Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2014-10-28

Opłaty paszportowe

OPŁATY PASZPORTOWE
 
Paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie.
Wysokość opłaty paszportowej zależy od rodzaju dokumentu paszportowego oraz przysługujących zwolnień lub ulg.
 
Składając wniosek o paszport należy udokumentować uprawnienie do zwolnienia lub ulgi w opłacie paszportowej za wyjątkiem małoletnich do 18. roku zycia. Po złożeniu wniosku o dokument paszportowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 
W przypadku zbiegu dwóch lub więcej uprawnień do zwolnienia lub obniżenia opłaty paszportowej, przysługuje tylko jedno uprawnienie. 
 

Rodzaj dokumentu paszportowego 

  1. Paszport (brak zwolnienia z opłaty i ulgi w opłacie) - 140 zł
  2. Paszport tymczasowy - 30 zł
  3. Drugi paszport - 280 zł

Zwolnienia z opłaty lub ulga w opłacie za paszport                                      

Osoba, która w dniu złożenia wniosku o paszportu ma ukończone 70 lat - 0 zł
 
Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym lub korzystająca z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli jej wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji - 0 zł;

Osoba, która składa wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy - 0 zł;
 
Żołnierz wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierza zawodowego - 0 zł;
 
Osoba, która dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego - 0 zł;
 
Członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny - osoba małoletnia do 12. roku życia - 15 zł;
 
Osoby małoletnie do 12. roku życia - 30 zł;
 
Członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny - uczeń lub student do 25. roku życia lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek - 35 zł;
 
Osoba małoletnia między 12. a 18. rokiem życia - 70 zł;
 
Uczeń lub student między 18. a 26. rokiem życia - 70 zł;
 
Członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny - rodzic i jego małżonek, a także rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka - 70 zł;
 
Emeryt i rencista w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub współmałżonek tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu - 70 zł;
 
Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej - 70 zł;
 
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub współmałżonek tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu - 70 zł;
 
Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym lub korzystająca z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 70 zł;
 
Osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów - 70 zł;
 
Kombatant i inna osoba, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - 70 zł;
 
Osoba posiadająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych - 70 zł;
 

Osoba, która świadczyła pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., nie wykonywała pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych, została pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 70 zł;

 
Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową - 70 zł;

Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej lub osoba, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych - 70 zł;
 
Ochotnik pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa - 70 zł;
 
Weteran poszkodowany w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - 70 zł. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 350, 583);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499). 

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-06 o godzinie: 09:39:42 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-11-14 o godzinie: 14:04:51 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2022-11-14 o godzinie: 14:05:04 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 56241 razy.
historia wersji:
2022-11-14, 14:04:51 - Piotr Pieleszek
2019-07-19, 09:21:53 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 10:50:06 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:48:46 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:46:55 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:44:04 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:41:45 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:39:29 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:36:31 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:33:54 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:32:14 - Piotr Pieleszek
2016-06-20, 13:19:46 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-30, 10:05:47 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-02, 10:03:29 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 10:03:13 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:54:06 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:53:52 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:53:24 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:18:48 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:17:41 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:16:34 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:15:45 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 09:02:27 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:29:57 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:40 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:26 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:08 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:03:21 - Piotr Pieleszek
2013-04-05, 11:36:20 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:38:43 - Joanna Zmudziejewska
2012-09-27, 08:12:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-27, 14:18:36 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:06:04 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:02:14 - Piotr Pieleszek
2011-06-06, 09:40:53 - System Administrator
2011-06-06, 09:40:30 - System Administrator
2011-06-06, 09:39:42 - System Administrator
cofnij do druku na górę