Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-02-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań objętych konkursem w obszarach pierwszym i drugim przeznaczone są środki finansowe w łącznej wysokości 250.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, w tym na:

W ramach przyjętego do realizacji Programu nie będą przyznane środki finansowe do wykorzystania na:

Termin i warunki realizacji zadania

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową na realizację zadania.

Termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 245 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

oraz w jednobrzmiącej wersji elektronicznej (w postaci edytowalnej oferty, bez załączników) na adres: zps@szczecin.uw.gov.pl

Termin składania ofert upływa dnia 24 lutego 2020 r. Przy ofertach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

oferta realizacji zadania publicznego winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

Wzór oferty dostępny jest poniżej.

Dodatkowe załączniki:

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (nie dotyczy informacji aktualnej z KRS).

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone w niniejszym ogłoszeniu zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz nieistotnych błędów, niemających wpływu na treść oferty, oferenci będą powiadamiani telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną e-mail do złożenia sprostowania w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
  4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
  5. na realizację zadania publicznego,
  6. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  8. ocena form i zasięgu pomocy oferowanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,
  9. ocena efektywności dotychczasowych działań podmiotu,
  10. ocena możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł.

Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarach pierwszym i drugim zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 17 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji podmiotom nie przysługuje odwołanie.

Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej

W roku 2019 na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z podmiotami niepublicznymi Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył kwotę 250.000 zł. Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2019, traktowany jako część niniejszego ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

W 2020 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju nie przekazywano środków finansowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-02-03 o godzinie: 10:20:18 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-09-03 o godzinie: 15:45:02 przez użytkownika Natalia Widzińska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-09-03 o godzinie: 15:45:02 przez użytkownika Natalia Widzińska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 876 razy.
historia wersji:
2021-09-03, 15:45:02 - Natalia Widzińska
2020-02-03, 12:59:42 - Monika Zwierzchowska
2020-02-03, 10:58:04 - Monika Zwierzchowska
2020-02-03, 10:56:22 - Monika Zwierzchowska
2020-02-03, 10:51:27 - Monika Zwierzchowska
2020-02-03, 10:37:42 - Monika Zwierzchowska
2020-02-03, 10:20:18 - Monika Zwierzchowska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r_
.pdf
201.1 kB
2020-02-03, 12:54:24
2
Ogłoszenie konkursu - projekty pomoc społeczna w 2020 roku
.pdf
226.3 kB
2020-02-03, 10:54:01
3
zalacznik nr 1 wzór oferta realizacji zadania publicznego
.docx
53.6 kB
2020-02-03, 10:54:21
4
zalacznik nr 2 wzór sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego
.docx
40 kB
2020-02-03, 10:54:37
5
załącznik nr 3 Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2019
.pdf
187.4 kB
2020-02-03, 10:54:56
6
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896)
.html
kB
2020-02-03, 10:56:46
cofnij do druku na górę