Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

2018-11-07

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

 


Na podstawie zaś art. 7 pkt 7a ww. ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu potrzeby ofiar handlu ludźmi.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej przysługuje – z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a i 91:

przy spełnianiu przez ww. odpowiedniego kryterium dochodowego obowiązującego w danym roku oraz wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek ujętych w art. 7 pkt 2-15 przywołanej ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


cofnij do druku na górę