Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Karta informacyjna - wniosek-ustalenie lokalizacji linii kolejowej - Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Gł-Police.pdf

ustalenie lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Zadanie A pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police

2

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacji linii kolejowej - Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Gł-Police.doc

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20.10.2022 r. (uzupełniony/zmieniony 18.11.2022 r.), P. Macieja Korzeniewskiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Zadanie A pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”.

3

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina SIANÓW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na terenie działki nr 15 w obrębie ewidencyjnym Sianów 2, gmina Sianów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

4

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Gmina Postomino

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku strażnicy wojskowej straży pożarnej wraz z zapleczem technologicznym, technicznym, sanitarnym i socjalno-administracyjnym oraz budową sieci i zewnętrznych instalacji podziemnych: wodociągowych wraz z podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym, wymiennika gruntowego pompy ciepła, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznych wraz z budową kontenerowego agregatu prądotwórczego, teletechnicznej kanalizacji kablowej, a także budowie budynku do gromadzenia odpadów gospodarczych, nawierzchni utwardzonych dróg, placów manewrowo-postojowych, toru ćwiczeń, ciągów pieszych, opasek przyściennych na terenie kompleksu wojskowego w Wicku Morskim na terenie działki nr 4/24 w obrębie ewidencyjnym 0027 Wicko Morskie, gmina Postomino, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie.

5

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Szczecin

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 53/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na nowoprojektowanym kolejowym przystanku osobowym Szczecin Łasztownia na terenie działki nr 14 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście 87 miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

6

Karta informacyjna - Decyzja o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych MON - gmina Czaplinek

Karta Informacyjna dotycząca budowy drogi leśnej (dojazd pożarowy) nr 36 na terenie działek nr 223/1, 224/3, 223/2, 223/3, 251/1, 250/1, 251/2, 251/3, 250/3, 250/2, 285 obręb 0027 Machliny, nr 249, 284/1, 284/3, 283/1, 283/3, 282, 321, 320/2, 320/1, 284/2 obręb 0028 Motarzewo, gmina Czaplinek, powiat drawski, stanowiącym teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej

7

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 4/2022 z dnia 25.01.2022 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Biały Bór

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) L405_Dyminek_005 systemu GSM-R na linii kolejowej PKP PLK S.A. na terenie działek nr 436, 434/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Drzonowo, gmina Biały Bór [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

8

Obwieszczenie wszczęcia postępowania Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją Autotransformatora AT2 i Dławika kompensacyjnego.doc

Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 23.11.2022 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Michała Dzika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegające na rozbudowie rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją Autotransformatora AT2 i Dławika kompensacyjnego w ramach zadania: "Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn".

9

karta informacyjna Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją Autotransformatora AT2.pdf

Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją Autotransformatora AT2 i Dławika kompensacyjnego w ramach zadania: "Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn".

10

obwieszczenie wniosek- Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 26.07.2022 r. (uzupełniony 10.11.2022 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”.

11

Karta informacyjna - wniosek-Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.pdf

Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

12

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa zabudowy usługowej - Międzyzdroje.doc

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 82 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), po rozpatrzeniu odwołania Alicji Chudzik od decyzji Starosty Kamieńskiego Nr 334/2022 z 25 sierpnia 2022 r. (znak: Boś.6740.137.2022.PK) zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany i udzielającej Dombud Zachód I sp. z o. o. z/s w Gorzowie Wielkopolskim pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zabudowy usługowej na terenie działki nr 21/5 w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Polnej w Międzyzdrojach – 2 budynki zakwaterowania turystycznego; rozbiórka 3 budynków i płyty fundamentowej lokalizowanej częściowo na działce nr 21/9 dr – obręb 0016 Międzyzdroje, jednostka ewidencyjna miasto Międzyzdroje”,

13

Informacja o wydaniu decyzji - budowa zabudowy usługowej w Międzyzdrojach.doc

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 82 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), po rozpatrzeniu odwołania Alicji Chudzik od decyzji Starosty Kamieńskiego Nr 334/2022 z 25 sierpnia 2022 r. (znak: Boś.6740.137.2022.PK) zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany i udzielającej Dombud Zachód I sp. z o. o. z/s w Gorzowie Wielkopolskim pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zabudowy usługowej na terenie działki nr 21/5 w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Polnej w Międzyzdrojach – 2 budynki zakwaterowania turystycznego; rozbiórka 3 budynków i płyty fundamentowej lokalizowanej częściowo na działce nr 21/9 dr – obręb 0016 Międzyzdroje, jednostka ewidencyjna miasto Międzyzdroje”,

14

Obwieszczenie - decyzja - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik – Jaglisko

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 04.07.2022r. (uzupełniony: 06.09.2022r.) Pana Łukasza Szawaryńskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 17.11.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 15/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik – Jaglisko”.

15

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Miasto Świdwin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na terenie działki nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym nr 007 miasta Świdwin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

16

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Świdwin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz ze stanowiskiem słupowym średniego napięcia 15kV na terenie działki nr 37/8 w obrębie ewidencyjnym Niemierzyno, gmina Świdwin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

17

Obwieszczenie- decyzja- Rozbudowa DW 163 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 -Białogard - Trasa Stary Kolejowy Szlak

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 21.07.2022 r. (uzupełniony: 17.08.2022 r.) Pana Jarosława Matuszaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 17.11.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 18/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 – Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)”.

18

Decyzja ZRID - Rozbudowa DW nr 163 - budowa drogi dla rowerów na odcinku byłej DK6-Białogard - Trasa Stary Kolejowy Szlak

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 – Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)”

19

Karta informacyjna - decyzja - rozbudowa DW nr 163 - budowa drogi rowerowej na odcinku byłej DK6-Białogard - Trasa Stary Kolejowy Szlak

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 – Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa ciągu rowerowego w miejscowości Rusowo, Kukinia, Dygowo i Stojkowo

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada 2022 r. decyzji znak K-AP-2.7840.80-1.2022.AN – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej numer 3324Z i 3327Z – budowa ciągu rowerowego w miejscowości Rusowo, Kukinia, Dygowo i Stojkowo

21

Karta inf. wniosek - dostosowanie Nabrzeża Zbożowego do głębokosci 12,5 m

„Dostosowanie nabrzeża Zbożowego w porcie w Szczecinie do głębokości 12,5 m, dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin”.

22

Karta informacyjna - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON - miasto i gmina Darłowo

Budowa budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na terenie działek nr 288, 141/1 w obrębie ewidencyjnym Żukowo Morskie, gmina Darłowo, działki nr 2/34 w obrębie ewidencyjnym Darłowo-1, miasta Darłowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON

23

Karta informacyjna Wprowadzenie linii 400kV relacji Dunowo Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400kV Dunowo Morzyczyn do stacji elektroenergetycznej Dunowo

Wprowadzenie linii 400kV relacji Dunowo-Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400kV Dunowo-Morzyczyn do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dunowo w ramach zadania: "Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn".

24

Obwieszczenie wszczęcie postępowania Wprowadzenie linii 400kV relacji Dunowo Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400kV Dunowo Morzyczyn do stacji elektroenergetycznej Dunowo

Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 15.11.2022 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Michała Dzika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegające na wprowadzeniu linii 400kV relacji Dunowo-Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400kV Dunowo-Morzyczyn do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dunowo w ramach zadania: "Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn".

25

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Recz

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 826/14 obręb Recz, miasto Recz powiat choszczeński.

26

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Borne Sulinowo

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 382/19, 382/10 obręb 0079 Łubowo, gmina Borne Sulinowo

27

obwieszczenie decyzja -Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 225 mm.pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 12.10.2022 r., Pani Adeli Jackowiak-Olszewskiej, występującej w imieniu inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 10.11.2022 r. decyzję Nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 225 mm wraz z przyłączem gazu DN 160 mm i stacją gazową redukcyjno-pomiarową o przepustowości Q=1250 m3/h w ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Kontradmirała Włodzimierza Steyera dla potrzeb zasilenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świnoujściu”.

28

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON - Darłowo

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na terenie działek nr 288, 141/1 w obrębie ewidencyjnym Żukowo Morskie, gmina Darłowo, działki nr 2/34 w obrębie ewidencyjnym Darłowo-1, miasta Darłowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty MON

29

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - peron Kołobrzeg Amfiteatr

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 51/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Kołobrzeg Amfiteatr, na terenie działki nr 1 obręb nr 0014 miasta Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

30

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - peron Kołobrzeg Radzikowo

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 50/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Kołobrzeg Radzikowo, na terenie działki nr 555 obręb nr 0009 miasta Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

31

Pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn.: "Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej"

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego zezwalająca na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej, na działce nr 255/13, obręb 0006 Jarosławiec, gmina Postomino, powiat sławieński.

32

Informacja o wydaniu decyzji dla zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zmianami), zawiadamia się, że w dniu 09.11.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 110/2022, znak: AP-1.7840.1.134-3.2022.GZ, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej, na działce nr 255/13, obręb 0006 Jarosławiec, gmina Postomino, powiat sławieński.

