Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej


WYMAGANE DOKUMENTY
 

 1. opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 2. mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 3. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 6. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 7. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
 8. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  • a)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
 9. opinie:
a)    ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b)    dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c)     właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d)    dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
e)    dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
f)     właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
g)    właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
h)    innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
i) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne

Wnioski można pobrać w:

 

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

lub w biurze informacji BOI


Termin i sposób załatwiania sprawy:

90 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax 91 434 35 46

 

  

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 28 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji poprzez obwieszczenie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej,  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa  za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego 


Opłaty:

brak


Uwagi:

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

 

W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej.

 

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.     Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w „decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt powinien zawierać:

2.     W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty wynikające z przepisów odrębnych.


Podstawa prawna:

Art. 11a ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:45:52 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-03-31 o godzinie: 09:32:20 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2016-03-31 o godzinie: 09:32:20 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1642 razy.
historia wersji:
2016-03-31, 09:32:20 - Paweł Moliński
2016-03-31, 09:31:12 - Paweł Moliński
2015-03-11, 13:37:50 - Katarzyna Sołtysiak
2014-04-11, 11:00:21 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 10:06:27 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 09:58:00 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 09:55:46 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 09:53:57 - Piotr Pieleszek
2013-04-23, 09:38:49 - Paweł Moliński
2013-02-05, 09:09:15 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:30:28 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:14:52 - Piotr Pieleszek
2012-02-06, 10:09:29 - Marta Rodziewicz
2011-06-14, 08:45:52 - System Administrator
cofnij do druku na górę