Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-10-01

Nadanie obywatelstwa

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Z wnioskiem  do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - może ubiegać się cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt na terytorium RP /zezwolenie  na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE, posiadając prawo pobytu stałego obywatela UE, prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub zamieszkanie na czas oznaczony/.  

WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezydenta RP, w postępowaniach o nadanie obywatelstwa polskiego:

-   pracownicy urzędu wojewódzkiego i profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci i radcy prawni) nie posiadają uprawnień do uwierzytelniania kopii dokumentów dołączonych do wniosku.

-  powoływani w ww. sprawach pełnomocnicy mogą występować wyłącznie jako pełnomocnicy do doręczeń

Od 1 października 2021 r.:

- składane do wniosku o nadanie obywatelstwa kopie dokumentów muszą zostać uwierzytelnione notarialnie.

- pełnomocnicy w sprawach wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego mogą być powoływani tylko jako pełnomocnicy do doręczeń      

WYMAGANE DOKUMENTY

1.     wypełniony formularz wniosku do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego  

2.     zdjęcie biometryczne czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa,   o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,

3.   oryginał odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

4.   oryginał odpisu aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku (zawierający ewentualnie adnotację o ustaniu małżeństwa lub fakt zgonu współmałżonka),

                Uwaga: odpisy aktów stanu cywilnego muszą być ujednolicone.

5.    uwierzytelniona notarialnie kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu albo dokumentu potwierdzającego prawo pobytu wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

6.     uwierzytelniona notarialnie kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE). Dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy,

7.    uwierzytelniona notarialnie (lub przez konsula RP) kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

8.    dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca (np. aktualne zaświadczenie o zarobkach wraz z umową o pracę, umowy cywilno-prawne, świadczenie rentowe lub emerytalne, alimenty, decyzje o przyznanych zasiłkach, świadczeniu opiekuńczym),

9.     dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. dyplomy ukończenia szkół, świadectwa pracy) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną). Dokumenty wydane w języku obcym należy przedkładać wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,

10.  posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,

11.  posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego, 

12.  poświadczenie zameldowania na terytorium województwa zachodniopomorskiego;

13.  dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

1.     fotografię małoletniego objętego wnioskiem,

2.    oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;

3.     uwierzytelnioną notarialnie (lub przez konsula RP) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca tj. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE. Dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy

4.     kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał,

5.     uwierzytelnioną notarialnie kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana

6.    oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu dziecku obywatelstwa polskiego,  przyjmowane do protokołu przez właściwy organ: jeżeli rodzic zamieszkuje w Polsce – przez właściwym miejscowo wojewodą, od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym - przed konsulem RP; 

7.   oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce, od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym- przed konsulem RP;

8.   zaświadczenie ze szkoły, jeśli małoletni uczęszcza do polskiej szkoły oraz ostatnie świadectwo szkolne (kopie uwierzytelnione notarialnie)

POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek sporządzony na druku urzędowo określonym składany jest osobiście lub pocztą  z podpisem urzędowo poświadczonym (przez notariusza).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin

Parter, Hala do Spraw Obsługi Cudzoziemców, wejście od Wałów Chrobrego

faks  nr 91 422 57 12

so@szczecin.uw.gov.pl

informacja w sprawach obywatelstwa polskiego -  tel. 91 43 03 779

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Uwaga:  przed złożeniem wniosku należy w biletomacie pobrać numerek z literką G i oczekiwać na wyświetlenie numeru na tablicy elektronicznej;

Delegatura Urzędu w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin

so@szczecin.uw.gov.pl

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Uwaga:  przed złożeniem wniosku należy w biletomacie pobrać numerek z literką G i oczekiwać na wyświetlenie numeru na tablicy elektronicznej.


Termin i sposób załatwiania sprawy: 
Czas przyjmowania pojedynczego wniosku: około 20-30 min.

Komplet dokumentów po przeprowadzeniu w urzędzie postępowania opiniującego trwającego około 2 miesięcy, Wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Minister  Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zakończeniu postępowania sprawdzającego przekazuje wniosek  do Biura Obywatelstwa i Prawa Łaski w Kancelarii Prezydenta RP. 

Wojewoda informuje stronę o przekazaniu akt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W postępowaniu przed Prezydentem RP o nadanie obywatelstwa nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP nie jest związany żadnym terminem ustawowym do rozpatrzenia wniosku. Nie jest możliwe odwołanie się od postanowienia Prezydenta RP.

Po podpisaniu przez Prezydenta RP postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa polskiego lub odmowy nadania obywatelstwa polskiego, Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP wysyła stosowne zaświadczenia do Urzędu Wojewódzkiego celem ich doręczenia zainteresowanym.


Tryb odwoławczy:  brak


Opłaty: brak


Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 09 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2020. poz.347) 


Uwagi:

Po doręczeniu decyzji o nadaniu obywatelstwa polskiego wnioskodawca obowiązany jest  zwrócić kartę pobytu (na podstawie art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  o cudzoziemcach).

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 21:40:17 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-10-14 o godzinie: 07:17:28 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-10-14 o godzinie: 07:17:28 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 12052 razy.
historia wersji:
2021-10-14, 07:17:28 - Joanna Zmudziejewska
2021-10-14, 07:17:12 - Joanna Zmudziejewska
2021-10-01, 13:35:45 - Joanna Zmudziejewska
2021-10-01, 13:35:35 - Joanna Zmudziejewska
2021-10-01, 13:34:22 - Joanna Zmudziejewska
2021-10-01, 13:33:53 - Joanna Zmudziejewska
2021-10-01, 13:31:46 - Joanna Zmudziejewska
2019-05-23, 08:24:52 - Joanna Zmudziejewska
2019-05-23, 08:24:29 - Joanna Zmudziejewska
2019-05-23, 08:20:31 - Joanna Zmudziejewska
2019-04-19, 12:20:55 - Joanna Zmudziejewska
2019-04-19, 12:19:58 - Joanna Zmudziejewska
2019-04-19, 12:19:17 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-14, 14:11:39 - Piotr Pieleszek
2018-05-14, 14:08:20 - Piotr Pieleszek
2016-01-07, 10:36:16 - Joanna Zmudziejewska
2016-01-07, 10:35:47 - Joanna Zmudziejewska
2014-04-09, 13:23:22 - Piotr Pieleszek
2013-03-04, 12:31:23 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:31:07 - Joanna Zmudziejewska
2012-12-11, 11:49:03 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-21, 09:14:50 - Piotr Pieleszek
2012-08-21, 09:12:52 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 21:40:17 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
.pdf
69.9 kB
2012-08-21, 09:13:36
2
aneks do wniosku dla małoletniego
.pdf
29.4 kB
2012-08-21, 09:14:42
cofnij do druku na górę