Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM

Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 Jednostkami współpracującymi z systemem PRM są podmioty, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:

ü  jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

ü  jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

ü  jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej,

ü  jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,

ü  podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,

ü  podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

ü  podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

ü  jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,

ü  społeczne organizacje oraz inne podmioty, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

 

 Jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wpisywane są do rejestru z urzędu.
Pozostałe jednostki mogą zostać wpisane do rejestru na wniosek
, w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że:

 

1.    osiągają gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu,

2.    dysponują ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt. 1,

3.    dysponują środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt. 1.

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Rejestr obejmuje następujące dane:

1.    nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;

2.    teren działania jednostki współpracującej z systemem;

3.    liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1b;

4.    wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;

5.    maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu;

6.    numery telefonów kontaktowych;

7.    wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;

8.    współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem;

9.    czas pozostawania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku.

 

REJESTR DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM: rjwprm.ezdrowie.gov.pl/

 


1
Uzyskanie wpisu do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę