Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznejInformacja publiczna udostępniana jest na wniosek, jeżeli nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Urzędzie informację publiczną udostępniają: rzecznik prasowy oraz dyrektorzy wydziałów na podstawie upoważnienia udzielonego im przez wojewodę do załatwiania tych spraw w jego imieniu. Na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu, Wojewoda może upoważnić również innych pracowników urzędu do załatwiania spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Rzecznik prasowy udostępnia informację publiczną adresowaną do środków masowego przekazu.

Dyrektorzy wydziałów, na podstawie upoważnieni wojewody, udostępniają informację publiczną nie adresowaną do środków masowego przekazu. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynął do niewłaściwego wydziału, dyrektor tego wydziału niezwłocznie przekazuje go zgodnie z właściwością, nie później niż dnia następnego.

Upoważnieni pracownicy urzędu, są zobowiązani do powiadomienia wnioskodawcy o braku możliwości udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, pracownicy urzędu powiadamiają pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem - jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty. Decyzje w tym zakresie podejmują upoważnieni dyrektorzy wydziałów, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

O zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy Urzędu informują wnioskodawcę.


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

lp. Nazwa usługi Wysokość opłaty
1

Skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

 • skopiowanie danych na płytę CD (koszt zakupu płyty CD),
 • skopiowanie danych na płytę DVD (koszt zakupu płyty DVD),
 • 0.82 zł
 • 2.10 zł
2

 Sporządzenie kopii dokumetów lub danych w formacie A4:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,
Za każdą kolejną stronę powyżej 10 str.)
 • 0.10 zł
 • 0.20 zł
3  Wydruk komputerowy  Za każdą kolejną stronę powyżej 10 str.)
 • 0.05 zł
4  Sporządzenie kopii dokumetów lub danych w formacie A3:
 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,
 Za każdą kolejną stronę powyżej 10 str.)
 • 0.20 zł
 • 0.40 zł
5  Przesłanie kopii dokumentów przesyłką pocztową  Według cennika poczty polskiej S.A.
6  Przesłanie kopii dokumentów przesyłką kurierską  Według cennika firm świadczących usługi kurierskie
7

 Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu:

 • strefa miejscowa,
 • strefa zamiejscowa,
 • za granicę
 Wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłu i koszty połączenia telefonicznego wg cennika TP S.A.

 

Korespondencja elektroniczna z urzędem

Szanowni Państwo,

z uwagi na docierające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do ZUW w Szczecinie (skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin: /low5658fe1/skrytka

Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.

Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z ZUW w Szczecinie, zaleca się korzystanie z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma systemu e-PUAP.

Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (w punkcie informacyjnym urzędu przy holu głównym) oraz Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (w pokoju 129).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-24 o godzinie: 12:47:17 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-10-03 o godzinie: 14:44:58 przez użytkownika Anna Podgórna
publikacja treści wykonana dnia: 2016-10-03 o godzinie: 14:44:58 przez użytkownika Anna Podgórna
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 246 razy.
historia wersji:
2016-10-03, 14:44:58 - Anna Podgórna
2015-04-03, 11:57:33 - Paweł Pacała
2015-04-03, 11:53:25 - Paweł Pacała
2015-03-31, 11:26:20 - Paweł Pacała
2015-03-31, 11:25:06 - Paweł Pacała
2015-03-31, 11:23:13 - Paweł Pacała
2015-03-31, 11:22:06 - Paweł Pacała
2015-03-31, 11:20:23 - Paweł Pacała
2015-03-31, 11:13:54 - Paweł Pacała
2014-05-08, 10:51:14 - Bartosz Herman
2014-05-08, 10:25:43 - Bartosz Herman
2014-02-06, 14:44:29 - Piotr Pieleszek
2013-10-14, 09:57:30 - Bartosz Herman
2012-02-22, 14:37:07 - Paweł Pacała
2012-02-22, 14:36:14 - Paweł Pacała
2011-06-24, 12:47:17 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
.pdf
35.2 kB
2012-04-21, 20:05:55
2
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
.doc
39.5 kB
2012-04-21, 20:08:25
3
Zarządzenie Nr 327 /2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
.pdf
129.3 kB
2011-06-24, 13:11:39
4
Karta informacyjna: Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
.doc
70.5 kB
2015-03-31, 11:29:19
5
Karta informacyjna: Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
.pdf
261.7 kB
2015-03-31, 11:30:18
6
Zarządzenie Nr 608/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
.pdf
211.2 kB
2016-10-03, 14:53:32
7
Karta Informacyjna: Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
.doc
69.5 kB
2019-05-06, 13:03:59
8
Karta Informacyjna: Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
.pdf
163.2 kB
2019-05-06, 13:04:07
cofnij do druku na górę