Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-05-09

Obwieszczenie - decyzja o zmianie decyzji - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”

 

Koszalin, 02 maja 2022 r.

Znak:  K-AP-1.7820.1-6.2022.EW

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) ) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r., poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z 16.03.2022 r. Pana Michała Żubera występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 02.05.2022 r.   Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2022, znak: K-AP-1.7820.1-4.2022.EW, zmieniającą decyzję nr 1/2021 z 08.09.2021 r. znak K-AP-1.7820.2-11.2020/2021.EW  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”.

 

Działki objęte inwestycją – w granicach pasa drogowego, na których występują zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:

Gmina Świdwin, obręb Rusinowo: dz. nr 379/1

 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - delegatura w Koszalinie.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

 

 

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - delegatura w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu:

 adres e-mail: ewojcik@szczecin.uw.gov.pl  lub delegatura@szczecin.uw.gov.pl
 numer telefonu: 94-34-28-375

 

Wskazuje się 24.05.2022 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie 14 dni od 24.05.2022 r. do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 09.05.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Dnia 09.05.2022 r. treść decyzji będzie udostępniona na okres 14 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-05-06 o godzinie: 13:47:50 przez użytkownika Ewelina Wójcik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-05-06 o godzinie: 13:47:50 przez użytkownika Ewelina Wójcik
publikacja treści wykonana dnia: 2022-05-06 o godzinie: 13:47:50 przez użytkownika Ewelina Wójcik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 109 razy.
historia wersji:
2022-05-06, 13:47:50 - Ewelina Wójcik
cofnij do druku na górę