Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu

Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu

Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000

Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.

Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Komunikat dotyczący postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzonych w szczególnym trybie od dnia 29 stycznia 2022 r.

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania pracy pod warunkiem powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy; za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl). W konsekwencji wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie na tym terytorium są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Przewiduje ona m. in. szczególny tryb zakończenia postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (szczegółowy opis tego trybu znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie-dotyczacym-cudzoziemcow

W związku z tym, że wejście w życie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem również tych, którzy uzyskają w szczególnym trybie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, osoby te nie są  zoobowiązane do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wykonywanie przez te osoby pracy nie będzie podlegać ograniczeniom określonym w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. ograniczeniom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, jak też dotyczącym tego, że praca powinna być wykonywana w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia. W przypadkach zaś, w których oświadczenia dotyczące obywateli Ukrainy zostały już złożone, zdarzenia te uznane zostaną za niebyłe. Obywatel Ukrainy posiadający takie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mógł wykonywać pracę nie będąc ograniczonym warunkami określonymi w złożonym już oświadczeniu.

Inne najważniejsze zmiany dotyczące przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy

Ustawa nowelizująca ( o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91).) dokona również zmian w przepisach dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Zmiany te mają na celu dostosowane prawa polskiego do przepisów dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. U. UE L.2003.251.12 z dnia 3 października 2003 r.) w wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawach: C-133/19 B.M.M. i B.S. przeciwko państwu belgijskiemu, C-136/19 B.M.M i B.M. przeciwko państwu belgijskiemu oraz C-137/19 B.M.O. przeciwko państwu belgijskiemu, jak również w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt C-550/16, A et S przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Jedna ze zmian polegać będzie na tym, że ocena, czy członek rodziny mający dołączyć do cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest małoletni (art. 159 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy o cudzoziemcach) będzie oceniana według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie – jak dotąd – według stanu z dnia wydania decyzji w sprawie (nowy przepis art. 159 ust. 3a ustawy o cudzoziemcach). Druga zmiana będzie zaś polegać na tym, że członkiem rodziny uprawnionym do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy będzie nie tylko wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialna za małoletniego zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy aktualnie uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej (do którego członek rodziny ma dołączyć) jest małoletni, ale także taka osoba, gdy uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej był osobą małoletnią bez opieki albo następnie został pozostawiony bez opieki, zaś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej (nowe brzmienie art. 159 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach).

Ustawa nowelizująca dokona zmiany brzmienia art. 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, który reguluje jeden z wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dotyczący wysokości wynagrodzenia, jakie cudzoziemiec powinien otrzymywać. Obecnie nie może być ono niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy pomiędzy cudzoziemcem a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.). Na skutek zmiany wysokość wynagrodzenia będzie odnoszona do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)

 

 


1

System wniosków interaktywnych / Interactive application forms system / Система интерактивных форм заявлений

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

2

Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщi

3

Information for foreigners who want to apply for stay in Poland

4

Rezerwacja wizyt- informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce

5

Obsługa klienta - godziny urzędowania

6

Informacja w języku migowym

7

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

8

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

9

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

10

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

11

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE/wydanie karty pobytowej

application for registering the residence

12

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

13

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

14

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

15

Uznanie za repatrianta
cofnij do druku na górę