Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-07-01

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - nie dotyczy zgłoszenia obiektu tymczasowego na 180dni

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

Nie dotyczy obiektów tymczasowych na 180 dni!

Zgłoszenia obiektów tymczasowych na 180 dni należy dokonać na druku PB-2 (załącznik dostępny w poz. nr 12 - "Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę".)

 

Podstawa prawna

Art. 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

Budowa tymczasowych obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Tymczasowy obiekt budowlany:

  1. obiekt budowlany przeznaczony do użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki,
  2. obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe. Art. 37a ustawy Prawo budowlane daje prawną możliwość dalszego legalnego użytkowania obiektu tymczasowego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Od inwestora zależy, czy zdecyduje się wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej (od 1 lipca 2021 r.) za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 

adres: e – budownictwo.gunb.gov.pl.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 

Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona. Do wniosku należy również dołączyć:

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

 

Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.). W powyższym terminie organ może wydać:

 

Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

 

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2021-07-01 o godzinie: 11:58:38 przez użytkownika Marta Rodziewicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-05-13 o godzinie: 10:14:46 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
publikacja treści wykonana dnia: 2022-05-13 o godzinie: 10:14:46 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3266 razy.
historia wersji:
2022-05-13, 10:14:46 - Karolina Dobrowolska
2022-05-13, 10:13:30 - Karolina Dobrowolska
2022-05-13, 10:13:03 - Karolina Dobrowolska
2022-05-13, 10:12:43 - Karolina Dobrowolska
2022-05-13, 10:06:34 - Karolina Dobrowolska
2022-05-12, 12:55:07 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 13:02:52 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:24:17 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:12:55 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:11:05 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 11:58:38 - Marta Rodziewicz

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
.pdf
230.6 kB
2021-07-01, 12:11:33
2
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8).pdf
.pdf
1150.4 kB
2021-07-01, 12:15:40
3
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)
.rtf
165.5 kB
2021-07-01, 14:51:30
cofnij do druku na górę