Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-10-26

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

W dniu 26 października 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm).

  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz gminnego.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). Wniosek jest składany w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2A lub 2B oraz 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

 

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami do Programu znajdą Państwo na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-10-26 o godzinie: 13:03:09 przez użytkownika Jacek Araś
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-10-26 o godzinie: 13:05:26 przez użytkownika Jacek Araś
publikacja treści wykonana dnia: 2022-10-26 o godzinie: 13:05:26 przez użytkownika Jacek Araś
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 768 razy.
historia wersji:
2022-10-26, 13:05:26 - Jacek Araś
2022-10-26, 13:04:36 - Jacek Araś
2022-10-26, 13:03:09 - Jacek Araś
cofnij do druku na górę