33

karta inf. na bip - decyzja dotycząca przebudowy przystani rybackiej Jarosławiec

Budowa i rozbiórka, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej, na działce nr 255/13, obręb 0006 Jarosławiec, gmina Postomino, powiat sławieński.

34

karta infor. na bip - wniosek dotyczący przebudowy przystani rybackiej Jarosławiec

Budowa i rozbiórka, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej, na działce nr 255/13, obręb 0006 Jarosławiec, gmina Postomino, powiat sławieński.

35

Informacja o wyd. decyzji dla zamierzenia pn.: „Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej na dz. nr 279/3 obręb 0006 Dąbki, gm. Darłowo

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 1029 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zmianami), zawiadamia się, że w dniu 6.10.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 108/2022, znak: AP-1.7840.1.133-3.2022.AN, zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno – budowlany dla zamierzenia pn.: „Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej na dz. nr 279/3 obręb 0006 Dąbki, gm. Darłowo

36

Karta inf. decyzja - Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej, na terenie przystani morskiej na dz. nr 279/3 obr. 0006 Dąbki, gm. Darłowo

Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej, na terenie przystani morskiej na dz. nr 279/3 obręb 0006 Dąbki, gm. Darłowo

37

Decyzja - Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej na dz. nr 279/3 obręb 0006 Dąbki, gm. Darłowo

Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”, na terenie przystani morskiej na dz. nr 279/3 obręb 0006 Dąbki, gm. Darłowo

38

obwieszczenie - Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu DW 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 21.10.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II – przejście przez m. Stepniczka”.

39

karta inf. wniosek - Zmiana decyzji dotyczącej budowy zespołu budynków w Darłówku

Budowa zespołu apartamentowo usługowego Marina – Darłówko (etap III) w Darłowie na terenie portu morskiego na dz. nr 1/110 obręb 2 Darłowo.

40

Obwieszczenie - wniosek - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 163 w m. Dygowo – budowa skrzyżowania typu rondo wraz z przebudową sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 163 w m. Dygowo – budowa skrzyżowania typu rondo wraz z przebudową sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej w działkach nr 142, 150, 371, 480/1, 483/1, 484/1, 528/3, 626/1, 626/2 obr. 0020 Dygowo, gm. Dygowo, pow. kołobrzeski

41

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla budowy obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 13.05.2022 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 28.10.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 17/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20”.

42

Decyzja - Budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20

Zezwolenie na realizację inwestycji pn.: „Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20”.

43

Karta informacyjna Budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20

Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20.

44

Obwieszczenie - decyzja - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana

45

Informacja o zmianie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego udzielającego pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2022 r. została wydana decyzja Nr 105/2022 znak: AP-1.7840.1.80-6.2022.WP w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.185-4.2019.WP udzielającej pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz nadziałkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I, zmienionej decyzją Nr 33/2020 z 24.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.20-4.2020.WP, zmienionej decyzją Nr 104/2021 z 19.10.2021 r., znak: AP-1.7840.1.56-8.2021.WP.

46

karta inf - decyzja - Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego udzielającego pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.185-4.2019.WP udzielającą pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz na działkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I, zmienioną decyzją Nr 33/2020 z 24.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.20-4.2020.WP, zmienioną decyzją Nr 104/2021 z 19.10.2021 r., znak: AP-1.7840.1.56-8.2021.WP.

47

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego udzielającego pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP- 1.7840.1.185-4.2019.WP udzielającą pozwolenia na budowę Terminalu Przeładunkowo – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz na działkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I, zmienioną decyzją Nr 33/2020 z 24.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.20-4.2020.WP, zmienioną decyzją Nr 104/2021 z 19.10.2021 r., znak: AP-1.7840.1.56-8.2021.WP.

48

Obwieszczenie - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku os. Szczecin Żydowce.doc

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) zawiadamia się, że na wniosek z 09.09.2022 r., Pana Macieja Korzeniewskiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojewoda Zachodniopomorski wydał 31.10.2022 r. decyzję nr 6/2022 znak AP-4.747.7-6.2022.JR zmieniającą decyzję nr 3/2020 AP-1.747.5-6.2020.JR z 08.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.”- Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce”

49

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek w km 256,293 – 256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin

50

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - wprowadzenie do Studium Gminy złoża gazu ziemnego Trzebusz, gm. Trzebiatów pow. gryficki

Zarządzenie Zastępcze nr 8/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego TRZEBUSZ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

51

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

52

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

53

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

54

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

55

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

56

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

57

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

58

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

59

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

60

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

61

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

62

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

63

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

64

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

65

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

66

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

67

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

68

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

69

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

70

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

71

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

72

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

73

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

74

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

75

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

76

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

77

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

78

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę