Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2014-10-30

Paszport dla osoby pełnoletniej

Jak uzyskać paszport?

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej składamy osobiście. Gotowy paszporta odbieramy również osobiście (link do wzoru wniosku znajduje się na dole strony). 

W Szczecinie 

wnioski paszportowe składamy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Gotowe paszporty odbieramy w Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00 
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.
 

W Koszalinie

wnioski paszportowe składamy w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w pokojach 130 i 132.

Gotowe paszporty odbieramy w pokoju 137.
 

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00 
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Dokumenty w sprawach paszportowych można także złożyć oraz odebrać gotowy paszport w terenowych punktach paszportowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego (link na dole strony).

Co należy przygotować?

 1. Wypełniony wniosek paszportowy
  Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.
  Uwaga! Podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie. 

 2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm
  Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi: być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami**, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  ** Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 3. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej
  Informacje o opłatach za paszport znajdują się poniżej.
   
 4. Dokumenty dodatkowe:
  ważny paszport lub ważny dowód osobisty,-Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i nie posiada ważnego dowodu osobistego, organ paszportowy ustala na podstawie danych zawartych w dostępnych ewidencjach i rejestrach; tożsamość osoby organ paszportowy może także potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego
  • ostatnio posiadany paszport (jeżeli był już wydany),
  • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów, tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
  • odpis aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą.


Ile czasu trwa złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu?

Przyjmowanie wniosku o wydanie paszportu trwa około 10 minut.
Wydawanie gotowego paszportu trwa około 5 minut.


Ile czasu czeka się na paszport?

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.
W związku z dużą liczbą wpływających wniosków termin ten może ulec wydłużeniu.


Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Podstawowa opłata za paszport dla osób od 18 do 70 roku życia wynosi 140 zł.
Osoby powyżej 70 roku życia nie płacą za wydanie paszportu.

Do 50% ulgi za wydanie paszportu mają prawo:


Opłatę paszportową obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

* W przypadku zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, osoba posiadająca ważny dokument jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

UWAGA! Wysokość obniżonej opłaty za wydanie paszportu ustala się przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania o wydanie nowego paszportu jednej dziesiątej za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jednej piątej w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę paszportową podwyższa się o 200% w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia ważnego paszportu.

 

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

Opłatę można wnieść na dwa sposoby:

w kasie urzędu, czynnej:
poniedziałek: 10.00-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45

lub na rachunek bankowy, ponosząc związane z tym koszty, na numer konta: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin,
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata paszportowa"


Za paszport nie płacą:

 1. osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 3. osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 4. żołnierze niezawodowi, wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

Dodatkowe informacje:

Informacja paszportowa,

tel. 91 43 03 769,
faks 91 42 25 712,
wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. 152 poz.1026).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz.U.26 poz. 131).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 lipca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz.U.2019 poz. 1313)informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-06 o godzinie: 08:34:51 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-02-05 o godzinie: 13:45:15 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2020-02-05 o godzinie: 13:45:15 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 112124 razy.
historia wersji:
2020-02-05, 13:45:15 - Piotr Pieleszek
2019-10-29, 09:52:59 - Piotr Pieleszek
2019-07-19, 10:15:12 - Piotr Pieleszek
2019-07-19, 09:53:14 - Piotr Pieleszek
2019-07-19, 09:52:20 - Piotr Pieleszek
2019-07-19, 09:23:38 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:11:40 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:10:49 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:10:26 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:09:48 - Joanna Zmudziejewska
2018-08-28, 10:46:08 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 11:16:44 - Piotr Pieleszek
2018-03-05, 07:25:43 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 08:29:10 - Grażyna Stojecka
2018-01-08, 09:28:25 - Piotr Pieleszek
2018-01-08, 08:55:45 - Joanna Zmudziejewska
2018-01-03, 14:31:42 - Piotr Pieleszek
2018-01-03, 14:30:11 - Piotr Pieleszek
2018-01-03, 13:20:46 - Piotr Pieleszek
2017-10-31, 10:10:19 - Piotr Pieleszek
2016-06-20, 13:17:25 - Joanna Zmudziejewska
2016-06-20, 13:17:15 - Joanna Zmudziejewska
2014-11-25, 14:00:35 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:59:56 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:58:29 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:57:51 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:54:29 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:53:49 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:48:16 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:40:44 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:39:41 - Piotr Pieleszek
2014-11-21, 15:22:01 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 08:57:52 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 08:57:27 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 08:56:00 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 14:21:31 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 14:19:54 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 10:09:21 - Piotr Pieleszek
2014-10-23, 08:39:26 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:39:02 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:31:25 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:30:44 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:29:52 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:24:08 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:23:08 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:21:57 - Piotr Pieleszek
2013-08-28, 10:24:08 - Piotr Pieleszek
2013-04-05, 11:32:27 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:17:41 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:16:07 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:11:59 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 09:52:31 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 09:50:42 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:14:26 - Joanna Zmudziejewska
2013-01-22, 10:12:10 - Joanna Zmudziejewska
2012-10-30, 08:03:17 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-27, 14:25:02 - Piotr Pieleszek
2012-07-19, 08:25:46 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-23, 11:53:34 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-03, 08:23:52 - Joanna Zmudziejewska
2011-06-06, 08:35:22 - System Administrator
2011-06-06, 08:34:51 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Adresy oraz numery telefonów punktów paszportowych w Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Szczecinku, Świnoujściu i Wałczu
.html
kB
2019-07-19, 09:54:08
2
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
.html
kB
2019-07-19, 09:54:56
3
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)
.pdf
139.9 kB
2018-05-24, 10:40:55
4
Jak wyrobić paszport (osoba dorosła) - informacja ze strony gov.pl
.html
kB
2019-10-29, 09:57:03

Galeria zdjęć:

tabela z opłatami paszportowymi
84.9 kB
1200 x 560 pix
wzór formularza wniosku paszportowego, str.1 - wniosku nie można pobrać ze strony
462.6 kB
3507 x 2480 pix
wzór formularza wniosku paszportowego, str 2 - wniosku nie można pobrać ze strony
505.8 kB
3507 x 2480 pix
cofnij do druku na górę