Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

2021-10-18

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzeniem Nr 732/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2014 roku został powołany Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Celem Zespołu jest usprawnianie organizacji działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi oraz pobudzanie aktywności lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Do głównych zadań Zespołu należy w szczególności: 

• rozwijanie współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym w zakresie problematyki przeciwdziałania handlowi ludźmi,
• realizacja działań wynikających z Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi,
• upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki i zagrożeń przestępstwem handlu ludźmi,
• podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w przedsięwzięciach szkoleniowych.

Do zadań Zespołu należy także: proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań, zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Członkami Zespołu są przedstawiciele:
• Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
• Placówki Straży Granicznej w Szczecinie,
• Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie (Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji),
• Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie,
• Powiatowego Centrum Pomocy w Policach,
• Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
• Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
• Okręgowego Inspektoratu Pracy,
• Stowarzyszenia Wolontariuszy „DADU”,
• Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkania Zespołu odbywają się na wniosek Członków Zespołu.

Ponadto, w cyklicznie organizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie szkoleniach dotyczących wsparcia ofiar handlu ludźmi, na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW biorą udział wytypowani przedstawiciele kadr pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego, co stanowi integralną część profesjonalnego zabezpieczania osób zagrożonych tym procederem.

 


cofnij do druku na górę