Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Pozwolenie na budowę

ikonka przypisana do artykułu


WYMAGANE DOKUMENTY

 

1)  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2)    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3)  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

4)  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5)    w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b)  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

    

6) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

 

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI

 


Termin i sposób załatwiania sprawy: 

do 65 dni od dnia złożenia wniosku 


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

          

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax. 91 43 43 546

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 375

fax 94 34 28 322  


Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego


Opłaty:

 

OPŁATA SKARBOWA

za pozwolenie na budowę:

ULGI I ZWOLNIENIA 

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego 50% stawek określonych powyżej. 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

·       w sprawach budownictwa mieszkaniowego

·       w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

·       budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

·       budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Urząd Miejski w Szczecinie
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
konto: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

 


Uwagi:

Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
W przypadku gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub grunt leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów.

 


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna: 

 

Art. 28 i 36 w powiązaniu z art.32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:28:15 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-09-17 o godzinie: 12:16:11 przez użytkownika Marta Rodziewicz
publikacja treści wykonana dnia: 2018-09-17 o godzinie: 12:16:11 przez użytkownika Marta Rodziewicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 24104 razy.
historia wersji:
2018-09-17, 12:16:11 - Marta Rodziewicz
2016-03-31, 09:27:54 - Paweł Moliński
2014-04-11, 13:11:12 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:59:19 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:57:43 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:56:55 - Piotr Pieleszek
2014-01-21, 13:19:30 - Katarzyna Sołtysiak
2013-06-11, 10:00:43 - Paweł Moliński
2013-04-23, 09:35:19 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:19:25 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:18:58 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:12:44 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:28:15 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o pozwolenie na budowę.doc
.docx
47 kB
2016-12-19, 08:22:08
2
Wniosek o pozwolenie na budowę.pdf
.pdf
60.4 kB
2016-12-19, 08:22:20
3
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
.docx
32.2 kB
2016-12-19, 09:58:02
4
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
.pdf
62.1 kB
2016-12-19, 09:58:35
5
Informacja uzupełniająca.doc
.docx
29.8 kB
2016-12-19, 08:23:31
6
Informacja uzupełniająca.pdf
.pdf
34.6 kB
2016-12-19, 08:23:46
cofnij do druku na górę