Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Aktualności ZWINGiK

Aktualności ZWINGiK

--> !!! od 31 lipca 2020 r.  dzienniki praktyki zawodowej wydaje Główny Geodeta Kraju !!! - link do podstrony GUGiK


1
2021-11-30

Spotkanie robocze Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
2
2021-11-05

(Dz.U.2021.1990) - 03.11.2021 r. ukazał się nowy tekst jednolity ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

czytaj wiecej
3
2021-08-11

(Dz.U.2021.1412) - 04.08.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie BDOT10k i BDOO

czytaj wiecej
4
2021-08-02

(Dz.U.2021.1390) - 30.07.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

czytaj wiecej
5
2021-08-02

(Dz.U.2021.1385) - 30.07.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500)

czytaj wiecej
6
2021-07-29

(Dz.U.2021.1374) - 28.07.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

czytaj wiecej
7
2021-07-29

(Dz.U.2021.1373) - 28.07.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

czytaj wiecej
8
2021-07-29

(Dz.U.2021.1368) - 27.07.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

czytaj wiecej
9
2021-07-29

(Dz.U.2021.1341) - 22.07.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

czytaj wiecej
10
2021-07-29

(Dz.U.2021.1304) - 16.07.2021 r. ogłoszono Rozp. MRPiT zmieniające rozporządzenie ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik

czytaj wiecej
11
2021-05-05

(Dz.U.2021.820) - 30.04.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

czytaj wiecej
12
2021-04-20

Pożegnanie Jarosta Dutka wieloletniego pracownika Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

czytaj wiecej
13
2021-02-12

(Dz.U.273.2021) - 11.02.2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

czytaj wiecej
14
2021-02-08

05.02.2021 r. GUGiK udostępnił nową wersję specyfikacji technicznej do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

czytaj wiecej
15
2021-02-02

(Dz.U.214.2021) - 1 lutego 2021 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

czytaj wiecej
16
2020-11-20

(Dz.U.2020.2040) - 19 listopada 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

czytaj wiecej
17
2020-11-20

(Dz.U.2020.2052) - 19 listopada 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

czytaj wiecej
18
2020-11-13

(Dz.U.1990.2020) - 12 listopada 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami.

czytaj wiecej
19
2020-11-02

(Dz.U.1916.2020) - 30.10.2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

czytaj wiecej
20
2020-10-28

Spotkania roboczego Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
21
2020-10-12

Szkolenie online dotyczące podpisu elektronicznego prowadzone przez GUGiK odbędzie się 20 października 2020 r. w godz. od 10:00 do 14:00

czytaj wiecej
22
2020-10-12

(M.P.2020.905) - 8 października 2020 r. w Monitorze Polskim ogłoszono Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów PZGiK

czytaj wiecej
23
2020-10-08

(Dz.U.1736.2020) - 7 października 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - które nadzoruje między innymi Głównego Geodetę Kraju

czytaj wiecej
24
2020-10-07

(Dz.U.1718.2020) - 6.10.2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, podporządkowujące Głównego Geodetę Kraju Ministrowi Rozwoju

czytaj wiecej
25
2020-08-24

(Dz.U.2020.1429) - 21 sierpnia 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

czytaj wiecej
26
2020-07-31

Od 31 lipca 2020 dzienniki praktyki zawodowej wydaje Główny Geodeta Kraju

czytaj wiecej
27
2020-07-31

31 lipca 2020 r. wchodzi w życie większość zmian wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
28
2020-07-31

(Dz.U.2020.1322) - 30 lipca 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty,

czytaj wiecej
29
2020-07-31

(Dz.U.2020.1321) - 30 lipca 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

czytaj wiecej
30
2020-07-31

(Dz.U.2020.1316) - 30 lipca 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszony

czytaj wiecej
31
2020-07-29

(Dz.U.2020.1304) - 28 lipca 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

czytaj wiecej
32
2020-07-10

(Dz.U.1220.2020) - 07 lipca 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o działach administracji rządowej

czytaj wiecej
33
2020-06-25

(Dz.U.1086.2020) - 23 czerwca 2020 r. ogłoszono Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0 zmieniającą Ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektóre inne ustawy.

czytaj wiecej
34
2020-05-04

(Dz.U.782.2020) - 30 kwietnia 2020 r. ogłoszono Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
35
2020-04-20

