Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-02-02

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

ikonka przypisana do artykułu

Nabywanie mienia przez Skarb Państwa lub jednotski samorządu terytorialnego z mocy prawa.

 
1) Podstawa prawna:
art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)


Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

Wymagane dokumenty:

 

Pozostałe wymogi: brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,

 

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty: brak

Uwagi: brak

2) Podstawa prawna:
art. 60 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

Wymagane dokumenty:
• wniosek,


Przekazywanie mienia, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.
Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 1, są:

  1. sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,
  2. karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3,
  3. dla nieruchomości - dokumenty zwierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,
  4. wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
  5. wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,
  6. wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację. Wartość składników mienia powiatu ustala się według danych z ksiąg rachunkowych przekazującego.


Pozostałe wymogi: brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,
       • sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
       • sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna
ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty: brak

Uwagi: brak

 

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-02-02 o godzinie: 12:32:00 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-05-27 o godzinie: 14:07:07 przez użytkownika Marta Budnik
publikacja treści wykonana dnia: 2015-05-27 o godzinie: 14:07:07 przez użytkownika Marta Budnik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4463 razy.
historia wersji:
2015-05-27, 14:07:07 - Marta Budnik
2015-05-27, 14:06:21 - Marta Budnik
2015-05-27, 14:04:04 - Marta Budnik
2015-05-07, 15:27:31 - Marta Budnik
2015-05-07, 15:25:53 - Marta Budnik
2015-05-07, 15:25:18 - Marta Budnik
2015-05-07, 15:24:39 - Marta Budnik
2015-05-07, 15:18:33 - Marta Budnik
2015-05-07, 15:12:31 - Marta Budnik
2015-03-10, 10:00:34 - Marta Budnik
2014-06-11, 09:08:44 - Piotr Pieleszek
2012-04-24, 13:03:21 - Piotr Pieleszek
2012-04-22, 22:07:22 - Piotr Pieleszek
2012-02-02, 12:32:24 - Paweł Pacała
2012-02-02, 12:32:00 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę