Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-03-09

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

 

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Przypadki wymagające decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji.

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości  można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, które składa się w oryginale (przy czym w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

14 dni (art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego).

Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

Wzór wniosku w postaci elektronicznej

Wzór wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości  (PB-14) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2021-03-09 o godzinie: 14:40:22 przez użytkownika Marta Rodziewicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-03-09 o godzinie: 14:40:22 przez użytkownika Marta Rodziewicz
publikacja treści wykonana dnia: 2021-03-09 o godzinie: 14:40:22 przez użytkownika Marta Rodziewicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2375 razy.
historia wersji:
2021-03-09, 14:40:22 - Marta Rodziewicz

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o niezbędność wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
.rtf
159.3 kB
2021-03-09, 14:41:45
2
wniosek o niezbędność wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
.pdf
290.2 kB
2021-03-09, 14:41:58
cofnij do druku na górę