Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-02-21

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 5/2022
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego
GWIAZDOWO, KWASOWO, SŁAWSKO, SŁAWSKO II oraz WARSZKOWO
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno
Na podstawie art. 208 ust. 2 i 3 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W części opisowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały
Nr XLIX/436/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r.,
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno, w rozdziale 4 „Uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego”, pkt. 4.4. „Uwarunkowania wynikające z występowania
udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych i z występowania
obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych i terenów górniczych” na stronie 18
po słowach „… nie powinno być eksploatowane” wprowadza się zapis
o następującej treści:
„Na terenie gminy Sławno występują następujące złoża wskazane na rysunku studium:
 piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 –
zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak
WOŚ.III.7427.9.2016.WP;
 piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 –
zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak
WZU.7427.13.2018.WP;
 piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją
Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I;
 kruszywa naturalnego SŁAWSKO II udokumentowane w kategorii C1 –
zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak
WZU.7427.18.2018.WP;
 piasku WARSZKOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.24.2016.WP”.
§ 2. Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego GWIAZDOWO, KWASOWO, SŁAWSKO,
SŁAWSKO II oraz WARSZKOWO, wymienione w § 1, przedstawione zostały na
rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno, opracowanym w skali 1 : 20 000, stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLIX/436/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r.,
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do
zarządzenia zastępczego.
§ 3. Załącznik graficzny nr 1 stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dane przestrzenne w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia
zastępczego opatrzony podpisem elektronicznym.
§ 5. Koszty sporządzenia zmiany studium w trybie zarządzenia zastępczego ponosi
w całości gmina Sławno.
§ 6. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otrzymują:
1. Rada Gminy Sławno
2. a/a – Wojewoda
3. a/a – AiGP
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Zastępczego nr 5/2022
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego
GWIAZDOWO, KWASOWO, SŁAWSKO, SŁAWSKO II oraz WARSZKOWO
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno
Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej jako PGG,
stanowi, iż udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne,
w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników
wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania
dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. PGG, obszary złóż kopaliny
oraz obszary udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
dla których właściwy organ administracji geologicznej zatwierdził dokumentację
geologiczną wprowadzane są przez organ samorządowy (gminę) obowiązkowo do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w terminie 2 lat od dnia
zatwierdzenia ww. dokumentacji. W przypadku nie wywiązania się przez gminę
z ustawowego obowiązku wojewoda w trybie art. 96 ust. 1 pkt. 1) PGG wprowadza obszar
udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze,
o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy.
W związku z wydaniem przez Marszała Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Starosty Sławieńskiego następujących decyzji znak:
1) WOŚ.III.7427.9.2016.WP zatwierdzającej przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Dokumentację geologiczną złoża piasków i piasków ze
żwirami GWIAZDOWO”;
2) WZU.7427.13.2018.WP zatwierdzającej przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Dokumentację geologiczną złoża piasków i piasków ze
żwirami KWASOWO”;
3) BS.6528.1.2018.I zatwierdzającej przez Starostę Sławieńskiego „Dokumentację
geologiczną złoża piasków SŁAWSKO”;
4) WZU.7427.18.2018.WP zatwierdzającej przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego
SŁAWSKO II”;
5) WOŚ.III.7427.24.2016.WP zatwierdzającej przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Dokumentację geologiczną złoża piasku WARSZKOWO”;
położonego na terenie gminy Sławno, gmina ta miała ustawowy obowiązek wprowadzenia
ww. złóż do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia ww. dokumentacji, tj. maksymalnie do dnia
21 stycznia 2021 r.
Z uwagi na niewywiązanie się gminy Sławno z ustawowego obowiązku Wojewoda
Zachodniopomorski podjął działania zmierzające do wydania zarządzenia zastępczego
w przedmiotowej sprawie.
Stosując się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075), a także
z powodu braku dokumentacji geologicznych umożliwiających wykonanie nadzorczego
obowiązku, Wojewoda do Geologa Powiatowego w Sławnie pismem znak
AP-3.742.7.3.2021.KJ z dnia 07 września 2021 r. oraz Geologa Wojewódzkiego pismem
znak AP-3.742.7.4.2021.KJ z dnia 07 września 2021 r. zwrócił się z prośbą o udostępnienie
map sytuacyjno - wysokościowych z oznaczoną granicą złóż kruszywa naturalnego
GWIAZDOWO, KWASOWO, SŁAWSKO, SŁAWSKO II oraz WARSZKOWO, zlokalizowanych na
terenie gminy Sławno.
W wyniku gruntownej analizy przekazanych materiałów zarówno dokumentacji
geologicznej, jak również wyżej omawianego studium, stwierdzono że ww. złoża leżące na
terenie gminy Sławno, nie zostały ujawnione w obowiązującym studium gminy – zarówno
na rysunku studium jak i w tekście studium.