Prośba Głównego Geodety Kraju o wsparcie wykonawców prac geodezyjnych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
36
2020-04-10

(Dz.U.632.2020) - 23 marca 2020 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

czytaj wiecej
37
2020-04-09

(Dz.U.471.2020) - 18 marca 2020 r. ogłoszono Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
38
2020-03-16

Załatwianie spraw w WINGiK w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

czytaj wiecej
39
2020-03-05

(Dz.U.346.2020) - 04 marca 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o informatyzacji działalności przedmiotów realizujących zadania publiczne

czytaj wiecej
40
2020-02-27

(Dz.U.310.2020) - 26 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo wodne

czytaj wiecej
41
2020-02-26

(Dz.U.2020.303) - 25 lutego 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście

czytaj wiecej
42
2020-02-25

(Dz.U.2020.293) - 24 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

czytaj wiecej
43
2020-02-24

(Dz.U.2020.284) - ogłoszono Ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw zmieniającą miedzy innymi ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne

czytaj wiecej
44
2020-02-21

(Dz.U.2020.276) - 20 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

czytaj wiecej
45
2020-02-20

(Dz.U.265.2020) - 19 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o służbie cywilnej

czytaj wiecej
46
2020-02-19

(Dz.U.2020.256) - 18 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

czytaj wiecej
47
2020-02-13

(Dz.U.2020.224) - 12 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o kontroli w administracji rządowej

czytaj wiecej
48
2020-02-06

(Dz.U.2020.177) - 5 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

czytaj wiecej
49
2020-02-04

(Dz.U.2020.139) - 28 stycznia 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

czytaj wiecej
50
2020-02-04

(Dz.U.2020.91) - Zniesienie Urzędu Morskiego w Słupsku z dniem 1 kwietnia 2020 r.

czytaj wiecej
51
2020-02-04

(Dz.U.2020.159) - 31 stycznia 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o izbach morskich

czytaj wiecej
52
2020-02-04

(Dz.U.2020.164) - 03 lutego 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

czytaj wiecej
53
2020-01-16

(Dz.U.2020.65) - 15 stycznia 2020 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

czytaj wiecej
54
2019-11-27

2019-11-26 Spotkanie robocze ZWINGiK ze Służbą Geodezyjną Województwa Zachodniopomorskiego

Notatka dotycząca spotkania roboczego Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektorka Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną Województwa Zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
55
2019-09-30

30.09.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

czytaj wiecej
56
2019-08-13

15.08.2019 r.wchodzi w życie zmiana Pgik wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1309)

czytaj wiecej
57
2019-06-14

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

czytaj wiecej
58
2019-05-06

Weszła w życie Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. (RODO) zmieniająca miedzy innymi ustawę Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. poz.730 z 2019 r.)

czytaj wiecej
59
2019-04-23

18 kwietnia 2019 r. ogłoszono nowy jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

czytaj wiecej
60
2019-03-11

Konferencja dotycząca uroczystego otwarcia i realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

czytaj wiecej
61
2019-03-01

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - opublikowany

czytaj wiecej
62
2019-01-29

Wojewoda Zachodniopomorski wręczył odznaczenie „Za Zasługi Dla Geodezji i Kartografii”

czytaj wiecej
63
2018-12-27

Odszedł Pan Bolesław Wolny

czytaj wiecej
64
2018-12-21

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019

czytaj wiecej
65
2018-12-11

Rozporządzenie MIiR zmieniające rozporządzenie w sprawie metadanych

W dniu 8 grudnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U 2018 poz. 2284).

czytaj wiecej
66
2018-12-05

Spotkanie robocze ZWINGiK ze Służbą Geodezyjną Województwa Zachodniopomorskiego 4.12.2018 r.

