.2018 do 31.08.2019 r.
.pdf
6332.4 kB
2019-10-13, 18:04:46
10
Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
.html
kB
2019-10-15, 09:18:02
11
Rejestr centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
.html
kB
2019-10-15, 09:18:57
12
Rejestr domów pomocy społecznej
.html
kB
2019-10-15, 09:19:58
13
Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
.html
kB
2019-10-15, 09:20:35
14
Rejestr placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
.html
kB
2019-10-15, 09:22:21
15
Rejestr tłumaczy języka migowego
.html
kB
2019-10-15, 09:23:21
16
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
.html
kB
2019-10-15, 09:24:11
17
Placówki udzielające tymczasowego schronienia
.html
kB
2019-10-15, 09:24:50
18
Rejestr indywidualnych programów integracji cudzoziemców
.html
kB
2019-10-15, 09:25:39
19
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
.html
kB
2019-10-15, 09:26:18
20
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
.html
kB
2019-10-15, 09:27:00
21
Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia
.html
kB
2019-10-15, 09:27:52
22
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
.html
kB
2019-10-15, 09:32:29
23
Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
.html
kB
2019-10-15, 09:32:57
cofnij do druku na górę