Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna

Art. 30b ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozbiórki wymagające decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

adres: e – budownictwo.gunb.gov.pl.

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

W zakresie danych dotyczących rozbiórki należy podać:

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, które składa się w oryginale (przy czym w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości 36 zł (tabela C część III pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

Wzór wniosku

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:24:52 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-03-09 o godzinie: 12:08:54 przez użytkownika Marta Rodziewicz
publikacja treści wykonana dnia: 2021-03-09 o godzinie: 12:08:54 przez użytkownika Marta Rodziewicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3097 razy.
historia wersji:
2021-03-09, 12:08:54 - Marta Rodziewicz
2016-03-31, 09:25:57 - Paweł Moliński
2015-02-10, 13:37:19 - Katarzyna Sołtysiak
2014-04-11, 12:59:57 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 11:37:46 - Piotr Pieleszek
2013-09-04, 13:31:37 - Paweł Moliński
2013-06-11, 10:03:13 - Paweł Moliński
2013-04-23, 09:37:08 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:15:46 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:14:53 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:12:18 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:24:52 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja uzupełniająca.doc
.docx
29.8 kB
2016-12-19, 08:21:01
2
Informacja uzupełniająca.pdf
.pdf
34.6 kB
2016-12-19, 08:21:11
3
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3
.pdf
142 kB
2021-03-09, 12:10:37
4
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3
.rtf
169.9 kB
2021-03-09, 12:10:50
cofnij do druku na górę