Dnia 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie robocze Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną Województwa Zachodniopomorskiego – Geodetą Województwa, Geodetami Miast na prawach powiatu, Geodetami Powiatowymi, Kierownikami, Dyrektorami powiatowych (miejskich) ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

czytaj wiecej
67
2018-03-30

Spotkanie robocze Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
68
2018-01-22

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował "Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”

czytaj wiecej
69
2018-01-02

Nowy Rzecznik Dyscyplinarny - Beata Woźniczko

czytaj wiecej
70
2017-12-20

Spotkanie robocze Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
71
2017-11-22

Pożegnanie Roberta Woźniaka - wieloletniego pracownika Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
72
2017-11-03

Opublikowano nowe stawki opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

czytaj wiecej
73
2017-10-27

Nowelizacje rozporządzeń w sprawie EGiB oraz w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw z 25 października 2017 r. opublikowano nowelizację rozporządzeń w sprawie EGiB oraz w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

czytaj wiecej
74
2017-06-28

Ukazał się jednolity tekst ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2017 r. pod pozycją nr 1257 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

czytaj wiecej
75
2017-06-19

XXXIV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Usługowe DABRO oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają do wzięcia udziału w XXXIV Mistrzostwach Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym, które odbędą się w Olsztynie w dniach 31.08.-02.09.2017 r.

czytaj wiecej
76
2017-06-01

Zmiany kadrowe w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, z dniem 22 maja 2017 r. powołała Panią Grażynę Kierznowską na stanowisko Głównego Geodety Kraju.

czytaj wiecej
77
2017-04-27

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych obiętych IIP

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych obiętych infrastrukturą informacji przestrzennej

czytaj wiecej
78
2017-03-23

Spotkanie robocze Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
79
2017-02-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj wiecej
80
2016-12-06

Spotkanie robocze Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
81
2016-10-14

Szkolenie dla do pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za weryfikację materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych.

czytaj wiecej
82
2016-10-10

Tekst jednolity Prawa geodezyjnego i kartograficznego opublikowany

czytaj wiecej
83
2016-08-03

Kazimierz Bujakowski odwołany ze stanowiska Głównego Geodety Kraju

czytaj wiecej
84
2016-08-03

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB

czytaj wiecej
85
2016-04-18

Spotkanie robocze Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną

czytaj wiecej
86
2016-01-04

Zmiany granic i nazw miejscowości w województwie zachodniopomorskim

czytaj wiecej
87
2015-12-15

Nowelizacja rozporządzenie w sprawie EGiB opublikowana - Dz.U. poz. 2109

czytaj wiecej
88
2015-11-27

Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GGK

czytaj wiecej
89
2015-11-27

Rozporządzenie w sprawie GESUT opublikowane - Dz. U. poz. 1938

czytaj wiecej
90
2015-11-16

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków podpisana

czytaj wiecej
91
2015-11-04

Rozporządzenie w sprawie BDOT podpisane

czytaj wiecej
92
2015-11-04

Rozporządzenie w sprawie baz GESUT podpisane

czytaj wiecej
93
2015-10-28

Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Nazoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
94
2015-10-20

Newsletter nr 3 dedykowany projektowi ZSIN - Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza I.

czytaj wiecej
95
2015-10-07

Nowelizacja ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U 2015 poz 566)

W dniu 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

czytaj wiecej
96
2015-08-20

Obwieszczenie o jednolitym tekście ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520)

Na stronach ISAP umieszczono Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r.

czytaj wiecej
97
2015-07-22

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 985)

czytaj wiecej
98
2015-07-17

Odznaczenie Odznaką honorową "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii"

czytaj wiecej
99
Podpisywanie listu intencyjnego
2015-07-17

Konferencja w Luboradzy 15-16 lipca 2015 r.

15 lipca 2015 r. w Luboradzy (gmina Barwice) w trakcie konferencji podsumowującej realizację projektu pn. :Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 pomiędzy: Głównym Geodetą Kraju a Wojewodą Zachodniopomorskim, Województwem Zachodniopomorskim oraz Przewodniczącym Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego podpisyway został List intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji Projektów z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego.

czytaj wiecej
100
2015-07-01

1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego (DzU poz. 831), zmieniająca przepisy dotyczące uwierzytelniania dokumentów, a także postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi

czytaj wiecej
101
2015-06-02

Postanowienie Sądu Najwyższego dotyczące m.in. dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości w dziale I Księgi Wieczystej

czytaj wiecej
102
2015-06-02

Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartogarficznych

czytaj wiecej
103
2015-06-01

Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Nazoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
104
2015-06-01

Powołanie Przewodniczącego oraz członków Zarządu Związku Celowego Powiatów województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
105
2015-05-26

Zmiana ustawy Prawo budowlane - aktualizacja

czytaj wiecej
106
2015-05-26

Jednolite teksty ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

czytaj wiecej
107
2015-03-30

Zmiany organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Goleniowie

Zmiany organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Goleniowie

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę