Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

ikonka przypisana do artykułu

  

·         Art. 51 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:
  
·          wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z załącznikami w myśl art. 51 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (wniosek do pobrania);
Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:
-    1 egz. mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (przy inwestycji kubaturowej – minimum trzykrotna szerokość frontu działki z każdej jej strony, nie mniej niż 50 m), w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji linowych dopuszczalna skala 1:2000) z określeniem granic terenu inwestycji – załącznik do wniosku;
-    min. 5 egz. mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji linowych dopuszczalna skala 1:2000) – załącznik do decyzji;
-    załącznik graficzny z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy;
-    oświadczenie zarządcy nieruchomości, że teren, na którym realizowana będzie inwestycja, jest terenem zamkniętym w myśl art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
-    decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (lub informacje o przedsięwzięciu), w myśl art. 72 ust. 3, w związku z art. 72 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) -    pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora;
 
-    dowód dokonania opłaty skarbowej wniesionej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) - 107,- zł za wydanie decyzji, 17,- zł za pełnomocnictwo, na konto Urzędu Miasta Szczecin, nr konta 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 
 
Wnioski można pobrać w:
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 091 43 03 470
pok.226,
w biurze informacji BOI
 
POZOSTAŁE WYMOGI
W razie niezbędnej konieczności.

 

 Do 65 dni – licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Oddział Gospodarki Przestrzennej
tel. 91 43 03 470, fax. 914343546
pok.226, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, adres email:
ap@szczecin.uw.gov.pl
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 

 

 

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Adres organu podatkowego :
URZĄD MIEJSKI w SZCZECINIE
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin
Nr rachunku:
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Opłata za:
·          decyzje o warunkach zabudowy – 107 zł.;
·          pełnomocnictwo – 17 zł;
·          poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii itp.- 5 zł. od każdej strony;
  

  
·          mówiąc o „terenie zamkniętym” – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101),
·          dla terenów zamkniętych nie sporządza się planu miejscowego. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, decyzję wydaje wojewoda,
 

  Lista załączników:

 
1.       Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
 

 

 I.2.0133.11.11.KJ


Lista załączników: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

 

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”

 

 

 

·          ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje tylko na wniosek inwestora.

 

Uwagi:

 

Opłaty:

 

Stronie służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

 

Nazwa procedury:                                                                                  


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 10:05:34 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-06-26 o godzinie: 09:56:58 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2018-06-26 o godzinie: 09:56:58 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 14393 razy.
historia wersji:
2018-06-26, 09:56:58 - Paweł Moliński
2018-02-14, 12:52:25 - Daria Wańkowska
2018-02-14, 12:32:01 - Daria Wańkowska
2018-02-14, 12:27:13 - Daria Wańkowska
2016-03-31, 09:14:00 - Paweł Moliński
2015-03-13, 11:12:50 - Paweł Moliński
2015-03-13, 11:08:30 - Paweł Moliński
2015-03-13, 10:59:31 - Paweł Moliński
2015-03-13, 10:39:51 - Paweł Moliński
2014-06-09, 12:28:57 - Piotr Pieleszek
2013-10-21, 10:50:53 - Paweł Moliński
2013-04-29, 12:20:19 - Paweł Moliński
2013-04-29, 12:11:37 - Paweł Moliński
2012-11-21, 14:06:42 - Paweł Moliński
2012-11-21, 14:04:11 - Paweł Moliński
2012-11-21, 14:00:52 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:21:44 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 13:01:43 - Marta Rodziewicz
2011-06-14, 10:05:34 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
.doc
40 kB
2018-02-15, 09:00:35
2
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
.doc
40.5 kB
2018-02-15, 07:14:33
cofnij do druku na górę