Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

 

Podstawa prawna

Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Niekiedy po uzyskaniu pozwolenia na budowę zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań projektowych. Regulacja art. 36a wprowadza możliwość odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

 

Istotne odstąpienie stanowi odstąpienie w zakresie:

Kwalifikacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje projektant. W przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

 

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej (od 1 lipca 2021 r.) za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 

adres: e – budownictwo.gunb.gov.pl.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

 

Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.

 

Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o zmianie pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 

Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

 

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

 

Wzór wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

Wzór wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. 2021.440).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:21:52 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 13:02:21 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 13:02:21 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2707 razy.
historia wersji:
2021-07-01, 13:02:21 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:37:48 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:33:44 - Karolina Dobrowolska
2018-09-17, 12:12:59 - Marta Rodziewicz
2018-09-17, 12:12:35 - Marta Rodziewicz
2016-03-31, 09:25:02 - Paweł Moliński
2015-02-10, 13:35:53 - Katarzyna Sołtysiak
2015-02-10, 13:34:20 - Katarzyna Sołtysiak
2014-04-11, 13:00:52 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 11:17:17 - Piotr Pieleszek
2014-01-21, 13:17:04 - Katarzyna Sołtysiak
2013-11-15, 08:09:57 - Paweł Moliński
2013-06-11, 10:05:09 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:12:31 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:11:36 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:21:52 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
.pdf
230.6 kB
2021-07-01, 11:30:16
2
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7).pdf
.pdf
941.5 kB
2021-07-01, 14:50:13
3
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
.rtf
153.5 kB
2021-07-01, 14:50:03
cofnij do druku na górę