Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Bezpieczeństwo imprez masowych

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA WOJEWODY
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
IMPREZ MASOWYCH

 

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2015, poz. 525 ze zm.).

Na podstawie art. 22 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, Wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139).

Wojewoda zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej ustawą), jako jeden z podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy masowej, jest uprawniony :

1) na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, do umieszczenia określonego stadionu, obiektu lub terenu, w prowadzonym wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

2) na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy, do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, obiektach lub terenach umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

3) na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, do nałożenia na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nie objętym wykazem, obowiązku jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

4) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy, do wydania zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności,

5) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wprowadzenia zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części, na czas określony lub nieokreślony,

6) na podstawie art. 34a ustawy, do przerwania imprezy masowej, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom lub mieniu o znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Utrwalanie przebiegu imprez masowych poprzez
rejestrację obrazu i dźwięku

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, wojewoda może umieścić stadion, obiekt lub teren, na którym przeprowadzane mogą być imprezy masowe w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie podejmowane jest po uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji i z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego.

W wydanej decyzji określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe (art. 11 ust. 6 ustawy).

Z wnioskiem o umieszczenie stadionu, obiektu lub terenu w ww. wykazie – na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy – mogą zwrócić się do wojewody: Komendant Wojewódzki Policji lub Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli wynika to z opinii właściwego miejscowo komendanta miejskiego / powiatowego/ Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.
Decyzje o umieszczeniu w wykazie, podejmowane są indywidualnie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Przesłankami do umieszczenia w wykazie może być: rozmiar stadionu, obiektu lub terenu skutkujący obecnością na imprezach masowych znacznej grupy widzów (kilkanaście tysięcy osób i więcej), charakter odbywających się imprez masowych, przypadki zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekscesy chuligańskich w miejscu i w czasie imprez masowych lub po jej zakończeniu.

Od decyzji wojewody o umieszczeniu w wykazie lub nałożeniu obowiązku utrwalania przebiegu imprez masowych stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nie wykonanie przez właściciela /zarządcę/ użytkownika obiektu wydanej przez wojewodę decyzji może stanowić przesłankę do sformułowania negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z daną imprezą masową, a co za tym idzie stanowić podstawę do wydania zakazu organizowania imprez masowych.

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka jest zobowiązany do utrwalania przebiegu tej imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Kontrola systemów monitoringu

Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy, kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 16, poz.73) sprawuje wojewoda poprzez coroczne porównywanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie umieszczonym w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu oraz sprawdzania ich stanu technicznego.

Kontrola bezpieczeństwa imprez masowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, wojewoda w przypadku otrzymania negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową może w drodze decyzji administracyjnej:
a) zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności,
b) wprowadzić zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części na czas określony lub nieokreślony.

Do sformułowania negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, uprawnione są organy administracji, których kompetencje ustawowe dotyczą zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Nadzoru Budowlanego.
Wydanie przez wojewodę decyzji zakazującej przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności nie oznacza automatycznego uchylenia decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie wydanej przez właściwego miejscowo wójta / burmistrza, prezydenta miasta/, a jest jedynie wydaną w myśl regulacji ustawowej o charakterze nadzorczym zmianą jednego z warunków wskazanych w zezwoleniu.

Od decyzji wojewody zakazującej przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności lub zakazującej przeprowadzania przez określonego organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części, stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Odwołanie strony od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.

Na podstawie art. 34a ustawy, Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom lub mieniu o znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przed wydaniem decyzji, brane jest pod uwagę zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników imprezy masowej, które może być spowodowane przerwaniem imprezy masowej.

Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, a o treści decyzji zawiadamia się niezwłocznie organizatora imprezy masowej oraz organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Państwową Inspekcję Sanitarną.
Przeprowadzenie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo jej przeprowadzenie wbrew wydanemu zakazowi, stanowi przestępstwo, zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art.58 ust. 1 ustawy).

Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej przez
organy samorządu terytorialnego

Organ (wójt, burmistrz, prezydent właściwy do miejsca przeprowadzania imprezy) kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu (art. 31 ust. 1ustawy).

Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu ( art. 31 ust 2 ustawy).

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy (art. 31 ust.4 ustawy).

W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, podmioty takie jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, kierownik Pogotowia Ratunkowego, mogą wnioskować do organu o jej przerwanie (art. 31 ust.5 ustawy).

Organ wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jej wydania (art. 32 ustawy).
Od decyzji organu, przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia (art. 33 ust 1 i 2 ustawy).

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-05-24 o godzinie: 10:32:51 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-01-16 o godzinie: 12:58:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2017-01-16 o godzinie: 12:58:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 7875 razy.
historia wersji:
2017-01-16, 12:58:02 - Piotr Pieleszek
2017-01-16, 12:49:11 - Jarosław Kęsicki
2014-03-25, 13:16:43 - Jerzy Nitka
2012-06-22, 12:20:12 - Piotr Pieleszek
2012-05-24, 10:32:51 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
.pdf
38.6 kB
2012-06-22, 12:23:28
2
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
.pdf
276.5 kB
2014-05-22, 13:49:32
3
Plan kontroli stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwiękjest obowiązkowe w województwie zachodniopomorskim
.pdf
260 kB
2017-09-20, 13:40:34
4
Wykaz stadionów, obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe w województwie zachodniopomorskim.
.pdf
52.9 kB
2017-11-02, 13:37:42
cofnij do druku na górę