Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - Rok 2019

2018-11-26

Rok 2019

Nowa edycja Programu „Senior +” na rok 2019

Od 26 listopada2018 r. można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

O programie
Wieloletni program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.
Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.
W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczył rekordową kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2019 rok. Tylko w tym roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało 240 Dziennych Domów i Klubów „Senior +” które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc.
 

Terminy składania ofert:
1) termin składania ofert w generatorze ofert upływa 4 stycznia 2019 r.o godz. 16.00,
2) termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 4 stycznia 2019 r.o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
3) termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 4 stycznia 2019 r.(w godzinach pracy urzędu).

Ofertę należy wypełnić i złożyć w GENERATORZE OFERT (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

Wyniki konkursu ogłoszone są tutaj oraz w artykule poniżej.

 

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2019 roku. 

 

Podpisaną papierową wersję Oferty - wraz z wymaganymi załącznikami - należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście, ponadto można ofertę przesłać w postaci elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwlaifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złozona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złozonej w postaci papierowej.

Uprawnione podmioty:

a) moduł 1 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego;
b) moduł 2 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego prowadzące Dzienne Domy i Kluby „Senior +, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2018.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

 O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +” (moduł 1)
• W przypadku Dziennych Domów dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych
• Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. 

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek (moduł 2). W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. 
• Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania
• Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie 

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu. 

 

Wymagana dokumentacja:

 1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
 2) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579 (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW);
 3) kalkulacja kosztów w układzie paragrafowym (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW);
 4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW);
 5) umowa o partnerstwie w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obowiązuje wzór formularza umieszczony na stronie ZUW ).

Więcej szczegółów znajduje się w Ogłoszeniu oraz w Programie Wieloletnim "SENIOR+" na lata 2015 - 2020 (w załącznikach).
 

Osobami do kontaktu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim są :
 
1. Agnieszka Pokładowska tel. 91 4 303 236
2. Justyna Standela tel. 91 4 303 211

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.
 


Zobacz również artykuły:

1
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU EDYCJA 2019
2
Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
WZÓR umowy Senior+ moduł 1 edycja 2019
format pliku doc .doc
137.5 kB
2019-02-25, 12:20:54
2
WZÓR umowy Senior+ moduł 2 edycja 2019
format pliku doc .doc
123.5 kB
2019-02-25, 12:20:42
3
Wniosek o wypłatę dotacji- DLA MODUŁU 1 - WZÓR
format pliku doc .doc
88 kB
2019-02-25, 12:25:00
4
OGŁOSZENIE EDYCJA 2019
format pliku docx .docx
62.1 kB
2018-11-27, 10:22:09
5
PROGRAM SENIOR +
format pliku pdf .pdf
461.2 kB
2018-11-27, 10:20:39
6
Instrukcja wypełniania oferty w GENERATORZE OFERT
format pliku doc .doc
94 kB
2018-11-27, 10:20:19
7
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 1
format pliku doc .doc
93.5 kB
2018-11-27, 10:43:53
8
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 2
format pliku doc .doc
85.5 kB
2018-11-27, 10:23:33
9
kalkulacja kosztów w module 1
format pliku xls .xls
40 kB
2018-11-27, 10:21:01
10
kalkulacja kosztów w module 2
format pliku xls .xls
37 kB
2018-11-27, 10:21:13
11
Program inwestycji - dotyczy inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
21.4 kB
2018-11-27, 10:41:08
12
Program_inwestycji-dotyczy_wyłącznie zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
17.3 kB
2018-11-27, 10:41:49
13
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT - wzór
format pliku doc .doc
35 kB
2018-12-11, 07:52:27
14
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo
format pliku docx .docx
23.4 kB
2018-11-27, 10:43:36
15
Sprawozdanie z trwałości zadania
format pliku doc .doc
33 kB
2018-11-27, 10:58:38
16
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł 1
format pliku doc .doc
85 kB
2018-11-27, 10:53:22
17
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł 2
format pliku doc .doc
86.5 kB
2019-01-03, 08:56:40
18
Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji Moduł 1- edycja 2019
format pliku doc .doc
31 kB
2019-01-28, 10:39:06
19
Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji Moduł 2 -edycja 2019
format pliku doc .doc
30.5 kB
2019-01-28, 10:39:25
cofnij do druku na górę