Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-03-09

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia

 

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie.

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto należy dołączyć:

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które muszą być złożone w formie oryginalnej  (przy czym w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

Opłaty przy wniosku

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11a ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego innych robót budowlanych niż wymienione powyżej podlega opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

Wzór wniosku

Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2021-03-09 o godzinie: 14:35:24 przez użytkownika Marta Rodziewicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 10:54:50 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 10:54:50 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2427 razy.
historia wersji:
2021-07-01, 10:54:50 - Karolina Dobrowolska
2021-03-09, 14:35:24 - Marta Rodziewicz

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia
.pdf
280.8 kB
2021-03-09, 14:36:01
2
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
.pdf
230.6 kB
2021-07-01, 11:31:18
cofnij do druku na górę