Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

Kto może uzyskać status zakładu aktywności zawodowej

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
 2. spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
 4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej, z wyjątkiemprzypadku, gdy organizatorem jest powiat.

Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1 lit.b, nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.


Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników ustala sie w osobach.


Do stanu zatrudnienia nie wlicza sie osób, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy.

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek organizatora adresowany do Wojewody Zachodniopomorskiego, zawierający:
  • dokładną nazwę i adres organizatora oraz adres zakładu,
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.),
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),
 2. tabela ilustrująca zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 3. decyzja Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy potwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki prowadzącej indywidualną praktykę  zezwolenie na wykonywanie tej praktyki wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych : umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną wraz z wykazem tych usług), a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,
 5. informacja o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności,
 6. opinia starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej, wydana po przedłożeniu wniosku przez właściwą jednostkę organizacyjną samorządu województwa,
 7. kopia  wyciągu z Krajowego Rejestru Sadowego,
 8. kopia aktualnego zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru  REGON,
 9. kopia decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP),
 10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 11. Statut.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

W ciągu 30 dni. Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin


Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  - pokój 140

tel. 91 43-03-490,   fax 91 43-35-531.


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 

Opłaty:


Wpłaty należy wnosić:

Podstawa prawna
informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-24 o godzinie: 09:14:13 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-06-10 o godzinie: 13:56:08 przez użytkownika Iwona Burant
publikacja treści wykonana dnia: 2022-06-10 o godzinie: 13:56:08 przez użytkownika Iwona Burant
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8295 razy.
historia wersji:
2022-06-10, 13:56:08 - Iwona Burant
2015-06-18, 14:39:18 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 14:38:57 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 14:38:36 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 14:38:06 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 14:37:24 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 14:36:27 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 14:34:50 - Piotr Pieleszek
2015-04-13, 10:12:20 - Tomasz Zarębski
2015-02-25, 08:47:51 - Tomasz Zarębski
2014-06-24, 13:14:13 - Piotr Pieleszek
2014-06-24, 13:13:27 - Piotr Pieleszek
2014-06-24, 13:09:01 - Piotr Pieleszek
2013-10-01, 09:17:31 - Tomasz Zarębski
2013-04-18, 08:26:07 - Tomasz Zarębski
2013-04-18, 08:25:47 - Tomasz Zarębski
2013-04-18, 08:25:33 - Tomasz Zarębski
2013-04-18, 08:18:22 - Tomasz Zarębski
2013-04-17, 08:50:25 - Tomasz Zarębski
2013-04-17, 08:47:55 - Tomasz Zarębski
2013-04-17, 08:44:17 - Tomasz Zarębski
2012-07-31, 09:15:00 - Tomasz Zarębski
2012-04-22, 01:13:14 - Piotr Pieleszek
2011-06-24, 09:14:13 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ZAZ woj. zachodniopomorskie czerwiec 2022 r.
.pdf
162.2 kB
2022-06-20, 11:00:13
cofnij do druku na górę