Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-08-22

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000

Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.
 
Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 
 
  

 

Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

W dniu 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Dokonuje ona szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę.

ISTOTNE ZMIANY

- Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), które regulują udzielanie i zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z dniem jej wejścia w życie ( 29-01-2022 r.) wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestaną być:

  • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (obecny art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o cudzoziemcach);
  • posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obecny art. 114 ust. pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

Jednocześnie zmianie ulegnie dotychczasowy wymóg związany z tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach). W wyniku tej zmiany wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z tą zmianą wiązać się będzie również dodanie nowego przepisu art. 114 ust. 4b ustawy o cudzoziemcach, który uwzględni sytuację, w której cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Wówczas wymóg udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie uważany za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

Oprócz tego zostanie wprowadzony nowy przepis art. 114 ust. 4a ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) będzie uważany za spełniony również wówczas, gdy cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
Tym samym przepis umożliwi uwzględnienie sytuacji, w których cudzoziemcowi ma zostać powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W art. 119 ustawy o cudzoziemcach wprowadzona zostanie zmiana w postaci dwóch nowych okoliczności, z których zaistnieniem nie będzie się wiązała konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub jego zmiany. Mianowicie będzie to zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków oraz zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Ustawa nowelizująca wprowadza również, na skutek postulatów praktyki, istotne zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W obecnym stanie prawnym zmiana tego zezwolenia może obejmować zmianę pracodawcy użytkownika lub zmianę warunków wykonywania pracy określonych w zezwoleniu na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy o cudzoziemcach. Nadchodząca zmiana polegać będzie na tym, że zakresem dopuszczalnej w tym trybie zmiany objęta zostanie również zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jak również to, że cudzoziemiec uzyska zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie składany na formularzu według wzoru, który zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawanym na podstawie wprowadzanego art. 120b ustawy o cudzoziemcach. Do wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie należało załączyć załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779) oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie wiązał się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w nowej stawce wynoszącej 220 zł (połowa wysokości stawki opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Ustawa nowelizująca wprowadzi również w nowym przepisie art. 117b ustawy o cudzoziemcach podstawę prawną do tego, aby wojewoda w pierwszej kolejności załatwiał sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w których podmiotem powierzającym wykonywanie pracy będzie przedsiębiorca prowadzący działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, który zostanie objęty wykazem ustalanym w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju i Technologii) na podstawie art. 88cb ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.). Stosowanie art. 117b ustawy o cudzoziemcach uzależnione będzie od tego, czy zostanie wydane stosowne rozporządzenie (jego wydanie jest fakultatywne).  

Inne najważniejsze zmiany dotyczące przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy

Ustawa nowelizująca dokona również zmian w przepisach dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Zmiany te mają na celu dostosowane prawa polskiego do przepisów dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. U. UE L.2003.251.12 z dnia 3 października 2003 r.) w wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawach: C-133/19 B.M.M. i B.S. przeciwko państwu belgijskiemu, C-136/19 B.M.M i B.M. przeciwko państwu belgijskiemu oraz C-137/19 B.M.O. przeciwko państwu belgijskiemu, jak również w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt C-550/16, A et S przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Jedna ze zmian polegać będzie na tym, że ocena, czy członek rodziny mający dołączyć do cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest małoletni (art. 159 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy o cudzoziemcach) będzie oceniana według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie – jak dotąd – według stanu z dnia wydania decyzji w sprawie (nowy przepis art. 159 ust. 3a ustawy o cudzoziemcach). Druga zmiana będzie zaś polegać na tym, że członkiem rodziny uprawnionym do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy będzie nie tylko wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialna za małoletniego zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy aktualnie uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej (do którego członek rodziny ma dołączyć) jest małoletni, ale także taka osoba, gdy uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej był osobą małoletnią bez opieki albo następnie został pozostawiony bez opieki, zaś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej (nowe brzmienie art. 159 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach).

