Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 

1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,

3) specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,

4) nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.


Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji tych usług.

 

Terminy naboru wniosków:

1.      Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  poprzez e-puap lub na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

2.      Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.


Termin rozpatrzenia wniosków :

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje, Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wzorami formularzy wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-04-04 o godzinie: 14:11:49 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-04-11 o godzinie: 14:32:01 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-04-11 o godzinie: 14:32:01 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 988 razy.
historia wersji:
2019-04-11, 14:32:01 - Agnieszka Pokładowska
2019-04-11, 14:31:15 - Agnieszka Pokładowska
2019-04-04, 14:17:41 - Agnieszka Pokładowska
2019-04-04, 14:15:59 - Agnieszka Pokładowska
2019-04-04, 14:15:29 - Agnieszka Pokładowska
2019-04-04, 14:13:08 - Agnieszka Pokładowska
2019-04-04, 14:11:49 - Agnieszka Pokładowska
cofnij do druku na górę