Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Karta informacyjna - decyzja ws. przebudowy wiaduktu kolejowego w km 12,001 linii kolejowej nr 406

Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 12,001 linii kolejowej nr 406 w związku z zadaniem pn. „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania A pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny - Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, na działkach nr 4/4 z obrębu Nad Odrą 92, nr 14/2 i nr 15 z obrębu z obrębu Nad Odrą 16, w gminie Miasto Szczecin

2

Karta informacyjna - wniosek ws. przebudowy wiaduktu kolejowego w km 12,001 linii kolejowej nr 406

Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 12,001 linii kolejowej nr 406 w związku z zadaniem pn. „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania A pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny - Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, na działkach nr 4/4 z obrębu Nad Odrą 92, nr 14/2 i nr 15 z obrębu z obrębu Nad Odrą 16, w gminie Miasto Szczecin.

3

Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/Z/2023 z 20.03.2023r. o pozwoleniu na przebudowę wiaduktu kolejowego w km 12,001 linii kolejowej nr 406

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że 20 marca 2023 roku została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/Z/2023 znak: AP-1.7840.3.6.2023.WPA o pozwoleniu na przebudowę wiaduktu kolejowego w km 12,001 linii kolejowej nr 406 w związku z zadaniem pn. „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania A pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny - Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, na działkach nr 4/4 z obrębu Nad Odrą 92, nr 14/2 i nr 15 z obrębu z obrębu Nad Odrą 16, w gminie Miasto Szczecin.

4

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Szczecin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej PT Regalica wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi na terenie działki nr 1/7, obręb nr Śródmieście 115, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

5

OBWIESZCZENIE-Rozbudowa przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 22.12.2022 r. (uzupełniony 19.01.2023 r.) Pani Justyny Roman, występującej w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 08.03.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 4/2023 zmieniającą decyzję Nr 14/2016 z 20.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125”.

6

Karta informacyjna - wniosek ws. budowy nabrzeża Teleyard I na terenie portu w Szczecinie

Budowa nabrzeża Teleyard I na terenie portu w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 58, 5/7 obręb Nad Odrą 25, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 25.

7

Karta informacyjna - wniosek ws. Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie, wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo

Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie, wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo w ramach zadania 3.2.A: budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” na dz. nr 21/11, 21/13, 21/27, obręb 3205, Szczecin

8

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Gmina Mirosławiec

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej, przebudowie stacji transformatorowych i sieci oświetlenia nawigacyjnego nN 0,4 kV na terenie działek nr 39/17, 523/2, 169, 33/1, 21/3, 27/4, 3/3, 115/2, 511/8, 524/3, 39/16, 39/14, 39/13, 540/2 obręb 0127 Mirosławiec, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, stanowiącym teren zamknięty MON.

9

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Koszalin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. na terenie działki nr działka nr 263/1 obręb 0009 Koszalin, miasto Koszalin, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

10

Karta informacyjna dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na włączeniu projektowanej bocznicy kolejowej Zakładu produkcji elementów wapienno-piaskowych do linii kolejowej nr 411 - miasto Stargard

Karta informacyjna dotycząca warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na włączeniu projektowanej bocznicy kolejowej Zakładu produkcji elementów wapienno-piaskowych do linii kolejowej nr 411 na terenie działki nr 95 obręb 0023 Stargard, miasto Stargard, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

11

Decyzja ws. Przebudowy Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Morskim Porcie Lubin

Przebudowa Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Morskim Porcie Lubin na dz. nr 2/3, 157/2, 156 obręb 0024 Lubin oraz na dz. nr 163/1 obręb 0024 Lubin stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

12

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy nabrzeża postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.03.2023 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 18/2023, znak: AP-1.7840.1.157.2022.WP(6) w sprawie pozwolenia na przebudowę Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Morskim Porcie Lubin na dz. nr 2/3, 157/2, 156 obręb 0024 Lubin oraz na dz. nr 163/1 obręb 0024 Lubin stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

13

Karta informacyjna - wniosek ws. Przebudowy Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin

Przebudowa Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin na dz. nr 2/3, 157/2, 156 obręb 0024 Lubin oraz na dz. nr 163/1 obręb 0024 Lubin stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

14

Karta informacyjna procedury środowiskowej dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Miasto Szczecin - Golęcino

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Golęcino na terenie działki nr 14/2, obręb nr Nad Odrą 16, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

