Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-04-21

Uznanie za repatrianta

Zgodnie z art. 16 obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 609, ze zm.) za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

I. w 1 przypadku (art. 16 ust. 1):

 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2206, 2282), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 900);
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

II. W 2 przypadku (art. 16 ust. 2):

 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

III. W 3 przypadku (art. 16 ust. 2a):

 1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
 2. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 3. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt)
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli Twoją aktualną fotografię: nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 mm x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek Twojej twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz, na jednolitym jasnym tle. Fotografia ma przedstawiać Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą/ego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. Odpis skrócony Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona
  i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 4. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłaś/eś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie);
 5. Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za repatrianta powinnaś/powinieneś wymienić ją na kartę pobytu Wojewody Zachodniopomorskiego (nie dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie);
 7. Decyzję zezwalającą na Twój pobyt w Polsce, wydaną przez właściwy organ;
 8. Twoje oświadczenie, że wobec Ciebie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10a ustawy
  o repatriacji.

KONIECZNIE ZWRÓĆ UWAGĘ:

 1. Decyzję Konsula RP o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenie - jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy musisz załączyć wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula
  o uznanie Ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie (wykaz dokumentów wymieniony jest w art. 6 ustawy o repatriacji). Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica w celu wydania decyzji o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 2. Zaświadczenie wystawione przez szkołę wyższą w Polsce potwierdzające, że pobierałaś/eś naukę na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
 3. Odpis dyplomu ukończenia przez Ciebie szkoły wyższej w Polsce;
 4. Dokumenty potwierdzające fakt Twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 1. Decyzję Konsula RP o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenie - jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy musisz załączyć wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula
  o uznanie Ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie (wykaz dokumentów wymieniony jest w art. 6 ustawy o repatriacji). Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica w celu wydania decyzji o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 2. Dokumenty potwierdzające fakt Twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie
  o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego
  z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).

 

 1. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu
  z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok;
  w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami
  i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem);
 3. Kopię dowodu osobistego małżonka, urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Do wniosku obejmującego małoletnie dziecko  należy dołączyć:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
 2. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo dziecka (np: paszport, dowód osobisty, itp.) oraz kserokopie tych dokumentów;
 3. fotografię dziecka (wymagania co do zdjęcia jak wyżej);
 4. złożone przed wojewodą (lub konsulem) oświadczenie drugiego rodzica dziecka  o  wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego;
 5. wyrok sądu pozbawiający władzy rodzicielskiej drugie z rodziców ( w razie takiej konieczności);
 6. jeżeli dziecko skończyło 16 lat też musi złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego.

Pamiętaj! Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł utrzymania w Polsce nie są konieczne
w sytuacji osób małoletnich i osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe   na terytorium RP, jeżeli osoby te ubiegają się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 lub ust. 2a ustawy o repatriacji.

Pamiętaj również, iż akty stanu cywilnego składasz do wniosku w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów winny być urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (np. przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego przyjmującego wniosek o uznanie za repatrianta lub przez notariusza).

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek sporządzony na druku urzędowo określonym składany jest osobiście lub pocztą. Do wglądu należy przedstawić oryginały dokumentów. W przypadku przesyłania wniosku drogą pocztową,                      kopie dokumentów winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem.,

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

faks  nr 91 422 57 12

so@szczecin.uw.gov.pl

informacja w sprawach uznania za repatrianta -  tel. 91 43 03 779

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Uwaga:  przed złożeniem wniosku należy w biletomacie pobrać numerek z literką G i oczekiwać na wyświetlenie numeru na tablicy elektronicznej;

 

Delegatura Urzędu w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin

so@szczecin.uw.gov.pl

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Uwaga:  przed złożeniem wniosku należy w biletomacie pobrać numerek z literką G i oczekiwać na wyświetlenie numeru na tablicy elektronicznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Termin na wydanie decyzji

 

- Przed wydaniem decyzji w sprawie uznania za repatrianta Wojewoda zwraca się z wnioskiem do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu, a w razie potrzeby także do komendanta oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o przekazanie danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie tej decyzji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania,

- podmioty, do których Wojewoda zwrócił się o przekazanie informacji, udostępniają je w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa powyżej, może być przedłużony do 90 dni,
o czym podmiot obowiązany do przekazania informacji zawiadamia na piśmie wojewodę.

- Wojewoda wydaje decyzję w sprawie uznania za repatrianta w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji od organów, o których mowa powyżej.

   - Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, wojewoda wzywa do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opłaty: Wniosek o uznanie za repatrianta nie podlega opłacie.

 

Podstawa prawna:

 – art. 16 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:03:48 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-05-23 o godzinie: 11:06:54 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-05-23 o godzinie: 11:06:54 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2705 razy.
historia wersji:
2019-05-23, 11:06:54 - Joanna Zmudziejewska
2019-05-23, 11:05:55 - Joanna Zmudziejewska
2019-05-23, 11:05:44 - Joanna Zmudziejewska
2019-05-23, 11:05:05 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 14:25:27 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 14:23:28 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 14:22:07 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 14:13:34 - Piotr Pieleszek
2018-02-15, 07:32:31 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-15, 07:31:52 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-21, 12:59:51 - Piotr Pieleszek
2015-01-21, 12:59:10 - Piotr Pieleszek
2015-01-21, 12:58:34 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:22:18 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:15:13 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:14:42 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 22:03:48 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
DRUK WNIOSKU O UZNANIE ZA REPATRIANTA
.pdf
190.6 kB
2019-06-04, 12:43:23
cofnij do druku na górę