Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-04-21

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE/wydanie karty pobytowej

application for registering the residence

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawane są zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż
w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg  osobistego stawiennictwa nie dotyczy małoletniego, który w dniu składania wniosku nie ukończył 6  lat.

Za zarejestrowanie pobytu i wydanie  zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE nie pobiera się opłat.

Obecnie, z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, osobista obsługa osób w Biurze Obsługi Interesantów w  Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa się w trybie ograniczonym tj.  po uprzednim umówieniu terminu wizyty drogą elektroniczną
na podanej stronie internetowej:  
http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/

Z dniem 2 sierpnia 2021r. wydawane zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu ulegną zmianie, ich format będzie zbliżony do karty pobytu. Nowe dokumenty wydawane obywatelom UE będą zawierały adnotację „Dyrektywa 2004/38/WE”. Na awersie dokumentów będzie zamieszczony 2-literowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany w sposób kontrastujący w niebieskim prostokącie i otoczony 12 żółtymi gwiazdami. Dokumenty będą ważne przez 10 lat. Na dokumentach będzie obecnie zamieszczone zdjęcie obywatela UE. Ponadto w dokumencie może zostać umieszczony numer Pesel i adres zameldowania*.

 

Do składanego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz wniosku o zarejestrowanie pobytu ob. UE (wypełniony wniosek należy skserować 3x),

2. ważny dokument podróży lub ważny dowód osobisty (ksero 4x),

3. 4 biometryczne fotografie wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku**

4. pozostałe wymagane dokumenty:

 -w przypadku wykonywania pracy:

                a) zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub umowa o pracę,

                b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

                   Gospodarczej,

   -w przypadku odbywania studiów:

                a) zaświadczenie z uczelni,

                b) dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do

                   korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji

                   systemów zabezpieczenia  społecznego (np. EKUZ),

                 c) pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania

                  siebie, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, lub dowód

                  potwierdzający ich posiadanie,

    -w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem RP:

                a) dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem/ką polskim/ą,

    -w przypadku zamiaru zamieszkania w Polsce:

               a)  dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub

                   uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o

                  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub posiadanie prywatnego

                   ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),

                 b) dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania

                     siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej (gotowe

                     oświadczenie można wypełnić na miejscu przy składaniu wniosku)

      -w przypadku połączenia z rodziną :

Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE o którym mowa w art. 16   rozciąga się na członka rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium RP. Do wniosku członka rodziny
o wydanie karty pobytowej należy dołączyć :

             a) wypełniony formularz wniosku o wydanie karty pobytowej lub karty stałego pobytu 
                 (wypełniony wniosek należy skserować 3x),

             b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii
                 Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

             c) 4 biometryczne fotografie wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku **

             d) kopia wszystkich zapisanych stron ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu
                potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał okazuje się przy składaniu wniosku) dokument
                podróży kopia pierwszej strony (ksero 3x)

-w przypadku małżonka obywatela UE – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;

            a) zstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz
               dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej
               lub jego małżonka;

            b) wstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz
               dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

 

* Potwierdzenie zameldowania tylko i wyłącznie jeśli jest to zameldowanie na  pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.

**  Fotografie dołączane do wniosku spełniają następujące wymagania:

1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice, linia oczu powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Ponadto dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:

1) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;

2) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;

3) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

4) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

 

Rejestracja obywatela UE

Co zrobić jeśli zmieniłem adres zameldowania,  zmienił się mój wygląd tak iż utrudnia to ustalenie  mojej tożsamości , uszkodziłem lub zgubiłem zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Obywatel Unii Europejskiej powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania z następującymi dokumentami:

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Biuro Obsługi Interesantów poniedziałek od 10.00 do 18.00,od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

tel. 91 4303779,

Fax 914225712,

e-mail so@szczecin.uw.gov.pl,

lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie

   

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

  

Opłaty

Brak

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05.2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) znajduje się w załącznikach

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 /t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 293 z późń. zm /.           

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin /Dz. U. z 2021 r. poz. 1392/.informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:30:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-08-06 o godzinie: 08:22:32 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-08-06 o godzinie: 08:22:32 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 7881 razy.
historia wersji:
2021-08-06, 08:22:32 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 08:22:02 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 08:20:59 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 08:19:48 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 08:08:00 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 08:00:42 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 07:59:50 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 07:58:43 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 07:58:01 - Joanna Zmudziejewska
2021-08-06, 07:57:38 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-25, 09:52:55 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 15:04:50 - Piotr Pieleszek
2018-01-08, 12:14:08 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-14, 13:43:38 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-22, 13:07:50 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 13:07:18 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:42:16 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:36:10 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:34:57 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:27:36 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:40:23 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:39:36 - Piotr Pieleszek
2013-07-05, 11:02:28 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 09:15:48 - Piotr Pieleszek
2013-03-05, 07:47:52 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:46:59 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:44:11 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-21, 22:30:19 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE POBYTU
.pdf
343.1 kB
2021-08-06, 08:02:39
2
WNIOSEK O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ
.pdf
331.1 kB
2021-08-06, 08:03:21
3
WNIOSEK O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
.pdf
283.5 kB
2021-08-06, 08:04:39
4
WNIOSEK O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY POBYTOWEJ
.pdf
298.2 kB
2021-08-06, 08:07:08
5
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin)
.pdf
134.8 kB
2021-08-06, 08:06:04
cofnij do druku na górę