15

Karta informacyjna procedury środowiskowej dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Miasto Szczecin - Turzyn

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Turzyn na terenie działki nr 1/15, obręb nr Pogodno 154, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

16

Karta informacyjna procedura środowiskowa dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Miasto Szczecin - Szczecin Dąbie

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Dąbie – część północna, związanej z rozbudową ulic Stacyjnej i Pomorskiej w Szczecinie na terenie działek nr 19/2 obręb 4037, nr 2/21 i 2/40 obręb 4055, miasto Szczecin

17

Karta informacyjna procedura środowiskowa dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Miasto Szczecin - Żelechowa

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Żelechowa, związanej z rozbudową ulicy Żelaznej oraz przebudową ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej na terenie działek nr 13/7 obręb 3088 i nr 7/5 obręb 3023, miasto Szczecin,

18

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Żelechowa, związanej z rozbudową ulicy Żelaznej oraz przebudową ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej na terenie działek nr 13/7 obręb 3088 i nr 7/5 obręb 3023, miasto Szczecin

19

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Dąbie – część północna, związanej z rozbudową ulic Stacyjnej i Pomorskiej w Szczecinie na terenie działek nr 19/2 obręb 4037, nr 2/21 i 2/40 obręb 4055, miasto Szczecin

20

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 36 na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że 1 marca 2023 roku została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/O/2023 znak: AP-1.7840.2.3.2023.WPA o pozwoleniu na budowę drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 36 na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo, na działkach nr nr 223/1, 224/3, 223/2, 223/3, 251/1, 250/1, 251/2, 251/3, 250/3, 250/2, 285 z obrębu 0027 Machliny, na działkach nr nr 249, 284/1, 284/3, 283/1, 283/3, 282, 321, 320/2, 320/1, 284/2 z obrębu 0028 Motarzewo, w gminie Czaplinek, w powiecie drawskim (teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej).

21

Karta infromacyjna ws decyzji o wydanie pozwolenia na budowę drogi pożar. Borne Sulinowo

Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 36 na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo, na działkach nr nr 223/1, 224/3, 223/2, 223/3, 251/1, 250/1, 251/2, 251/3, 250/3, 250/2, 285 z obrębu 0027 Machliny, na działkach nr nr 249, 284/1, 284/3, 283/1, 283/3, 282, 321, 320/2, 320/1, 284/2 z obrębu 0028 Motarzewo, w gminie Czaplinek, w powiecie drawskim (teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej).

22

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - infrastruktura na Stacji Szczecin Golęcino

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Golęcino na terenie działki nr 14/2, obręb nr Nad Odrą 16, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

23

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - infrastruktura na Stacji Szczecin Turzyn

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu infrastruktury stacji Szczecin Turzyn na terenie działki nr 1/15, obręb Pogodno 154, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

24

Karta infromacyjna ws wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi pożar. Borne Sulinowo

Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 36 na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo, na działkach nr nr 223/1, 224/3, 223/2, 223/3, 251/1, 250/1, 251/2, 251/3, 250/3, 250/2, 285 z obrębu 0027 Machliny, na działkach nr nr 249, 284/1, 284/3, 283/1, 283/3, 282, 321, 320/2, 320/1, 284/2 z obrębu 0028 Motarzewo, w gminie Czaplinek, w powiecie drawskim (teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej).

25

Karta informacyjna - decyzja ws przebudowy linii kolejowej nr 406, 273, 351 i przebudowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku obowoby Szczecin Żydowce na lini kolejowej nr 273, 351, 401

dot. Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce

26

Obwieszczenie ws wydania decyzji na przebudowę linii kolejowej nr 406, 273, 351 i przebudowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku obowoby Szczecin Żydowce na lini kolejowej nr 273, 351, 401

Obwieszczenie ws wydania decyzji nr 3/2023 o pozwoleniu na budowę linii kolejowej dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

27

obwieszczenie Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek Pana Piotra Kałeniuka, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 23.02.2023 r. decyzję nr 2/2023, zmieniającą decyzję nr 3/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

28

Karta informacyjna - decyzja Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

29

decyzja Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu .pdf

30

obwieszczenie-Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 07.12.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, 23.02.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6”.