Ustawa nowelizująca dokona zmiany brzmienia art. 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, który reguluje jeden z wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dotyczący wysokości wynagrodzenia, jakie cudzoziemiec powinien otrzymywać. Obecnie nie może być ono niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy pomiędzy cudzoziemcem a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.). Na skutek zmiany wysokość wynagrodzenia będzie odnoszona do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)


UWAGA !

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) znajduje się w załącznikach

Informacje dotyczące spraw cudzoziemców - tel. 91 43 03 728

W załączniku znajduje się zaktualizowane pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.), uwzględniającego zmiany wprowadzone do w/w ustawy na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 107).informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-08-22 o godzinie: 11:14:49 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-02-01 o godzinie: 11:10:45 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2022-02-01 o godzinie: 11:10:45 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 40636 razy.
historia wersji:
2022-02-01, 11:10:45 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-28, 11:30:31 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-28, 11:27:09 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-28, 11:24:49 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 18:24:53 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 18:23:46 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 13:03:07 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:53:10 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:51:20 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:48:35 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:37:24 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:31:09 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:29:40 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:24:13 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:16:25 - Joanna Zmudziejewska
2022-01-27, 12:00:14 - Joanna Zmudziejewska
2019-02-13, 14:35:55 - Piotr Pieleszek
2019-02-13, 14:35:19 - Piotr Pieleszek
2019-02-13, 13:37:49 - Piotr Pieleszek
2019-02-13, 13:35:51 - Piotr Pieleszek
2018-12-12, 09:00:07 - Joanna Zmudziejewska
2018-11-20, 14:27:58 - Joanna Zmudziejewska
2018-08-10, 14:47:23 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 14:45:46 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 13:45:32 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 13:45:06 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 13:42:05 - Piotr Pieleszek
2018-05-25, 09:45:04 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 13:32:31 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:46:42 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:46:15 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:45:55 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 08:05:08 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-24, 08:04:58 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-20, 12:59:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-20, 12:58:35 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-04, 13:44:56 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:44:50 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:42:43 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:40:50 - Piotr Pieleszek
2018-03-05, 12:40:10 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 09:01:11 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 07:58:08 - Grażyna Stojecka
2018-02-09, 13:57:06 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-09, 08:56:02 - Piotr Pieleszek
2018-02-07, 14:42:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:40:40 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:39:23 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:38:32 - Joanna Zmudziejewska
2015-06-11, 11:34:28 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 12:11:35 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:47:26 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:46:43 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:53:03 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:51:41 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:48:15 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:09:06 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:08:52 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:06:39 - Piotr Pieleszek
2014-02-14, 10:03:14 - Joanna Zmudziejewska
2014-02-14, 10:03:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-22, 11:14:49 - Piotr Pieleszek

Zobacz również artykuły:

1
Information for the foreigners
2
Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym
3
System wniosków interaktywnych
4
Разъяснение для иностранцев

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
System interaktywnych formularzy
.html
kB
2018-08-14, 09:09:11
2
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - zmiany od 12 lutego 2018
.html
kB
2018-02-09, 08:54:45
3
PIERWSZE KROKI W POLSCE - Informator dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
.html
kB
2018-08-14, 09:15:38
4
FIRST STEPS IN POLAND - Guidebook for foreigners applying for international protection
.html
kB
2018-08-14, 09:14:59
5
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛЬШЕ - Информатор для иностранцев, которые ходатайствуют в предоставлении им международной защиты
.html
kB
2018-08-14, 09:35:23
6
НОВІ НАВИЧКИ В НОВІЙ КРАЇНІ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ОТРИМАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
.html
kB
2018-04-04, 13:33:52
7
Procedura złożenia wniosku za pośrednictwem poczty
.pdf
183.4 kB
2018-08-17, 15:29:03
8
Процедура подачі анкети за посередництвом пошти
.pdf
221 kB
2018-08-17, 15:30:25
9
Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych
.html
kB
2019-02-13, 13:20:39
cofnij do druku na górę