Z uwagi na to, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno, przyjętym uchwałą Nr XLIX/436/2014 Rady Gminy Sławno
z dnia 29 września 2014 r., nie ujawniono w pełni, w terminie określonym przez
ustawodawcę udokumentowanych złóż, wydanie zarządzenia zastępczego w omawianym
zakresie stało się konieczne.
W dniu 14 czerwca 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynął również wniosek Pana Sławomira
Siudek o ujawnienie udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego SŁAWSKO II
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno
w trybie zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę.
Wójt Gminy Sławno pismem znak AP-3.742.7.1.2021.KJ z dnia 13 lipca 2021 r. został
powiadomiony o działaniach Wojewody, zmierzających do wydania przedmiotowego
zarządzenia zastępczego a także poproszony o udostępnienie elektronicznej wersji
studium oraz utworzonych dla tego dokumentu danych przestrzennych. Za pismem znak
RGPO.6720.1.1.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. udostępniono Wojewodzie jedynie część
ww. dokumentów. Dopiero za pismem znak RGPO.6720.1.2.2021 z dnia 22 września
2021 r. przekazano dane przestrzenne, jako uzupełnienie do wcześniejszego pisma Wójta
Gminy Sławno z dnia 20 lipca 2021 r.
Wprowadzenia wyżej przywołanych złóż dokonano na załączniku graficznym nr 1
do niniejszego zarządzenia zastępczego tj. na rysunku studium w skali 1 : 20 000.
Jednocześnie w treści § 1 zarządzenia zastępczego dokonano zmiany zapisów studium
w rozdziale 4 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, pkt. 4.4.
„Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz
zasobów wód podziemnych i z występowania obszarów naturalnych zagrożeń
geologicznych i terenów górniczych” na stronie 18 po słowach „… nie powinno być
eksploatowane” w zakresie występujących na terenie gminy kruszyw naturalnych.
Dane przestrzenne przygotowane w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Na podstawie art. 208 ust. 3 ustawy PGG, koszty sporządzenia zmiany studium w trybie
zarządzenia zastępczego ponosi w całości gmina Siemyśl. Koszty sporządzenia niniejszego
zarządzenia zastępczego obejmują koszty materiałów niezbędnych do jego wydania,
tj. przygotowania załączników graficznych do zarządzenia zastępczego, stanowiącego
rysunek dotychczas obowiązującego studium, na który naniesiono dokumentowane złoża
kruszyw naturalnych, zlecone firmie zewnętrznej, a także koszty ich wydruku. Wojewoda
pominął koszty osobowe pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
wykonujących zadania związane z przygotowaniem wydania niniejszego zarządzenia
zastępczego.
Obowiązujące przepisy ustawy PGG nie regulują trybu i zasad wydawania
zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża do studium wydawanego przez
wojewodę. Art. 96 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego przesądza jedynie o skutkach
prawnych wydania zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża. Omawiane
zarządzenie wywołuje takie same skutki prawne jak przyjęcie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przez radę.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że kształtowanie polityki przestrzennej gminy należy
do wyłącznej kompetencji organów gminy i znajduje swoje umocowanie prawne zarówno
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 471 z późniejszymi zmianami), jak również w ustawie
o samorządzie gminnym, w której w art. 85 postanowiono że, nadzór wojewody nad
działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
a wojewoda może wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych
ustawami.
Wojewoda, w drodze zarządzenia zastępczego, wydanego w celu wprowadzenia
udokumentowanego złoża do studium, nie przesądza o kierunkach zagospodarowania
przestrzennego gminy. W ustawie Prawo geologiczne i górnicze brak jest odesłania do
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stąd też wniosek,
że zmianie wynikającej z zarządzenia zastępczego, podlegają wyłącznie uwarunkowania
studium, bez zmiany kierunków zagospodarowania, które w razie potrzeby zmieni gmina,
po przeprowadzeniu właściwej procedury planistycznej.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wojewoda uzasadnił w sposób pełny
i wystarczający podstawy faktyczne i prawne wydania niniejszego zarządzenia zastępczego
oraz powody dla których uznał za konieczne wprowadzenie obszarów udokumentowanych
złóż kruszywa naturalnego GWIAZDOWO, KWASOWO, SŁAWSKO, SŁAWSKO II oraz
WARSZKOWO do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno.
W oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) niniejsze zarządzenie podlega publikacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
zarządzenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-02-21 o godzinie: 08:07:29 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-02-21 o godzinie: 08:07:29 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2022-02-21 o godzinie: 08:07:29 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 532 razy.
historia wersji:
2022-02-21, 08:07:29 - Daria Pawlenko-Posiadała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
podpisane przez Wojewodę zarządzenie wraz z uzasadnieniem
.pdf
332.9 kB
2022-02-21, 08:08:25
2
załącznik graficzny do zarządzenia do Studium Sławna
.jpg
22987.4 kB
2022-02-21, 08:09:04
3
dane przestrzenne do Studium
.~ttkproject
1.1 kB
2022-02-21, 08:10:17
4
dane przestrzenne załącznik GML
.ttkproject
1.1 kB
2022-02-21, 08:11:10
cofnij do druku na górę