31

Karta informacyjna - decyzja Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.pdf

Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6

32

decyzja-Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.pdf

33

obwieszczenie decyzja Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o. - Szczecin Podjuchy.pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 26.01.2023 r. Pana Michała Pilz, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 23.02.2023 r. decyzję Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o. - Szczecin Podjuchy” Etap II - Rozbiórka istniejącej stacji i budowa nowej stacji pomiarowej gazu Q=40000 m3/h Szczecin Podjuchy wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi.

34

Decyzja ws pozwolenia na budowę kompleksu mieszkalno – usługowego z infrastrukturą techniczną w Dziwnowie na terenie pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych

Budowa kompleksu mieszkalno – usługowego z infrastrukturą techniczną w Dziwnowie na terenie pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych na dz. nr 534/13, 534/14, 534/15, 534/16, 534/17, 534/18, 534/19, 534/20, 534/21, 534/22, 870/9 obręb Dziwnów.

35

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę kompleksu mieszkalno – usługowego z infrastrukturą techniczną w Dziwnowie

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że 21.02.2023 r. została wydana decyzja Nr 13/2023 znak: AP-1.7840.1.62.2022.WP(16) zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kompleksu mieszkalno – usługowego z infrastrukturą techniczną w Dziwnowie na terenie pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych na dz. nr 534/13, 534/14, 534/15, 534/16, 534/17, 534/18, 534/19, 534/20, 534/21, 534/22, 870/9 obręb Dziwnów.

36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko-Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110”.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 28.12.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 17.02.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko-Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110”.

37

Karta informacyjna dot wniosku ws zmiany decyzji o pozwolenie na budowe Farmy Wiatrowej Karwowo I. Elektrownie wiatrowe: EW R1, EW R2, EW R3, EW R4, EW R5, EW R6, EWC6, EWC7, EWC8, EW S2, EW S3

Dot. zmiana decyzji Starosty Łobeskiego Nr 01/2020 z 9.01.2020 r., znak: WAB.6740.77.2016.JK, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Karwowo I. Elektrownie wiatrowe: EW R1, EW R2, EW R3, EW R4, EW R5, EW R6, EWC6, EWC7, EWC8, EW S2, EW S3, zlokalizowanych na działkach nr 66, nr 79/5, nr 81, nr 85 obręb 0001 Karwowo, gmina Łobez.

38

Karta informacyjna dot wniosku ws zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Karwowo II,. Elektrownie wiatrowe: EW C1, EWC2, EWC3, EWC4, EWS1

Dot. zmiana decyzji Starosty Łobeskiego Nr 04/2020 z 10.01.2020 r., znak: WAB.6740.80.2016.JK, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Karwowo II,. Elektrownie wiatrowe: EW C1, EWC2, EWC3, EWC4, EWS1 zlokalizowanych na działkach nr 66, nr 79/5, i nr 81 obręb 0001 Karwowo, gmina Łobez

39

Karta informacyjna - Wniosek o wydanie zmiany decyzji ws budowy Farmy Wiatrowej Karwowo II, Elektrownia wiatrowa EW C5

Wniosek o wydanie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego Nr 05/2020 z 10.01.2020 r., znak: WAB.6740.81.2016.JK, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Karwowo II, Elektrownia wiatrowa EW C5, zlokalizowanej na działce nr 79/2 obręb 0001 Karwowo, gmina Łobez.

40

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego JATKI oraz GOSTYNIEC do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno

41

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego NIESPOROWICE 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce

42

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego PRUSINOWO do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

43

Karta informacyjna dot. decyzji pozwolenia na budowe - Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Rozbudowa molo w Międzyzdrojach o kładkę dojściową do przystani morskiej i do plaży, łączącą drogę wewnętrzną z pomostem molo i schodami na plażę na terenie dz. nr 70/12, 70/13 i 70/29 obr. 0020 w Międzyzdrojach, gm. Międzyzdroje

44

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego RATAJKI XI oraz RATAJKI XII do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów

45

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego SMĘCINO oraz SMĘCINO II do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

46

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek w km 256,293 – 256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin

47

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - wprowadzenie do Studium Gminy złoża gazu ziemnego Trzebusz, gm. Trzebiatów pow. gryficki

Zarządzenie Zastępcze nr 8/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego TRZEBUSZ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

48

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

49

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

50

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

51

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

52

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

53

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

54

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

55

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

56

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

57

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

58

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

59

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

60

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

61

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

62

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

63

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

64

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

65

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

66

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

67

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

68

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

69

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

70

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

71

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

72

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

73

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

74

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

75

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę