Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Pozwolenie na budowę

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

Prace wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę

Co do zasady, budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niektóre inwestycje zostały zwolnione z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zostały one wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.

 

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej (od 1 lipca 2021 r.) za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 

adres: e – budownictwo.gunb.gov.pl.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

 

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 

Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.

 

Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

 

Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której  wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część I pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

 

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:28:15 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 12:25:12 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 12:25:12 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4970 razy.
historia wersji:
2021-07-01, 12:25:12 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 11:23:09 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 11:20:38 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 11:00:41 - Karolina Dobrowolska
2018-09-17, 12:16:11 - Marta Rodziewicz
2016-03-31, 09:27:54 - Paweł Moliński
2014-04-11, 13:11:12 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:59:19 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:57:43 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:56:55 - Piotr Pieleszek
2014-01-21, 13:19:30 - Katarzyna Sołtysiak
2013-06-11, 10:00:43 - Paweł Moliński
2013-04-23, 09:35:19 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:19:25 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:18:58 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:12:44 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:28:15 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
.pdf
230.6 kB
2021-07-01, 11:28:37
2
wniosek o pozwolenie na budowę edytowany pdf
.pdf
283.4 kB
2021-07-01, 11:27:26
3
Wniosek o pozwolenie na budowę
.rtf
167.8 kB
2021-07-20, 13:02:30
4
Wzrór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.pdf
.pdf
875.4 kB
2021-07-20, 13:05:45
cofnij do druku na górę