Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

ikonka przypisana do artykułu

 

 

 

Kiedy należy zgłosić roboty budowlane?


Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Co należy przygotować?

 

 

Formularz zgłoszenia i oświadczenie można również pobrać w miejscu składania dokumentów.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty?


Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Ul. Wały Chrobrego 4


pokój 226
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl


od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

 

Koszalin
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Andersa 34


pokój 150
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322


od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

 

Jakie roboty budowlane należy głosić wojewodzie?

 

Zgłoszenia wymaga budowa:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) płyt do składowania obornika,
  b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  c) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
 2. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści sie w całosci na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 3. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 4. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 5. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 6. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 7. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemnosci do 10 m3;
 8. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 9. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 10. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 11. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  b) uprawiania wędkarstwa,
  c) rekreacji;
 12. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 13. sieci: elektroenergetycznych obejmujacych napięcie znamionowe nie wyzsze niż 1 kV, wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
 14. kanalizacji kablowej;
 15. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalnosci regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze z zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

 

Zgłoszenie wymagane jest również przy wykonywaniu robót budowlanych takich jak:

 1. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służacych jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, gospodarczych budynków o powierzchni do 35 m2, przy rozpiętności konstrukcji nie większej niż 4,8 m przeznaczonych wyłacznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa - sytuowanych na obszarze Natuira 2000;
 2. wykonywanie remontu dotyczącego : budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, przegród zewnętrznych albo elementw konstrukcyjnych budynków, których budowa wymagauzyskania pozwolenia na budowę;
 3. docieplenie budynków o wyskości powyzej 12 m i nie większych niz 25 m;
 4. budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
 5. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

Zgłosić należy także roboty budowlane, polegające na:

 1. przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiekszenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 2. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 3. wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 4. przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujacych napięcie znamionowe wyższe niz 1 kV;
 5. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 6. budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje jedynie w przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego

 

Opłaty:

Zgłoszenie (poza przypadkami o których mowa w art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane) w nie wymaga opłat.

 

Uwagi:

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:39:35 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-09-18 o godzinie: 10:12:01 przez użytkownika Marta Rodziewicz
publikacja treści wykonana dnia: 2018-09-18 o godzinie: 10:12:01 przez użytkownika Marta Rodziewicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 37699 razy.
historia wersji:
2018-09-18, 10:12:01 - Marta Rodziewicz
2018-09-18, 10:03:53 - Marta Rodziewicz
2018-09-18, 09:54:53 - Marta Rodziewicz
2018-06-05, 13:17:03 - Marta Rodziewicz
2016-12-19, 10:37:52 - Tomasz Tomczak
2016-12-19, 10:14:15 - Tomasz Tomczak
2016-03-31, 09:29:32 - Paweł Moliński
2015-02-10, 13:39:00 - Katarzyna Sołtysiak
2015-01-22, 15:01:23 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 15:01:13 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 15:00:53 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 14:59:49 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 15:18:21 - Piotr Pieleszek
2013-06-11, 09:55:00 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:23:59 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:14:15 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:39:35 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.doc
.docx
36.2 kB
2016-12-19, 10:08:49
2
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf
.pdf
58.1 kB
2016-12-19, 10:09:04
3
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanie.doc
.docx
32.2 kB
2016-12-19, 08:25:48
4
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanie.pdf
.pdf
62.1 kB
2016-12-19, 08:25:58
5
Informacja uzupełniająca.doc
.docx
29.8 kB
2016-12-19, 08:26:25
6
Informacja uzupełniająca.pdf
.pdf
34.6 kB
2016-12-19, 08:26:43
7
zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
.docx
16.8 kB
2019-05-28, 10:25:41
8
zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
.pdf
261 kB
2019-05-28, 10:26:13
cofnij do druku na górę