Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

ikonka przypisana do artykułu

Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:

1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;

3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6. ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;

7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8. została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia technik jazdy (poz. 2019, poz. 163); wzór wniosku do pobrania na dole strony), wraz z załącznikami określonymi we wniosku, tj.:

a) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

b) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia techniki jazdy,

d) kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

e) kopia prawa jazdy,

f) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

g) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;

2) Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Termin i sposób załatwienia sprawy

30 dni od dnia uzyskania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego informacji od Ministra Infrastruktury i Rozwoju o pozytywnym wyniku egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Pocztą na adres:Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt

tel.: 91 43 03 459, osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury.

Opłaty

Opłata za wpis wynosi 50 zł.

Sposób wniesienia opłaty

Na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie,

w godzinach 11.00-13.00.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 poz. 163)

Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz. 1268)
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 09:52:02 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-01-14 o godzinie: 12:07:12 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2022-01-14 o godzinie: 12:07:12 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4595 razy.
historia wersji:
2022-01-14, 12:07:12 - Rafał Mańczak
2020-12-01, 12:39:00 - Rafał Mańczak
2019-04-09, 10:04:49 - Rafał Mańczak
2017-03-09, 12:59:34 - Rafał Mańczak
2015-11-05, 11:40:05 - Paulina Gnatek
2015-11-05, 11:39:41 - Paulina Gnatek
2015-07-22, 14:15:22 - Paulina Gnatek
2015-06-23, 14:46:48 - Paulina Gnatek
2015-06-23, 13:46:46 - Piotr Pieleszek
2015-06-23, 13:46:18 - Piotr Pieleszek
2015-03-16, 13:25:39 - Paulina Gnatek
2013-04-08, 14:44:18 - Piotr Solarz
2013-04-08, 14:39:24 - Piotr Solarz
2013-03-29, 10:11:14 - Piotr Solarz
2013-03-27, 11:00:20 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:59:48 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:33:28 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:30:59 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:28:13 - Piotr Solarz
2013-03-18, 09:13:31 - Piotr Solarz
2012-08-31, 13:13:14 - Marek Zieliński
2012-04-24, 13:20:01 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 12:36:23 - Marek Zieliński
2011-06-14, 09:52:02 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ewidencja instruktorów techniki jazdy Województwa Zachodniopomorskiego
.pdf
216.4 kB
2019-09-30, 14:34:26
2
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
.pdf
137.5 kB
2019-10-01, 08:58:50
3
Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
.pdf
102.9 kB
2020-12-01, 12:40:04
cofnij do druku na górę