Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Pozwolenie na budowę - Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

2

obwieszczenie-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia .doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 19.05.2022 r., P. Przemysława Petrus, występującego w imieniu inwestora – ANCO Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2022 z 31.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie paliwa gazowego MOP = 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”.

3

karta inf. Decyzja zmiana decyzji - budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowo - Magazynowy w Policach.

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 107/2020 z 02.09.2020 r., znak: AP-1.7840.1.98-5.2020.WP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

4

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 23.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 47/2022 znak: AP-1.7840.1.44-3.2022.WP w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 107/2020 z 02.09.2020 r., znak: AP-1.7840.1.98-5.2020.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

5

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Będzino

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L402_Mscice/ ORx402-008370- XXX-01 systemu GSM-R na terenie działki nr 255/9 obręb 0018 Mścice, gmina Będzino, powiat koszaliński

6

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Chociwel

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12080_LE202_Radomysl systemu GSM-R na terenie działki Nr 7 obręb 0007 Lisowo, gmina Chociwel, powiat stargardzki

7

Obwieszczenie - wniosek - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

8

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12081_LE202_Bystrzynka na terenie działki nr 37/8 w obrębie ewidencyjnym Niemierzyno, gmina Świdwin

9

Karta informacyjna - wniosek - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

10

Decyzja K-AP-2.7840.33-1.2022.AN - przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard-Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową

11

Informacja o wydaniu decyzji K-AP-2.7840.33-1.2022.AN - przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard-Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową

Informacja o wydaniu 4 maja 2022 r. decyzji znak: K-AP-2.7840.33-1.2022.AN utrzymującej w mocy decyzję Starosty Świdwińskiego Nr 38/2022 z 17 marca 2022 r. znak: AB.6740.10.2022, którą organ I instancji zatwierdził projekt budowlany (części: PZT i PAB) i udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia pn. przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard-Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową polegającą na demontażu istniejącej linii i budowie nowej (projektowany odcinek BR-9) obręb Przybysław gm. Świdwin

12

Obwieszczenie decyzja ZRID - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odc. skrzyżowanie Gryżyno-Ściechów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 17.03.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 05.05.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 10/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odcinku skrzyżowanie Gryżyno-Ściechów”.

13

Decyzja - pozwolenie na budowę zamierzenia pn.: "Budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowa istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin"

Budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowa istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

14

Informacja o wydaniu decyzji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego"

Informacja o wydaniu w dniu 12.05.2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 43/2022, znak: AP-1.7840.1.54-3.2022.GZ, o pozwoleniu na budowę pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowę istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

15

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim, na terenie portu w Szczecinie

Budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowa istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

16

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Biały Bór

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11163_L405_Donimierz_007/ORx405-103585-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 405 Piła główna – Ustka Uroczysko na terenie działki nr 461 w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Biały Bór

17

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych STRTAŻY GRANICZNEJ. Miasto Koszalin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie strzelnicy kontenerowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – tzw. Interaktywna Jaskinia Multimedialna 3D, na terenie działki nr 1478/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 19, miasta Koszalin

18

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Płoty

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 196/20, obręb ewidencyjny nr 1, miasta Płoty oraz nr 54, obręb ewidencyjny Krążel, gmina Płoty

19

obwieszczenie-Budowa obejścia m. Trzebiatów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamia się, że na wniosek z 07.02.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 02.05.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 8/2022 zmieniającą decyzję nr 16/2020 z 19.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”.

20

Karta informacyjna - decyzja Budowa obejścia m. Trzebiatów.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2020 z 19.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”.

21

decyzja-Budowa obejścia m. Trzebiatów.pdf

22

obwieszczenie Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo.pdf

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 12.04.2022 r., (uzupełniony 27.04.2022 r.), P. Michała Dobrockiego, występującego w imieniu inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo”.

23

Karta informacyjna - wniosek Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo.pdf

„Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo”.

24

Obwieszczenie Zmiana DECYZJI ZRID Rozbudowa drogi woj. 102 Trzebiatów-Kołobrzeg

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2022 r. (uzupełniony 23.03.2022 r.) Pana Przemysława Piszczka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 02.05.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 9/2022 zmieniającą decyzję nr 6/2021 z 12.05.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”.

25

karta inf. decyzja Przebudowa sieci wodoc. w Szczecinie dr kr nr 31

Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 31, przy ulicy Rymarskiej i Dmowskiego, od skrzyżowania ul. Rymarskiej i Perkuna do skrzyżowania ul. Dmowskiego i Mechanicznej, w Szczecinie. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogi krajowej nr 31 w Szczecinie, w obrębie 4143 Dąbie na działce nr 26, w obrębie 4172 na działce nr 22, w obrębie 4180 na działce nr 21.

26

informacja o wydaniu decyzji - Morska Stocznia Gryfia.doc

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 26.04.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 36/2022, znak: AP-1.7840.1.4-6.2022.WP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy Nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie, działki: nr 40/4, 40/5, 40/6 obręb Nad Odrą 25, nr 8/11, nr 8/6 obręb Nad Odrą 20 – teren portu morskiego, nr 930 obręb Nad Odrą 25, nr 95/14 obręb Śródmieście 84 – obszar morskich wód wewnętrznych”.

27

karta inf. Decyzja modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia doku pływajacego przy nabrzeżu Gdyńskim.pdf

Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy Nabrzeżu Gdyńskim oraz rozbiórki budynku poczekalni przeprawy promowej, pirsu doku nr 1 wraz z wyposażeniem, doku wraz z blokami kotwicznymi, filarem kotwicznym, dalbami w Szczecinie. Działki objęte inwestycją: dz. nr 40/4, 40/5, 40/6 obręb Nad Odrą 25, dz. nr 8/11 obręb Nad Odrą 20 – teren portu morskiego, dz. nr 930 obręb Nad Odrą 25, dz. nr 95/14 obręb Śródmieście 84 – obszar morskich wód wewnętrznych, oraz dz. nr 8/6 obręb Nad Odrą 20.

28

obwieszczenie-Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police .pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 25.03.2022 r. (uzupełniony 20.04.2022 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Sojkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II”.

29

Karta informacyjna - wniosek Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II

30

karta inf. wniosek - Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 31

Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 31, przy ulicy Rymarskiej i Dmowskiego, od skrzyżowania ul. Rymarskiej i Perkuna do skrzyżowania ul. Dmowskiego i Mechanicznej, w Szczecinie. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogi krajowej nr 31 w Szczecinie, w obrębie 4143 Dąbie na działce nr 26, w obrębie 4172 na działce nr 22, w obrębie 4180 na działce nr 21.

31

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

32

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

33

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

34

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

35

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

36

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

37

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

38

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

39

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

40

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

41

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

42

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

43

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

44

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

45

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

46

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

47

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

48

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

49

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

50

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

51

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

52

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

53

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

54

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

55

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

56

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

57

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę