Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:

1) Art. 33 oraz art. 39 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r.  poz. 93).

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania  pojazdami silnikowymi;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.

Sposób załatwienia sprawy:

Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

Jednostka odpowiedzialna:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

Kontakt: tel.: 91 43 03 307

Tryb odwoławczy:

Opłaty:

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2

Prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

50

50

260

3

Pozwolenie

50

50

160

Sposób wniesienia opłaty:

  1. Na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13;
  2. W polu tytułem należy umieścić: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy lub wykładowcy, ze wskazaniem zakresu kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”: I.1.0133.14.MZ


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 09:12:02 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-04-09 o godzinie: 12:09:52 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2019-04-09 o godzinie: 12:09:52 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 10476 razy.
historia wersji:
2019-04-09, 12:09:52 - Rafał Mańczak
2017-03-09, 12:51:28 - Rafał Mańczak
2015-07-22, 14:10:00 - Paulina Gnatek
2015-03-16, 13:03:27 - Paulina Gnatek
2014-03-21, 11:15:22 - Piotr Solarz
2013-12-18, 09:23:05 - Piotr Solarz
2013-05-06, 07:50:44 - Piotr Solarz
2013-03-29, 10:24:36 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:52:44 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:50:12 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:49:02 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:47:50 - Piotr Solarz
2013-03-27, 10:44:58 - Piotr Solarz
2012-08-31, 13:01:04 - Marek Zieliński
2012-04-24, 13:15:39 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 12:27:29 - Marek Zieliński
2011-06-14, 09:12:02 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 218 z 2013 r.
.pdf
26.8 kB
2013-04-30, 12:42:55
2
Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej
.pdf
46.1 kB
2013-04-30, 12:43:04
3
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2 z 2016 r.
.pdf
185.2 kB
2016-01-11, 13:53:44
4
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 802 z 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 218/2013
.pdf
147.5 kB
2016-12-13, 14:24:17
5
Komunikat o odwołaniu egzaminu
.pdf
66.9 kB
2020-03-12, 09:45:58
cofnij do druku na górę